Ještě před třemi měsíci konstruoval 3D tiskárny v pražských Holešovicích, teď je Josef Zvoníček koordinátorem česko-slovenské větve Františkovy ekonomiky (FE), iniciativy založené papežem Františkem, jejímž cílem je vrátit zpět do středu ekonomického uvažování péči o člověka a stvoření. Z pražského velkoměsta se s rodinou přestěhoval na okraj Zlína a společně s lidmi z ekonomiky společenství (ES) se snaží o Františkově nové vizi ekonomiky šířit povědomí. 

Jak jsi po­znal ES a FE?

O eko­no­mi­ce spo­le­čen­ství jsem vě­děl již del­ší dobu. Pa­ma­tu­ju si, že asi před sed­mi lety jsem byl na se­tká­ní gen, kde o ní mlu­vil eko­nom Petr Lás­ka. Teh­dy mi to jako stu­den­to­vi stro­jí­ren­ství na VUT v Brně nic moc ne­ří­ka­lo a dál jsem in­for­ma­ci o eko­no­mi­ce spo­le­čen­ství pus­til z hla­vy. Fran­tiš­ko­va eko­no­mi­ka teh­dy ani ne­e­xis­to­va­la a když jsem na ni ně­kdy v roce 2020 na­ra­zil v jed­nom člán­ku, moc mě svým ná­zvem ne­za­u­ja­la. 

Řekni nám, co tě ved­lo k tomu, vě­no­vat se na čás­teč­ný úva­zek ES a FE?

Zpět­ně to vi­dím jako del­ší pro­ces v mém osob­ním a du­chov­ním ži­vo­tě. Bůh ke mně pro­mlou­val skr­ze růz­né si­tu­a­ce, pří­běhy lidí a kni­hy, kte­ré se mi v tom­to ob­do­bí do­sta­ly do ru­kou. Na­zval bych to jako ta­ko­vý pro­ces zrá­ní, kdy jsem se po svat­bě, pře­stě­ho­vá­ní do Pra­hy, ná­stu­pu do prv­ní­ho za­měst­ná­ní a cel­ko­vém osa­mo­stat­ně­ní mu­sel za­čít za­mýš­let, jak budu utvá­řet svůj ži­vot, co jsou pro mě pri­o­ri­ty a jaké malé kro­ky k nim můžu pod­nik­nout.
Byl a je to kom­plex­ní pro­ces, je­hož stře­dem je pro mě part­ner­ství s ne­beských Ot­cem. Po­kud bych měl ale mlu­vit o kon­krét­ních bo­dech, kte­ré mě tou­to ces­tou na­smě­ro­va­ly, prv­ní z nich byl ži­vo­to­pis Mar­ti­na Lu­the­ra Kin­ga, kte­rý jsem na­šel v co­vi­do­vém ob­do­bí při pro­hlíd­ce kos­te­la na Vel­ký pá­tek v po­lič­ce s kníž­ka­mi po ne­dáv­no ze­mře­lém kně­zi. Jeho pří­běh mě vel­mi za­u­jal. Jeho ur­put­nost a na­sa­ze­ní ži­vo­ta v boji pro­ti se­gre­ga­ci ve mně pro­bu­di­la vnitř­ní zá­pal v ode­vzda­nos­ti pro dob­ro.
Ná­sle­do­va­lo ně­ko­lik pří­bě­hů lidí, kte­ří pro­je­vi­li ve svém ži­vo­tě věr­nost křes­ťan­ským ide­á­lům i přes ohro­že­ní své­ho ži­vo­ta. Na­pří­klad Franz Jä­ger­stät­ter, kte­rý od­mít­nul bo­jo­vat za na­cis­tic­ké Ně­mec­ko a za­pla­til za to ži­vo­tem. Nebo Lu­cia Pi­sa­pia Api­cel­la, kte­rá po 2. svě­to­vé vál­ce, ve­de­na lás­kou ke všem pad­lým vo­já­kům, shro­maž­ďo­va­la je­jich ostat­ky v kos­te­lí­ku, kde se za ně mod­li­la a opla­ká­va­la je jako je­jich vlast­ní mat­ka.
Vel­mi se mě také do­tý­ka­ly myš­len­ky pa­pe­že Fran­tiš­ka. Pár týd­nů po pře­čte­ní jeho en­cykli­ky Fra­tel­li tut­ti o bra­tr­ství jsem si sil­ně uvě­do­mil, že bych se mohl vě­no­vat ší­ře­ní pa­pe­žo­vých myš­le­nek. Zkrá­til jsem si pra­cov­ní úva­zek o je­den den a za­čal v knihov­ně míst­ní fary pře­mýš­let a mod­lit se, co by to mělo být. Zjiš­ťo­val jsem, jest­li něco po­dob­né­ho už ne­e­xis­tu­je a ná­ho­dou jsem po ně­ja­ké době na­ra­zil i na se­tká­ní Fran­tiš­ko­vy eko­no­mi­ky, kte­ré mělo být za pár dní na kra­ji Pra­hy. A tam to za­ča­lo. 

