Vanocni prani foto

Drazí,

přejeme vám ty nejkrásnější Vánoce, které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství. Bůh nás miluje!

Spojeni v Jeho lásce!

Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvíl

za Hnutí Fokoláre v České republice

 

Vánoce 2020

VELKÉ TAJEMSTVÍ

Je to velké tajemství: druhá osoba 
Nejsvětější Trojice vzala na sebe lidské tělo.  
Naše lidská přirozenost je navěky 
neoddělitelně vložena do Božího srdce. 

Je to tajemství přesahující náš rozum. 
Bůh se v Ježíši od lidské přirozenosti už
nikdy neodloučí. 

Nejsvětější Trojice otevřela brány nebe,
aby se Slovo kvůli nám mohlo stát
člověkem. Byli bychom pošetilí, kdybychom
nevěřili, že Bůh miluje každého z nás. 

Chiara Lubichová

 

Soubor v JPG ke stažení.

 

28. 12. 2020

0
0
0
s2sdefault

Interview s Azzou Karam, generální sekretářkou Světové konference náboženství za mír, u příležitosti 50. výročí vzniku této organizace, jejíž jednou z čestných předsedkyň se v roce 1994 stala Chiara Lubichová.

20201218 pensiero del giorno nov it 340x340

Azza Karram byla zvolena generální sekretářkou Světové konference náboženství za mír (WCRP) v srpnu 2019. Je egyptského původu, holandská občanka, profesorka náboženských studií a diplomacie, bývalá pracovnice OSN, člověk s univerzální dimenzí. Dnes vede hnutí, k němuž se hlásí více než 900 náboženských vůdců z 90 zemí, kteří se spolu s ní zavázali, že učiní z míru důvod pro setkání a cestu, na kterou se musí společně vydat. WCRP konala své první shromáždění od 16. do 21. srpna 1970. V čele stál Nikkio Niwano, Japonec a zakladatel hnutí Rišo'kosei kai, duch s rozhledem do dálky. V 90. letech zaangažoval do tohoto světového setkávání také Chiaru Lubichovou, s níž našel jedinečnou shodu na rovině duchovní i pragmatické. Letos slaví WCRP 50. výročí svého vzniku. Azzu Karram jsme zastihli v New Yorku, abychom ji požádali o analýzu vykonané cesty a vyhlídek do budoucnosti. 

Jaké poslání a jaké poselství přináší WCRP 50 let po svém vzniku?

Po 50 letech života je naším svědectvím to, že je nevyhnutelné, aby náboženství spolupracovala bez ohledu na institucionální, geografické nebo doktrinální rozdíly. Toto je poselství, které přinášíme, i když ho ještě dokonale neuskutečňujeme, protože víme, že je to neustálý proces, při němž se musíme učit, a že spolupráce je namáhavá. Potřebu pracovat společně ještě více zdůraznil Covid. Náboženské komunity nebo nevládní organizace inspirované náboženskými hodnotami to uskutečňují, protože byly první, kdo reagoval na tuto humanitární krizi. Zapojily se také zdravotnické instituce, ale nemohly by konat v tak rozsáhlé míře bez náboženských institucí, které daly na tuto krizi odpověď nejen zdravotnickou, finanční a psychologickou, ale dokázaly reagovat i na duchovní potřeby společenství, a na všech frontách reagují na sto procent. Kolik z těchto náboženských institucí však spolupracuje mezi sebou, i když řeší potřeby téže komunity? Velmi málo, a to nikoli proto, že by to nebylo třeba nebo že by jim chyběla účinnost nebo znalosti. Někdy mám podezření, že ve skutečnosti se snažíme zachránit naše instituce, zatímco spolupráce v této složité době vyžaduje ještě větší úsilí a větší odhodlání, protože je snazší starat se o svatost a soudržnost našich skupin než se otevírat univerzálnímu nasazení, k čemuž nás nutí právě Covid. Chtěli jsme založit mezináboženský humanitární fond právě proto, abychom ukázali, že společná odpověď na nějakou potřebu úmyslně a cíleně vytváří společnou budoucnost a výsledky jsou a budou hojné. Víme to z naší historie a chceme i nadále ukazovat, jak plodná je mezináboženská spolupráce. 

Před jakými výzvami stojí WCRP?

