„Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti

a v životě podle pravdy.“

(Ef 5,8-9)

„Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy.“ (Ef 5,8-9)

Pavel píše komunitě v Efezu, velkém a významném městě, ve kterém žil, křtil a evangelizoval.

Pravděpodobně se nachází v Římě, ve vězení, asi v roce 62. Je v nelehké situaci, ale píše těmto křesťanům, ani ne tak proto, aby řešil problémy společenství, ale aby jim hlásal krásu Božího plánu pro rodící se církev.

Připomíná Efezanům, že „byli tmou“, ale díky daru křtu a víry „jsou světlem“ (srov. Ef 5,8), a povzbuzuje je, aby se v souladu s tím chovali.

Pro Pavla je to cesta, stálý růst v poznávání Boha a jeho vůle, která je láska, každodenní nový začátek.

Touží je proto povzbudit, aby ve svém běžném životě žili podle povolání, které přijali, aby „napodobovali Boha jako jeho milované děti“1, aby byli svatí a milosrdní.

„Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy.“

Také my, křesťané 21. století, jsme povoláni k tomu, abychom „byli světlem“, ale můžeme se cítit nedostateční, limitovaní svými omezeními nebo zahlceni vnějšími okolnostmi.

Jak kráčet s nadějí navzdory temnotě a nejistotě, které se někdy zdají, že nás přemohou?

Pavel nás dále povzbuzuje: je to žité Boží slovo, které nás osvěcuje a umožňuje nám „zářit jako hvězdy“2 v tomto zbloudilém lidstvu.

„Jako druhý Kristus může každý muž i každá žena přinášet svůj příspěvek (…) ve všech oblastech lidské činnosti – ve vědě, v umění, v politice. (…) Přijmeme-li jeho Slovo, budeme stále více v souladu s jeho myšlením, s jeho vnímáním i s jeho naukou. Slovo vnese světlo do každé naší činnosti, narovná a napraví každý projev našeho života. (…) Náš „starý člověk“ je vždy připraven stáhnout se do soukromí, starat se o své malé osobní zájmy, opomíjet lidi okolo sebe, být lhostejný k veřejnému blahu a k potřebám lidstva ve svém okolí. Zapalme znovu ve svém srdci oheň lásky a získáme nový pohled, abychom se rozhlédli okolo sebe.“3

„Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy.“

Světlo evangelia žitého jednotlivci i společenstvími přináší naději a posiluje sociální vazby, i když pohromy jako covid způsobují bolest a prohlubují chudobu.

Na Filipínách, jak vypráví Jun, byla na vrcholu pandemie zničena požárem jedna obec a mnoho rodin přišlo o všechno: „Přestože jsme chudí, měli jsme s manželkou Flor silnou touhu pomoci. Svěřil jsem se s touto situací skupině motorkářů, ke které patřím, i když jsem věděl, že trpí stejně jako my. To však nezabránilo mým přátelům, aby se dali do práce. Shromáždili jsme konzervy sardinek, špagety, rýži a další potraviny, které jsme darovali obětem požáru.

Často se s manželkou cítíme sklesle při pomyšlení na to, co nás v budoucnu čeká, ale vždy si vzpomeneme na větu z evangelia ,Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.‘4 I když nejsme bohatí, věříme, že se vždy máme o co podělit z lásky k Ježíši přítomnému v bližním a právě tato láska nás vede k tomu, abychom i nadále upřímně dávali a důvěřovali Boží lásce.“

Je proto třeba nechat se prozářit až do hloubi svého srdce. Dobré plody této cesty – dobrota, spravedlnost a pravda – jsou milé v Hospodinových očích a stávají se svědectvím o dobrém životě podle evangelia více než jakákoli slova.

A nezapomínejme na podporu, které se nám dostává ode všech, s nimiž sdílíme tuto svatou cestu života. Dobro, které dostáváme, vzájemné odpouštění, které zakoušíme, sdílení hmotného a duchovního majetku, které můžeme prožívat – to vše je vzácnou pomocí, která nás otevírá naději a činí z nás svědky.

Ježíš slíbil: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“5

On, Zmrtvýchvstalý, zdroj našeho křesťanského života, je stále s námi ve společné modlitbě a ve vzájemné lásce, aby zahřál naše srdce a osvítil naši mysl.

 Letizia Magri a tým Slova života

1 Srov. Ef 5,1.

2 Srov. Fp 2,15.

3 Srov. Ch. Lubichová, Slovo života na září 2005, taktéž v Parole di Vita, a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), str. 760.

4 Mk 8,35.

5 Mt 28,20.

Pin It on Pinterest

Share This