„Osla­vo­vat, abychom se se­tka­li“ je mot­to, kte­ré jsme si jako Hnu­tí fo­ko­lá­re zvo­li­li, abychom si v roce 2020 po ce­lém svě­tě při­po­mí­na­li sto let od na­ro­ze­ní naší za­kla­da­tel­ky Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé. Ješ­tě před ně­ko­li­ka týd­ny se nám toto mot­to zdá­lo být vhod­ně zvo­le­né k tomu, abychom nej­růz­něj­ší­mi způ­so­by osla­vo­va­li osob­nost naší za­kla­da­tel­ky a cha­risma­tu, kte­ré jí dal Bůh a kte­ré ona tak vel­ko­ry­se pře­dá­va­la. Do­o­prav­dy si pře­je­me, aby se lidé s ní dnes se­tká­va­li na­ži­vo a ni­ko­li aby si ji jen nos­tal­gic­ky při­po­mí­na­li; chce­me, aby ji zno­vu na­chá­ze­li v její spi­ri­tu­a­li­tě, v je­jích dí­lech, a pře­de­vším v je­jím „lidu“, tj. v těch, kte­ří v sou­čas­nos­ti žijí je­jí­ho du­cha bra­tr­ství, spo­le­čen­ství a jed­no­ty.

Po­čí­na­je dnem 7. pro­sin­ce 2019 jsme se ra­do­va­li z mno­ha udá­los­tí, kte­ré se ode­hrá­va­ly po ce­lém svě­tě.

Byli bychom si přá­li, aby osla­vy moh­ly po­kra­čo­vat. Ale bě­hem krát­ké doby se scé­nář změ­nil a mot­to „osla­vo­vat, abychom se se­tka­li“ se může je­vit jako ana­chro­nis­tic­ké; i my jsme po­za­sta­vi­li osla­vy a udá­los­ti vše­ho dru­hu. Pan­de­mie způ­so­be­ná co­ro­na­vi­rem nutí stá­le více zemí po celé pla­ne­tě k dras­tic­kým opat­ře­ním, aby se in­fek­ce zpo­ma­li­la; izo­la­ce a fy­zic­ká vzdá­le­nost jsou za­tím těmi nej­ú­čin­něj­ší­mi ná­stro­ji. Do­ka­zu­jí to ně­kte­ré ná­zna­ky, jež k nám při­chá­ze­jí z Číny, kte­rou jsme po celé týd­ny pro­vá­ze­li s oba­va­mi. Ale tady v Itá­lii a v ně­ko­li­ka dal­ších ze­mích svě­ta je si­tu­a­ce stá­le vel­mi váž­ná.

Pro mno­ho z nás, kte­ří žijí v izo­la­ci, je to zce­la nová zku­še­nost. Má nejen so­ci­ál­ní nebo psy­cho­lo­gic­ký roz­měr, ale také sil­ný du­chov­ní do­pad. To pla­tí pro všech­ny na ce­lém svě­tě a zejmé­na pro křes­ťa­ny. Je to si­tu­a­ce, kte­rá se do­tý­ká také nás a nit­ra naší spe­ci­fic­ké spi­ri­tu­a­li­ty, kte­rou ži­je­me jako Hnu­tí fo­ko­lá­re. Jsme stvo­ře­ni pro spo­le­čen­ství a pro jed­no­tu. Umě­ní vy­tvá­řet vzta­hy je mož­ná tou nej­cha­rak­te­ris­tič­těj­ší vlast­nos­tí člo­vě­ka, kte­rý po­znal a při­jal Chi­a­ři­na du­cha. A přes­ně tato di­men­ze se nyní zdá být v nej­vět­ší míře ome­ze­na.

Lás­ku však nelze ome­zit. To je skvě­lá zku­še­nost, kte­rou dě­lá­me v těch­to dra­ma­tic­kých a bo­lest­ných dnech. Více než kdy jin­dy při­chá­ze­jí ode­všad svě­dec­tví od lidí, kte­ří uvá­dě­jí do ži­vo­ta kre­a­ti­vi­tu a před­sta­vi­vost a kte­ří se da­ru­jí dru­hým i v ob­tíž­ných a ne­ob­vyk­lých pod­mín­kách: děti, kte­ré vy­prá­vě­jí o ma­lých vel­kých skut­cích lás­ky, aby pře­ko­na­ly po­tí­že spo­je­né s po­by­tem doma; mla­dí, kte­ří vy­tvá­ří on­li­ne mod­li­teb­ní šta­fe­tu; pod­ni­ka­te­lé, kte­ří jdou pro­ti prou­du, aby ne­pro­hlu­bo­va­li nou­zo­vou si­tu­a­ci, ale mís­to toho jsou ve služ­bě obec­né­mu dob­ru i na úkor osob­ní­ho zis­ku. Exis­tu­je mno­ho způ­sobů, jak se sna­ží­me po­sky­to­vat pod­po­ru a útě­chu: pře­de­vším mod­lit­bou, a také spo­je­ním po te­le­fo­nu, zprá­vou přes What­sApp, e-mai­lem …, aby se ni­kdo ne­cí­til sám: ti, kte­ří jsou doma, ale ani ne­moc­ní a ti, kte­ří dě­la­jí vše pro to, aby lé­či­li, utě­šo­va­li a do­pro­vá­ze­li ty, kdo trpí dů­sled­ky této si­tu­a­ce. A pak jsou tu so­li­dár­ní po­sel­ství, kte­rá nám po­má­ha­jí ote­ví­rat srd­ce i přes hra­ni­ce mi­mo­řád­né si­tu­a­ce způ­so­be­né co­ro­na­vi­rem, jako jsou zprá­vy od mla­dých lidí v Sý­rii, kte­ří i na­vzdo­ry dra­ma­tic­kým pod­mín­kám u nich doma na­chá­ze­jí sílu mys­let na nás v Itá­lii. Prá­vě mla­dí lidé, kte­ří nás učí, že tyto zku­še­nos­ti, jsou-li sdí­le­né na so­ci­ál­ních mé­di­ích, se mo­hou roz­mno­žo­vat, pro­to­že i dob­ro může být na­kaž­li­vé.