Myslím si, že výzvy pro WCRP jsou stejné jako výzvy pro všechny instituce, nejen náboženské, ale i politické, ústavní, soudní a finanční, a týkají se důvěry, účinnosti, legitimity a kompetencí. Podle mého názoru náboženské instituce trpí těmito krizemi již dlouho a budou jimi trpět déle než instituce občanské. Ještě se vrátím k pandemii. Lockdown způsobil institucionální zhroucení v našich komunitách. Umíte si představit, co to znamená, když se nemůžete setkávat, což je jedna ze základních a podstatných funkcí toho, co žijeme, a když jsou tyto funkce ohrožovány, protože kostely, chrámy, mešity a synagogy, kam chodily tisíce nebo stovky lidí, se nyní musí omezit a přijímat jich jen padesát nebo pár desítek. Absence setkání proto vyžaduje restrukturalizaci i naší náboženské služby a skutečně jsme k ní přešli, ale jak moc to ovlivňuje náboženskou praxi? Dokonce i ti, kdo tyto komunity vedou, a nejen jejich členové, musí transformovat svou úlohu a způsob, jakým ji vykonávají ve světě. Takže když se snažím bojovat za přežití instituce, jak mohu pracovat s ostatními, kteří mají stejné problémy v jiných částech světa? Všichni jsme konfrontováni s touto výzvou, ať je to OSN, vlády a také my jako náboženské komunity. A pak existují hrozby pro život víry v zemích a společnostech, kde autoritativní vedení neumožňuje víru praktikovat a kde se režimy cítí být ohroženy kvůli své vnitřní křehkosti hlasy, které se zasazují za lidská práva, spravedlnost a pluralismus. Abychom mohli na tyto výzvy odpovědět, je nutná větší spolupráce, jsou zapotřebí finanční zdroje a dovolila bych si říci, že by bylo zapotřebí také většího politického povědomí o sociální roli mezináboženské spolupráce, která by měla být podporována také ekonomicky, protože vytváří prostor pro službu, pro setkání a je jedinečným zdrojem pro společenský růst. Ale místo toho vidím, že věrovyznání stojí často na vedlejší koleji, a pokud spolupracují, jsou z hlediska vlád většinou těmi posledními. 

Dříve jste citovala spolupráci jako základní pilíř mezináboženské zkušenosti. Víme, že existuje dlouhodobá spolupráce mezi WRCP a Hnutím fokoláre. Jak pokračuje a jak lze tuto společnou práci zavádět?

Jedná se o dávnou spolupráci, která se zrodila v roce 1982 a díky které se Chiara Lubichová v roce 1994 stala jednou z čestných předsedkyň WCRP. Nyní, od roku 2013, je jednou z našich spolupředsedkyň Maria Voce, současná prezidentka Hnutí fokoláre. Předsevzala jsem si, že zahájím svůj mandát tak, že vzdám úctu všem, kteří byli přede mnou a kteří umožnili, aby WCRP byla tím, čím je, a tedy i Chiaře. Opravdu si musím najít prostor, také na našem webu, abych mohla něco říct o tomto přátelství. Na našem spojenectví mě v minulosti i teď nejvíce oslovuje, že bylo vždy živou spoluprací lidí. Plodem tohoto dědictví je, že i dnes se o komunikaci WCRP stará jeden člověk z Hnutí fokoláre, a bylo mnoho lidí z Fokoláre, kteří v průběhu let sloužili našemu hnutí nejrůznějším způsobem. A totéž platí i pro Rišo'kosei kai. Tato mezináboženská spolupráce, schopná sdílet lidské zdroje, je živým obrazem božského a díky své existenci ctí posvátný prostor dialogu. Je to pro mě znamení vzájemnosti ve vztahu k Bohu, protože touto spoluprací v mezináboženském dialogu mu sloužíme a všem ukazujeme krásu toho, že On nás stvořil jako věřící mnoha náboženství. 

Jak si představujete budoucnost WCRP?

