160204 up2 V listopadu 2015 se v mezinárodní citadele Hnutí fokoláre Loppianu uskutečnil první krok při realizaci výchovného projektu Up2me („Je to na mně“) zaměřeného na celkové osobnostní dozrávání mladých lidí různých věkových kategorií.

Projekt, který si velmi přáli rodiče a vychovatelé mládeže probíhá s odbornou podporou Univerzitního institutu Sophia.

Jeho první kurs byl určen pro tutory. Zúčastnila se ho asi stovka lidí (organizátory předpokládané maximum) různé odbornosti: učitelé, psychologové, lékaři, odborníci na práci s mládeží. Pocházeli z osmi evropských zemí (z toho 4 účastníci z České republiky) a také z Brazílie, Argentiny, Indie, Burkiny Faso a Kamerunu. Mnozí z nich jsou rodiče, z nichž někteří byli přítomní jako manželské páry, anebo mají zálibu ve formaci dětí a mládeže. Kromě dobré schopnosti naslouchat a vcítit se do druhého se jako předpoklad pro účast požadovalo, aby z každého regionu přijela dvojice – muž a žena. Protože – rovněž podle požadavku organizátorů – při odhalování hodnot citové oblasti a sexuality mladým je důležité umět se vypořádat jak s mužským tak i se ženským vnímáním.

Projekt vychází ze spolupráce mezi rodinami, animátory mládeže a odborníky různých oborů. Všichni jsou z okruhu Hnutí fokoláre a někteří z nich vyučují na Univerzitním institutu Sophia v Loppianu. Cílem projektu je vedení dospívajících cestou integrální formace, při níž je sexualita nazírána ve světle antropologického pohledu, jenž má základ v osobě jako vztahové bytosti, v její schopnosti milovat a být milován, darovat a přijímat. Radost z této iniciativy mají především rodiče, kteří při komplikovanosti dané problematiky si stále více uvědomují, že potřebují aktualizované nástroje. Především tyto požadavky vedly odbornou skupinu při zpracovávání různých etap projektu Up2Me, jeho obsahu a jeho metodologie. Ta chce být převážně interaktivní právě proto, aby mladí měli možnost utvářet si své morální povědomí tak, že jim pomůže odůvodnit jejich rozhodnutí a umět je formulovat.

Tutoři začnou pracovat od ledna 2016. V jejich oblastech už existují skupiny mladých, kteří si přejí se souhlasem svých rodičů navštěvovat kurs Up2Me. Ten bude probíhat ve dvanácti lekcích pro deseti- až dvacetičlenné skupiny podle věkových kategorií: 9-11 let, 12-14, 15-17. S ohledem na mnohotvárnost rozměrů lidské osoby (tělesný, emoční, intelektuální, sociální, duchovní, daný minulostí a prostředím) budou jednotlivé lekce sahat od oblasti poznání lidského těla k pojmu osoby; od stereotypu předkládaného reklamou a sdělovacími prostředky po sexuální totožnost; od zvládání emocí po konflikt s rodiči; od rizikových chování po vliv internetu. Pak se povede dialog o zásadních tématech, jako je předávání života, antikoncepce, potraty, pornografie, s použitím vhodných prostředků (hrané situace, videoklipy, živé zkušenosti), které pomohou mladým při nacházení vztahu k sobě samému a v objevování svého životního plánu. Plánují se i večerní setkání rodičů a navázání spolupráce s nimi. Program projektu byl vyzkoušen v Itálii na dvou pilotních kursech. Rok 2016 bude zkušebním rokem pro první skupiny mladých v různých evropských zemích. Experti z různých světadílů zároveň budou převádět a adaptovat program na různá geografická a kulturní prostředí. Na základě získaných zkušeností se na konci roku kurs pro tutory bude opakovat, aby se pak průběh Up2Me mohl rozšířit do různých částí světa.

0
0
0
s2sdefault