Třídenní videokonferencí delegátů Hnutí fokoláre zodpovědných za různé oblasti světa a členů generální rady začala další přípravná fáze na generální shromáždění Hnutí, které se bude konat v lednu 2021. 

Se­tká­ní zod­po­věd­ných za Hnu­tí fo­ko­lá­re ve svě­tě skon­či­lo 12. září; le­tos se usku­teč­ni­lo for­mou vi­deo­kon­fe­ren­ce. Je to da­tum, kte­ré by za nor­mál­ních okol­nos­tí také zna­me­na­lo po­sled­ní den man­dá­tu sou­čas­né pre­zi­dent­ky Ma­rie Voce. Avšak ten se pro­dlou­žil, pro­to­že kvů­li pan­de­mii Co­vi­du bylo ge­ne­rál­ní shro­máž­dě­ní, je­hož úko­lem je vol­ba všech ří­dí­cích or­gá­nů Hnu­tí, od­lo­že­no ze za­čát­ku září 2020 na rok 2021 (24. led­na – 7. úno­ra).

Co mů­že­me dě­lat, aby se tato „doba če­ká­ní“ pro­mě­ni­la v čas mi­los­ti? Na tuto otáz­ku, kte­rá za­há­ji­la a pro­vá­ze­la se­tká­ní zod­po­věd­ných, od­po­vě­dě­la Ma­ria Voce vý­stiž­ně a do hloub­ky: „Jsme po­vo­lá­ni, abychom svěd­či­li o tom, že vzta­hy lze žít po vzo­ru Nej­svě­těj­ší Tro­ji­ce. To jed­no­du­še zna­me­ná: kaž­dý ať dělá vše pro to, aby dal pro­stor dru­hé­mu.“

Se­ze­ní vě­no­va­ná sdí­le­ní na téma, jak žijí ko­mu­ni­ty Hnu­tí fo­ko­lá­re v růz­ných ob­las­tech svě­ta, zdů­raz­ni­la vše­o­bec­né od­hod­lá­ní, če­lit vý­zvám a no­vým dů­sled­kům ko­ro­na­vi­ro­vé pan­de­mie. Ne­by­lo mož­né or­ga­ni­zo­vat osob­ní se­tká­ní, což ved­lo ke zvý­še­ní po­čtu vi­deo kon­fe­ren­cí, kte­ré se čas­to do­stá­va­jí k více li­dem a pře­kra­ču­jí územ­ní nebo ka­te­go­ri­ál­ní sché­ma­ta, jež jsou v sou­čas­né si­tu­a­ci růz­ným způ­so­bem ome­ze­na.

Eko­no­mic­ké po­tí­že vy­ža­du­jí nové úva­hy o tom, jak hle­dat ře­še­ní pro stříd­mý a udr­ži­tel­ný ži­vot­ní styl v du­chu, kte­rý bude od­po­ví­dat jed­not­li­vým ak­ti­vi­tám a struk­tu­rám. At­mo­sfé­ra ros­tou­cí ne­jis­to­ty v li­dech i spo­le­čen­stvích vede k no­vé­mu roz­hod­nu­tí pro ži­vot pod­le evan­ge­lia za­mě­ře­ný na vět­ší jed­no­tu ve svě­tě.Tře­tí den se­tká­ní pro­bě­hl za­čá­tek dal­ší pří­prav­né fáze na ge­ne­rál­ní shro­máž­dě­ní hnu­tí v roce 2021. Zís­ka­ný čas po­slou­ží k vět­ší spo­lu­účas­ti a vět­ší ka­pi­lár­nos­ti na sy­no­dál­ní ces­tě. Do 24. říj­na bu­dou mít čle­no­vé hnu­tí pří­le­ži­tost se hlou­bě­ji se­zná­mit s do­sud shro­máž­dě­ný­mi pro­ble­ma­ti­ka­mi, aby ur­či­li pre­fe­ren­ce, kte­ré bu­dou za­hr­nu­ty do pra­cov­ní­ho do­ku­men­tu.

Před Vá­no­ci bu­dou mít účast­ní­ci shro­máž­dě­ní pří­le­ži­tost po­znat po­ten­ci­ál­ní kan­di­dát­ky na pre­zi­dent­ku a kan­di­dá­ty na spo­lu­pre­zi­den­ta. Řada webi­ná­řů se s po­mo­cí ex­ter­ních od­bor­ní­ků bude moci za­bý­vat hlav­ní­mi pro­blémy. Pří­pra­va pak skon­čí v prv­ních led­no­vých týd­nech pra­cí ve sku­pi­nách.

Joachim Schwind

Sou­vi­se­jí­cí: Přijímat bolest světa

Zdroj: www.focolare.org

 

Pin It on Pinterest

Share This