Poselství prezidentky Hnutí fokoláre Marie Voce pro komunitu hnutí na celém světě u příležitosti výročí úmrtí Chiary Lubichové.

Mi­lo­va­ní a mi­lo­va­né,
jsem upřím­ně ráda, že vás mohu všech­ny na ce­lém svě­tě pozdra­vit prá­vě dnes, 14. břez­na, v den Chi­a­ři­na od­cho­du do nebe a v roce sto­le­té­ho vý­ro­čí je­jí­ho na­ro­ze­ní.

Od za­čát­ku to­ho­to vý­ro­čí se tě­ší­me z množ­ství mi­mo­řád­ných udá­los­tí, kte­ré se ko­na­ly, a ješ­tě ko­na­jí na ce­lém svě­tě a vzbu­zu­jí zá­jem mé­dií jed­nak o oso­bu Chi­a­ry, ja­kož i o cha­risma, ze kte­ré­ho se tato vel­ká ro­di­na zro­di­la. Sku­teč­ně mno­zí se s ní na ce­lém svě­tě se­zná­mi­li.

Rádi bychom, aby tyto osla­vy, ja­kož i růz­né jiné udá­los­ti, se­tká­ní, ak­ti­vi­ty, kon­fe­ren­ce a spo­leč­né eu­cha­ris­tic­ké sla­ve­ní po­kra­čo­va­ly. Ale dob­ře víme, že si­tu­a­ce se změ­ni­la.

Epi­de­mie za­pří­či­ně­ná ko­ro­na­vi­rem při­nu­ti­la mno­hé země naší pla­ne­ty při­stou­pit k dras­tic­kým opat­ře­ním, aby se za­brá­ni­lo ší­ře­ní ná­ka­zy. Izo­la­ce osob i fy­zic­ká vzdá­le­nost, spo­leč­ně se zá­ka­zem ve­řej­ných se­tká­ní či akcí vše­ho dru­hu, jsou mo­men­tál­ně těmi nej­ú­čin­něj­ší­mi ná­stro­ji. Do­kon­ce tady v Itá­lii se ne­ko­na­jí ani bo­ho­služ­by!

Na­štěs­tí z Číny, je­jíž udá­los­ti jsme celé týd­ny s úz­kos­tí sle­do­va­li, za­čí­na­jí při­chá­zet méně zne­po­ko­ji­vé zprá­vy, jed­nak o po­čtu na­ka­že­ných osob, ja­kož i o úmr­tích, kte­ré za­čí­na­jí ubý­vat. Ale tady v Itá­lii a v ji­ných ze­mích svě­ta je si­tu­a­ce ješ­tě vel­mi váž­ná.

Zá­ro­veň dob­ře víme, že ko­ro­na­vi­rus není je­di­ným ne­bez­pe­čím, se kte­rým dnes lid­stvo zá­pa­sí. Mám zde na mys­li kon­flikt v Sý­rii, mi­gran­ty nu­ce­né utí­kat ze svých zemí i sta­ré a nové epi­de­mie v ně­kte­rých af­ric­kých ze­mích.

Za­jis­té, pro mno­hé z nás, kte­ří jsme izo­lo­vá­ni – i já k vám v této chví­li mlu­vím z domu – je to zce­la nová zku­še­nost, pro­to­že my jsme ur­če­ní pro spo­le­čen­ství a jed­no­tu. Je to vi­dět na plo­dech, kte­ré se uka­zu­jí i v tom­to bo­lest­ném ob­do­bí, jak mi mno­zí pí­še­te. Sr­deč­ně vám za ně dě­ku­ji. Je to živé svě­dec­tví o tom, že i přes ex­trém­ní si­tu­a­ci nám ni­kdo ne­mů­že ode­jmout Boha a za­brá­nit nám mi­lo­vat.