Co na tvé roz­hod­nu­tí ří­ka­la tvo­je man­žel­ka?

Všech­ny věci spo­lu kon­zul­tu­je­me, tak­že byla v tom pro­ce­su se mnou a plně mě pod­po­ro­va­la. 

Co tě na prá­ci pro ES a FE baví?

Ve své bý­va­lé prá­ci jsem zjis­til, že mě baví pro­po­jo­vat lidi. Pro­to si uží­vám být v kon­tak­tu s nej­růz­něj­ší­mi in­spi­ra­tiv­ní­mi lid­mi a ob­je­vo­vat sy­ner­gie mezi vzta­hy, pro­jek­ty nebo ini­ci­a­ti­va­mi, kte­ré mů­žou dát do­hro­ma­dy nový ob­raz re­a­li­ty nebo nové způ­so­by, jak věci mo­hou fun­go­vat. 

Jaké máš sny a vize, jak při­blí­žit ES a FE nám v ČR?

Rád bych v li­dech ob­je­vil nový vnitř­ní zá­pal pro spo­leč­né dob­ro a po­zor­nost k li­dem na okra­ji spo­leč­nos­ti. Mys­lím si, že je to jed­nou z esen­cí so­ci­ál­ní­ho uče­ní církve a evan­ge­lij­ních hod­not, kte­ré ES a FE re­pre­zen­tu­je. Pa­pež Fran­ti­šek nás vy­zý­vá, abychom byli pro­ta­go­nis­ty změ­ny, a pro­to vi­dím jako dů­le­ži­té při­nést ten­to nový po­hled eko­no­mic­ké­ho myš­le­ní do ve­řej­né­ho pro­sto­ru k dis­ku­zi a na­chá­zet nové ces­ty, jak ho na­pl­nit. K tomu je za­po­tře­bí ší­řit o Fran­tiš­ko­vě eko­no­mi­ce po­vě­do­mí, ale pře­de­vším ji žít. 

Jaké ak­ti­vi­ty s ES a FE plá­nu­je­te v nej­bliž­ší době?

Ak­tu­ál­ně se za­mě­řu­je­me pře­váž­ně na pre­zen­ta­ci Fran­tiš­ko­vy eko­no­mi­ky. Pro­to plá­nu­je­me 11. červ­na 2022 uspo­řá­dat jed­no­den­ní kon­fe­ren­ci v Cen­t­ru Ma­ri­a­po­li v Pra­ze s ná­zvem Eko­no­mi­ka zítř­ka. Rádi bychom také vy­tvo­ři­li vzdě­lá­va­cí pro­gram zejmé­na pro střed­ní ško­ly, ve kte­rém chce­me mla­dé ge­ne­ra­ci pře­dat nový po­hled uva­žo­vá­ní v eko­no­mic­ko-so­ci­ál­ně-en­vi­ron­men­tál­ních ob­las­tech. A mimo jiné bu­de­me o FE mlu­vit kon­cem květ­na na kon­fe­ren­ci pro křes­ťan­ské pod­ni­ka­te­le na Ve­le­hra­dě. 

Za rozhovor děkuje Marie Trutnovská 
Více viz www.fran­tis­ko­va­e­ko­no­mi­ka.org www.ekonomikaspolecenstvi.cz

frantiskova ekonomika

Je­den z uz­lí­ků sítě – z Rus­ka na Ukra­ji­nu

Je­den z uz­lí­ků sítě – z Rus­ka na Ukra­ji­nu

Sedím s Donatellou Rafanelli, Italkou z kyjevského fokoláre, u přehrady Kráľová u Galanty na Slovensku. Přijela sem spolu s celým svým fokoláre na setkání fokolarínek a fokolarínů „fialové zóny“, kam patří země od České republiky po Rusko, od Litvy až na jih po Bosnu...

Ote­vře­nost pro nové

Ote­vře­nost pro nové

V Novém městě jsme se Františkem Slavíčkem setkali například prostřednictvím článků o jeho působení v Kamerunu. Členové Hnutí fokoláre ho znají jako fokolarína, který je zodpovědný za mužské fokoláre v Praze. Farníci z Čakovic, Vinoře a Satalic jako kněze, který se...

Naše prv­ní zku­še­nos­ti na sy­nod­ní ces­tě

Naše prv­ní zku­še­nos­ti na sy­nod­ní ces­tě

Odevzdanými výstupy ze synodních skupin se ke konci března uzavřela první fáze synody o synodalitě s podtitulem „spo­le­čen­ství, spo­lu­účast, po­slá­ní“. Již vícekrát jsme na stránkách Nového města psali o této pozoruhodné iniciativě papeže Františka, která je...

Pin It on Pinterest

Share This