Představuji si ji ve znamení multilateralismu. Stejně jako je OSN multilateralismem vlád, vnímám naše hnutí jako multilateralismus náboženství. V zásadě se jako lidé zavazujeme, že budeme na mikro- a makro-úrovni zachovávat rozmanitost, kterou chtěl Stvořitel, a že ji budeme zachovávat pro všechny, včetně institucí. Představuji si přínos, který by instituce mohly mít z této vize a z naší práce, a pokud budeme spolupracovat, bude to pro oboustranný rozkvět. Pokud se politické instituce zaměří na sebezachování a budou-li mít náboženské subjekty zájem na záchraně sebe samých, povede to ke zničení nejen našich skupin, ale celé planety. Oproti tomu samotný papež, nejprve encyklikou Laudato si´, a nyní svou poslední encyklikou Fratelli tutti, která se zrodila ze společného dokumentu s nejvyšším sunnitským vůdcem, nás vyzývá ke společné ochraně Země, ale především k lidskému bratrství, které zahrnuje všechna náboženství. Podporujeme tuto encykliku a tato výzva k bratrství nevylučuje nikoho, ​​ani ty, kdo nemají víru, a budeme bojovat za to, aby se z ní stalo skutečné vlastnictví všech náboženství.

Maddalena Maltese

(Převzato z www.focolare.org) 

18. 12. 2020

0
0
0
s2sdefault

Mladí z Velké Británie vytvořili tento vánoční stromeček, kdy každý den Adventu je věnován jednomu #daretocare skutku.
Je to jeden z nápadů, jak prožít Advent zase trochu jinak.

daretocare 

17. 12. 2020

0
0
0
s2sdefault

meditzione 14.09.2020 men

Kdo miluje, vládne. Je to přesně tak. Platí to pro tebe i toho, kdo je chudý a nemocný a setkává se s lidmi bohatými a plnými zdraví. Vždyť ten, kdo miluje, dává. Dává stále. Svým dáváním se stává pánem a má v sobě plnost, která nikdy nekončí.

Snad právě proto nám Bůh přikázal milovat – proto, aby nám dal radost z pocitu, že (…) jsme dětmi Boha, Krále králů.

Každý, kdo je vedle mě, je stvořený jako dar pro mě a já jsem stvořena jako dar pro něj. Na zemi je všechno se vším ve vztahu lásky – každá věc s každou věcí. Je však třeba být Láskou, abychom mezi všemi bytostmi našli zlatou nit.

Chiara Lubichová (Výbor z díla, Nové Město 2016)

14. 9. 2020

0
0
0
s2sdefault

Pravoslavný patriarcha Bartoloměj I., který přijel do Říma na mezináboženské setkání Nikdo se nezachrání sám,  navštívil 20. 10. 2020 centrum Hnutí fokoláre v Rocca di Papa.

patriarcha

Prezidentka hnutí Maria Voce a spoluprezident Jesus Moran provedli Bartoloměje I. domem, kde žila Chiara Lubichová, se kterou patriarchu pojilo dlouholeté přátelství a vzájemná úcta.

Těmito slovy si ji připomenul: „Chiara se přihlásila k bratrství, jednotě a míru ve všech oblastech lidského života. Prostřednictvím svého života a svých spisů nám poskytla poselství, které nemůžeme ignorovat.“

A dále: "Hnutí a všechna díla, která dnes existují, jsou díky jejímu charismatu svědectvím o životě stráveném pro Pána, který také prošel křížem, ale vždy směřoval ke vzkříšení."

V projevu se obrátil i k Marii Voce-Emaus, kterou pojmenoval jako „nejdražší sestru... jejíž přátelství s námi a s naším ekumenickým patriarchátem je dlouhé a pevné, protože léta jejího pobytu v Konstantinopoli, (kde působila dříve, než se stala prezidentkou Hnutí) zanechala nesmazatelný otisk služby bratrství, jednoty a lásky pro všechny...“

Pak byly patriarchovi představeny některé akce pořádané u příležitosti stého výročí narození Chiary Lubichové. Mezi nimi celosvětová aktivita mladých z Hnutí fokoláre, United World Project, pod heslem „Odvaha postarat se“, zaměřená na péči o životní prostředí a nejkřehčí části společnosti po celém světě. Patriarcha to komentoval slovy „Myšlenky a akce, teorie a praxe. Doufám, že do tohoto projektu budou zahrnuti někteří mladí pravoslavní, kteří s vámi budou spolupracovat pro dobro lidstva “. 

