Život v Hnutí

Události, ohlasy
Co jsou kulturní války

Co jsou kulturní války

Organizátoři 39. konference cyklu Člověk a média se rozhodli pro třaskavé téma: kulturní války. Odkud se tento poměrně nový fenomén vzal? Jak přispívá k polarizaci společnosti, které jsme svědkem od jisté doby? Jakou roli v tom hraje internet a sociální sítě?     ...

Sbírka pro Ukrajinu

Sbírka pro Ukrajinu

Bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu se vzedmula v celé naší zemi obrovská vlna solidarity. Jak víte, ani my jsme nezůstali stát stranou. Mnozí z nás se zapojili do podpůrných akcí organizovaných církevními i občanskými organizacemi. Vedle toho vyhlásilo Hnutí...

Let­ní prá­ce v ci­ta­de­le

Let­ní prá­ce v ci­ta­de­le

Prv­ní čer­ven­co­vý tý­den se opět ko­na­ly let­ní prá­ce v ci­ta­de­le Pakt a ko­lem Cen­t­ra Ma­ri­a­po­li v Pra­ze-Vi­no­ři. Bě­hem těch­to dní se zde kaž­do­roč­ně se­tká­va­jí lidé růz­ných vě­ko­vých sku­pin a růz­né­ho po­vo­lá­ní, kte­ří při­chá­ze­jí...

Zlatá Praha v Srbsku

Zlatá Praha v Srbsku

Více než de­sít­ka od­váž­liv­ců, kte­ří přes­to, že je za prv­ní­ho let­ní­ho so­bot­ní­ho roz­břes­ku  ne­pro­bu­dil pro­ni­ka­vý zvuk bu­dí­ku, ale prou­dů li­jav­ce do­pa­da­jí­cích zven­čí na oken­ní pa­ra­pe­ty je­jich lož­nic, vy­ra­zi­li na různá praž­ská...

K si­tu­a­ci na Ukra­ji­ně

K si­tu­a­ci na Ukra­ji­ně

Představitelé Hnutí fokoláre v Evropě napsali společný dopis členům Hnutí s výzvou k modlitbám za mír. Píší: „… tvá­ří v tvář pro­bí­ha­jí­cí vál­ce na Ukra­ji­ně bychom vás všech­ny chtě­li vy­zvat, abychom se spo­leč­ně in­ten­ziv­ně mod­li­li za mír, vy­sla­li...

To, co nás rozděluje

To, co nás rozděluje

MUDr. ThLic. Martin Uher, PhD. et PhD. pochází z Prahy. Žil ve fokoláre v Praze, v Košicích, Bratislavě a v současné době v polských Katovicích. Přednášel na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Jako lékař pracoval v oblasti dětské intenzivní medicíny a...

Lás­ko! Pří­běh jed­no­ho man­žel­ství

Lás­ko! Pří­běh jed­no­ho man­žel­ství

Při pří­le­ži­tos­ti de­sá­té­ho vý­ro­čí smr­ti Jar­mi­ly Syn­ko­vé vy­šla v lis­to­pa­du le­toš­ní­ho roku kni­ha „Lás­ko! Pří­běh jed­no­ho man­žel­ství“. Vztah Jar­mi­ly a Jin­dři­cha Syn­ko­vých nám dá­va­jí za­ku­sit úryv­ky z de­ní­ků, do­pi­sů a úvah....

Zla­tá Pra­ha – „Kryp­ta“

Zla­tá Pra­ha – „Kryp­ta“

V ne­dě­li 28. lis­to­pa­du 2021 se v rám­ci ini­ci­a­ti­vy Zlatá Praha v sou­vis­los­ti s prá­vě za­po­ča­tou sy­no­dál­ní ces­tou v ka­to­lic­ké církvi usku­teč­ni­lo v Centru Mariapoli v Pra­ze - Vi­no­ři za­myš­le­ní nad kni­hou s ná­zvem "Krypta", je­jímž...

Na­slou­chat Du­chu Sva­té­mu v druh­ých

Na­slou­chat Du­chu Sva­té­mu v druh­ých

V místních církvích po celém světě probíhá od neděle 17. října první, diecézní fáze synodálního procesu. Týden předtím zahájil ve Vatikánu synodu o synodalitě papež František. Osobně u toho byla i členka českého národního synodálního týmu, zasvěcená laička z Hnutí...

Díky, Ště­pá­ne!

Díky, Ště­pá­ne!

11. lis­to­pa­du 2021 ze­mřel člo­věk, bez kte­ré­ho by Nové měs­to ne­by­lo ta­ko­vým, ja­kým je. Jmé­no Ště­pán Fil­cík nebo pseu­do­nym To­máš Pa­vel na­jde­te v No­vém měs­tě u mno­ha roz­ho­vo­rů a fo­to­gra­fií. Snad ješ­tě čas­tě­ji ale jeho prá­ce není ani...

Bra­tr­ské po­se­ze­ní dvou měst

Bra­tr­ské po­se­ze­ní dvou měst

Fik­tiv­ní, ale vlast­ně cel­kem re­ál­ný roz­ho­vor No­vé­ho mes­ta s No­vým měs­tem Jsme brat­ři. Prav­du­po­ve­di­ac, vlast­ne dvo­jič­ky, lebo sme sa na­ro­di­li súčas­ne. Se­tka­li jsme se, abychom si po­po­ví­da­li, jak jde ži­vot. Lebo už máme trid­sať rokov....

Cena Chi­a­ry „Luce“ Ba­da­no 2021

Cena Chi­a­ry „Luce“ Ba­da­no 2021

Mezi dět­mi a mlá­de­ží od 10 do 35 let chce sou­těž oce­nit ty, kdo umě­lec­kým způ­so­bem vy­já­d­ří, co v nich vy­vo­la­lo se­tká­ní s Chi­a­rou Ba­da­no.Ter­mín ode­vzdá­ní pra­cí je 30. červ­na 2021. Také le­tos je mož­né se zú­čast­nit sou­tě­že o Cenu Chi­a­ry...

Vak­cí­na pro kaž­dé­ho

Vak­cí­na pro kaž­dé­ho

20. květ­na od­star­to­va­la svě­to­vá kam­paň za zpří­stup­ně­ní vak­cí­ny pro­ti Co­vid-19 pod ná­zvem A VACCI­NE FOR ALL - Vak­cí­na pro kaž­dé­ho. Je­jí­mi ini­ci­á­to­ry jsou Me­zi­ná­rod­ní po­li­tic­ké hnu­tí pro jed­no­tu a Mla­dí za sjed­no­ce­ný svět (oba...

Stav sbír­ky „CO­VID-19“ a po­u­ži­tí pro­střed­ků

Stav sbír­ky „CO­VID-19“ a po­u­ži­tí pro­střed­ků

Chce­me Vás in­for­mo­vat o vý­vo­ji sbír­ky pro­střed­ků pro po­sti­že­né pan­de­mií co­vi­du-19, kte­rou jsme spo­leč­ně za­ča­li v květ­nu 2020.Od po­čát­ku le­toš­ní­ho roku bylo za­slá­no pro­střed­nic­tvím Cen­t­ra Hnu­tí fo­ko­lá­re 160 000,- Kč, z toho 100...

Pin It on Pinterest

Share This