Exis­tu­je mno­ho způ­sobů, jak ko­nat skut­ky pod­po­ry a po­mo­ci. Pře­de­vším je to mod­lit­ba. Kro­mě ní jsou to skut­ky lás­ky, kte­ré mů­že­me ná­so­bit na­pří­klad ces­tou te­le­fo­nu, zprá­va­mi na What­sApp, mai­ly … aby se ni­kdo ne­cí­til sám; a to nejen ti, kte­ří jsou doma, ale také ne­moc­ní, i ti, co se na­sa­zu­jí při je­jich léč­bě, kte­ří po­tě­šu­jí či do­pro­vá­ze­jí ty, kte­rých se ná­sled­ky této si­tu­a­ce do­tý­ka­jí. Jed­ním slo­vem, za­po­j­me veš­ke­rou naši kre­a­ti­vi­tu a fan­ta­zii. Naši gen nás to učí spous­tou zku­še­nos­tí, s ni­miž se dělí na so­ci­ál­ních sí­tích, a nejen oni.

Pou­ze tak­to, jen pro­ka­zo­vá­ním skut­ků lás­ky, kte­ré mů­že­me vždy ko­nat, se mů­že­me na­ka­zit an­ti­vi­rem na­dě­je, an­ti­vi­rem bra­tr­ství.

Čeka­jí nás chví­le, dny, snad týd­ny či mě­sí­ce … pře­dem to ne­u­mí­me ur­čit, ale jed­nou to všech­no po­mi­ne. Po­kud bu­de­me dob­ře žít toto ob­do­bí, nově ob­je­ví­me ži­vou a sil­nou Je­ží­šo­vu pří­tom­nost v ži­tém evan­ge­liu, v bra­t­ro­vi, v Je­ží­ši mezi námi, je­hož v naší vel­ké ro­di­ně mů­že­me udr­žo­vat i na dál­ku, zvlášť ale v mi­lo­va­né bo­les­ti, v níž roz­po­zná­vá­me Je­ží­še Opuš­tě­né­ho – “ Chi­a­ři­na Boha “ – jak to s ob­li­bou ří­ká­vá tri­dent­ský bis­kup. V Něm se se­tká­me i s ní a na­u­čí­me se hle­dět na kaž­dou si­tu­a­ci je­jí­ma oči­ma. Stej­ně i my si bu­de­me moci zo­pa­ko­vat zku­še­nost Chi­a­ry a je­jích spo­leč­nic, kte­ré si sko­ro ani ne­u­vě­do­mo­va­ly řá­dě­ní vál­ky ko­lem sebe, ani její ko­nec, pro­to­že vy­tr­že­ny Bo­hem a jeho lás­kou žili sku­teč­nos­tí, kte­rá byla sil­něj­ší než všech­no ostat­ní. Vše za­ča­lo tou­to no­vou ví­rou v Boží lás­ku.

I my dnes vy­star­tu­j­me s jis­to­tou, že vše je Lás­ka a po­kud nás bude spo­jo­vat mod­lit­ba a lás­ka ke všem, při­spě­je­me tak­to k ší­ře­ní na­dě­je a k po­zved­nu­tí svě­ta.

A to bude ten nej­lep­ší způ­sob, jak osla­vit Chi­a­ru a její – i náš – vel­ký Ide­ál.

Jsem s vámi, kde­ko­li se na­chá­zí­te. Ciao!

Zde je možné sledovat video v italštině.

Roc­ca di Papa 14. břez­na 2020

Velikonoce 2022

Velikonoce 2022

Drazí, jménem Díla Mariina – Hnutí Fokolále Vám všem přejeme Velikonoce plné naděje, radosti a světla! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvíl

Mod­lit­ba za mír na ce­lém svě­tě

Mod­lit­ba za mír na ce­lém svě­tě

V pá­tek 25. břez­na za­svě­tí pa­pež Fran­ti­šek bě­hem ka­jíc­né li­tur­gie Rus­ko a Ukra­ji­nu Ne­po­sk­vr­ně­né­mu Srd­ci Pan­ny Ma­rie. Mezi mod­lit­ba­mi za mír, kte­ré v tom­to ob­do­bí stou­pa­jí k nebi, za­zně­la i mod­lit­ba Mar­ga­ret Karra­mo­vé,...

Ně­ko­lik po­zná­mek k Ukra­ji­ně

Ně­ko­lik po­zná­mek k Ukra­ji­ně

Pavel Fischer, senátor a předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Ve chví­li, když píši ten­to text, má Ukra­ji­na za se­bou dva­cet dnů ne­o­spra­ve­dl­ni­tel­né rus­ké agre­se. Rus­ká ar­má­da se zvlášt­ní zvrá­ce­nos­tí úto­čí na obyt­né...

Pin It on Pinterest

Share This