Zdroj: vimeo.com

13. 11. 2020

0
0
0
s2sdefault

Čemu nás naučila pandemie? Jak budovat nový svět? Jaký může být specifický příspěvek každého z nás? Přinášíme výňatek ze slov, která spontánně pronesla současná prezidentka Hnutí fokoláre Maria Voce (Emmaus) při setkání se společenstvím Hnutí fokoláre v Kampánii (jižní Itálie), a to 16. července tohoto roku, tedy v den, kdy se v Hnutí fokoláre připomíná speciální událost: pakt jednoty(1), který Chiara Lubichová uzavřela s prvním ženatým fokolarínem, spisovatelem a politikem Iginem Giordanim v roce 1949 a na který se odvolává.

20201104 maria voce

I tato pandemie nám dala velkou lekci, musíme to uznat. Způsobila nám utrpení a nechává nás ještě trpět? Nevíme, kolik bolestných důsledků této pandemie může ještě přijít, ale byla to i velká lekce. Hlavním ponaučením bylo, že nám řekla: všichni jste stejní! Jste všichni stejní: bohatí, chudí, mocní, bídní, děti, starší lidé, imigranti… všichni jste stejní. To zaprvé.

Druhá věc: jste všichni stejní, ale je tu někdo, kdo trpí více i přes rovnost. Tak jak to, že jste všichni stejní? Jste všichni stejní, protože Bůh učinil všechny stejné. Velmi odlišné od sebe navzájem, ale všechny jeho děti, všechny stvořené Jím se stejnou láskou, s velkou láskou. Pak přišli lidé a začali dělat rozdíly. I nyní pokračujeme v dělání rozdílů: tento ano, tento ne; tento má větší hodnotu, tento má menší hodnotu. Tento mi může něco dát, tento mi nemůže dát nic, tenhle mě využívá, tenhle méně… Začínáme dělat rozdíly, a co se přitom stane?

Stane se, že existují země, kde jsou dobře vybavené nemocnice a země, kde nejsou. Jsou země, kde mají roušky pro každého a jsou země, kde je nemají.

Existují oblasti – dokonce i v naší Itálii – kde je dobrý přístup k internetu a každý se může účastnit vyučování online, a jsou oblasti, kde přístup není. Takže všichni jsou si rovni před Bohem, ne všichni jsou si rovni před lidmi, ne všichni jsou si rovni v srdcích lidí. Je tomu tak i u nás? Možná jsem i já někdy raději s jedním člověkem než s jiným a dělám tento rozdíl mezi jedním a druhým, vidím to tak i já. Takže opravdu žiji pakt, když jsem taková? Ten pakt, který mi říká, že mám být skutečně připravená dát život za druhého? Ale ne za druhého, který se mi líbí, ale za druhého, ať je to kdokoli.

Dnes se říká, že musíme vytvořit nový svět, nové lidstvo. Všichni říkají, že je třeba vytvořit nový svět. V malém Chiara vytvořila nový svět, rodina Chiary roztroušená po celém světě je nový svět v malém. Samozřejmě je to pokus, je to skica, je to malé znamení, ale znamená to, že je to možné. Pokud to bylo možné udělat v malém, proč tato malá skupina – která je ale malá relativně, protože je to několik set tisíc lidí roztroušených po světě – proč tento malý lid, který je lidem Chiary, není k dispozici všem, aby jim řekl, že nový svět je možný?

Je to možné! Musíme být přesvědčeni, že je to možné. Mimochodem, jaká byla dnešní myšlenka na den? „Věřit v sílu lásky.“ Takže v první řadě věřit, že láska je silou. Zakusili jsme to? Ano, tolikrát jsme to zakusili. Ale teď to trochu pokleslo, na teploměru lásky klesla hodnota. Pojďme přidat trochu rtuti, aby teplota znovu stoupla! Nechme stoupnout lásku a uvidíme, že všechno stoupne a budeme tou realitou, která prochází světem, aniž bychom museli chodit a říkat: „Víš, my to děláme tak, pojď s námi, protože jsme takoví.“ Ne! Svět se musí zachránit, svět musíme zachránit naší láskou.

Maria Voce (zpracovala Stefania Tanesini, převzato z www.focolare.org, redakčně kráceno)

__________
1. Pakt, v němž oba Ježíši v eucharistii slibují, že se budou navzájem milovat, jako je miloval On, až po opuštěnost od Otce, a prosí Ho, aby je slil v jedno. Více viz Nové město 9/2019, str. 14.