Díky těm­to svě­dec­tvím ve mně do­zrá­lo pře­svěd­če­ní, že osla­va sté­ho vý­ro­čí Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé není po­za­sta­ve­na a mot­to „Osla­vo­vat, abychom se se­tka­li“ je ak­tu­ál­něj­ší než kdy jin­dy.

Je to náš Ne­beský Otec nebo mož­ná i sa­mot­ná Chi­a­ra, kte­rá nás zve, abychom pro­ží­va­li ten­to ju­bi­lej­ní rok hlou­bě­ji a au­ten­tič­tě­ji. I přes různá ome­ze­ní, jako je to, že ne­mů­že­me spo­leč­ně sla­vit eu­cha­ris­tii, zno­vu ob­je­vu­je­me Je­ží­šo­vu pří­tom­nost, ži­vou a sil­nou v ži­tém evan­ge­liu, v bra­t­ro­vi, kte­ré­ho mi­lu­je­me, a upro­střed všech, kte­ří – do­kon­ce i na dál­ku – jsou sjed­no­ce­ni v jeho jmé­nu.

Avšak naše za­kla­da­tel­ka nám po­má­há zejmé­na v tom, abychom zno­vu­ob­je­vi­li její vel­kou lás­ku, je­jí­ho snou­ben­ce: Je­ží­še Opuš­tě­né­ho – „Chi­a­ři­na Boha“, jak s ob­li­bou říká mon­signor tri­dent­ský ar­ci­bis­kup Lau­ro Tisi. Je to Bůh, kte­rý pře­kro­čil kaž­dou hra­ni­ci, aby na sebe vzal kaž­dou hra­nič­ní zku­še­nost a dal jí hod­no­tu. Je to Bůh, kte­rý se stal pe­ri­fe­rií, aby nám dal po­cho­pit, že i v těch nej­ex­trém­něj­ších zá­žit­cích se mů­že­me stá­le se­tká­vat s ním. Je Bůh, kte­rý si při­vlast­nil nej­růz­něj­ší bo­les­ti, utr­pe­ní, zou­fal­ství a ža­los­ti, aby nás na­u­čil, že bo­lest při­ja­tá a pře­mě­ně­ná v lás­ku je ne­vy­čer­pa­tel­ným zdro­jem na­dě­je a ži­vo­ta.

V tom spo­čí­vá vý­zva ny­něj­ší ce­lo­pla­ne­tár­ní kri­zo­vé si­tu­a­ce: ne­u­ni­kat před ní, ne­sna­žit se jen pře­žít, abychom bez­peč­ně do­sáh­li cíle, ale za­ko­ře­nit se dob­ře v pří­tom­nos­ti, na kaž­dou bo­lest­nou si­tu­a­ci – osob­ní nebo těch dru­hých – hle­dět, při­jí­mat ji a če­lit ji tak, aby se sta­la mís­tem pro se­tká­ní s „Je­ží­šem opuš­tě­ným“ a v lás­ce k němu na­chá­zet sílu a kre­a­ti­vi­tu k bu­do­vá­ní vzta­hů bra­tr­ství a lás­ky i v této ob­tíž­né si­tu­a­ci.

Pro Chi­a­ru bylo kaž­dé se­tká­ní s je­jím „Ženi­chem“, s Je­ží­šem Opuš­tě­ným, slav­nos­tí, bylo osla­vou. Když se i my se­tká­me s ním – jsem o tom pře­svěd­če­na – se­tká­me se také s ní, s Chi­a­rou, pro­to­že se na­u­čí­me, jak se o to sna­ži­la ona, vi­dět kaž­dou si­tu­a­ci Bo­ží­ma oči­ma. Mož­ná bu­de­me také my schop­ni zo­pa­ko­vat zku­še­nost Chi­a­ry a je­jích spo­leč­nic, kte­ré si „téměř“ ne­u­vě­do­mo­va­ly ani vál­ku, ani její ko­nec, pro­to­že byly uchvá­ce­ny Bo­hem a jeho lás­kou a cí­ti­ly, že pro­ží­va­ná sku­teč­nost, tedy kon­krét­ní lás­ka, kte­rá obí­ha­la mezi nimi a mezi mno­ha dal­ší­mi v je­jich měs­tě, byla sil­něj­ší než všech­no ostat­ní.

Ne­ví­me, jak dlou­ho bude tato nou­zo­vá si­tu­a­ce tr­vat: mož­ná týd­ny nebo mě­sí­ce. Avšak po­mi­ne. Svět, kte­rý na­jde­me na kon­ci tu­ne­lu, bu­du­je­me nyní.

Ma­ria Voce
Os­serva­to­re Ro­ma­no 2. 4. 2020

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Foto: Pixabay V době, kdy pokračují zasedání biskupské synody, zaznívá především volání po ukončení nepřátelství ve Svaté zemi. Zvláště významný byl příspěvek Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre.   „Pane, prosíme tě za Svatou zemi, za národy Izraele a...

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Pin It on Pinterest

Share This