 

 

4. 11. 2020

0
0
0
s2sdefault

Krásné místo na Velehradě jsme vyměnili za posezení u obrazovek počítačů. Mnozí z nás (včetně starší generace) se zdokonalili v počítačové gramotnosti připojením se na ZOOM nebo sledováním programu na YouTube.

mp online fotoautor: Jakub Havliš

Setkání začalo ve středu 28.10. Viděli jsme se s lidmi ze všech míst naší republiky, poslechli si téma „Ježíš žije mezi námi“, potom jsme si ve skupinkách sdělovali zkušenosti, jak se nám daří žít tuto Chiařinu myšlenku.

Odpoledne bylo milé setkání s dětmi. Pověděly, jak pomáhají rodičům, jak žijí skutky lásky, plnily různé úkoly a zazpívaly si. Následoval program pro dospělé s informacemi o životě Díla Mariina, svědectví mladých o účasti na SummerJobu a také představení nové encykliky papeže Františka Fratteli tutti.

Druhý den internetového setkání (pátek 30.10.) byl ve znamení konkrétních zkušeností účinků a plodů života s Ježíšem mezi námi. Tento život přináší plody naděje a důstojnosti, plody pokoje a radosti, plody smíření, plody útěchy, plody moudrosti, tak, jak to vyslovil papež František před více než 2 roky na Velikonoce 2018. Tato slova jsou stále aktuální.
Setkání se zúčastnila také skupinka našich neslyšících přátel. Díky výborné „přepisovatelce“ mluveného slova se mohli aktivně zapojit do programu i zkušeností.

Součástí programu byla přednáška doc. PhDr. Jaroslava Šebka s názvem „Hnutí fokoláre a jeho přínos v naší společnosti v době totality“.

Současná nelehká situace lidí a rodin u nás i ve světě je pro nás výzvou. Ze sbírky „Celosvětová pomoc lidem postiženým pandemií COVID-19“ byly zaslány finanční prostředky konkrétním rodinám. Více si můžete přečíst na https://www.focolare.cz/12-clanky/612-podekovani-za-pomoc-pri-covid-19.

Pro toho, kdo se chce připojit k výzvě Mezinárodního centra Hnutí fokoláre, dáváme k dispozici odkaz na stránky s dalšími informacemi https://www.focolare.cz/12-clanky/590-celosvetova-pomoc-lidem-postizenim-pandemii-covid-19 

Marie Víchová

31. 10. 2020

0
0
0
s2sdefault

Pandemie COVID-19 rozpoutala po celém světě bezprostřední vlnu solidarity, do níž se zapojili i lidé z Hnutí fokoláre (viz např. Zpravy z celosvetove karanteny).

Problémy postižených však neskončí jejím odezněním. Očekává se značný propad příjmů mnoha lidí.

20200511 covid syrie

Proto se chceme připojit k výzvě Mezinárodního centra Hnutí fokoláre, jíž byla vyhlášena akce mimořádného společenství majetku určeného pro pomoc osobám pandemií zasaženým.

Tato výzva směřuje především k intenzivnějšímu společenství majetku a pomoci potřebným v rámci místních komunit, v nichž členové a příznivci Hnutí žijí. Taktéž se lze do akce zapojit podle jednotlivých větví Hnutí (volontáři, volontárky …), budou-li takovou pomoc organizovat.

Ve snaze o co největší koordinaci poskytované pomoci, a to nejen v rámci Česka, ale i s ohledem na celosvětové potřeby, otevíráme konto pro jednorázové nebo opakované příspěvky:

Číslo účtu: 474026843 / 0300

Variabilní symbol: 557

Sdělení pro příjemce:
COVID ČR: prostředky budou použity pro potřebné v rámci České republiky
COVID Evropa: prostředky budou použity pro potřebné v zemích tzv. „fialové zóny“ (zejména Balkán a Východní Evropa)
COVID svět: prostředky budou zaslány potřebným prostřednictvím Mezinárodního centra Hnutí fokoláre
COVID Sýrie: prostředky budou zaslány jako účelová pomoc pro Sýrii prostřednictvím organizace AMU (Associazione per un mondo unito)

Na zaslané finanční částky bude vystaveno potvrzení o daru. O příjmech a výdajích takto shromážděných prostředků Vás budeme informovat na stránkách www.focolare.cz.

Za Hnutí fokoláre:
Michaela Harantová a Jiří Kratochvíl, koordinátoři akce mimořádného společenství majetku COVID-19

11. 5. 2020

0
0
0
s2sdefault