Je­s­ús Mo­rán zno­vu zvo­len spo­lu­pre­zi­den­tem Hnu­tí fo­ko­lá­re

Pro Morána je to druhý mandát; jeho hlavním úkolem jako spoluprezidenta je plná podpora prezidentky a spolupráce s ní. Nově zvolenou prezidentkou Hnutí fokoláre je Margaret Karramová.

Zvo­le­ní spo­lu­pre­zi­den­ta ge­ne­rál­ním shro­máž­dě­ním Hnu­tí bylo jako v pří­pa­dě pre­zi­dent­ky při­ja­to s ce­lo­svě­to­vým aplau­sem; jeho jme­no­vá­ní dnes po­tvr­di­lo Di­kas­té­ri­um pro lai­ky, ro­di­nu a ži­vot. Je­s­ús Mo­rán byl zvo­len spo­lu­pre­zi­den­tem Hnu­tí fo­ko­lá­re na dru­hé ob­do­bí po za­kon­če­ní prv­ní­ho man­dá­tu, ab­sol­vo­va­né­ho po boku Ma­rie Voce.Je­s­ú­si Mo­rá­no­vi je 64 let a na­ro­dil se v Na­val­pe­ra­les de Pi­na­res, Avi­la (Špa­něl­sko).

S evan­gel­ním po­sel­stvím při­ná­še­ným Hnu­tím fo­ko­lá­re se se­tkal bě­hem svých uni­ver­zit­ních stu­dií skr­ze svě­dec­tví ně­kte­rých svých vrs­tev­ní­ků.

Vy­stu­do­val fi­lo­zo­fii na uni­ver­zi­tě v Mad­ri­du a zís­kal li­cen­ci­át dogma­tic­ké te­o­lo­gie na Pa­pež­ské ka­to­lic­ké uni­ver­zi­tě v San­ti­a­gu de Chi­le a dok­to­rát te­o­lo­gie na Pa­pež­ské la­te­rán­ské uni­ver­zi­tě v Římě.V le­tech 1996–2004 byl de­le­gá­tem Hnu­tí fo­ko­lá­re v Chi­le a Bo­lí­vii, kde byl 21. pro­sin­ce 2002 vy­svě­cen na kně­ze. V le­tech 2004–2008 byl spo­lu­zod­po­věd­ný za Hnu­tí v Me­xi­ku a na Kubě.

Na ge­ne­rál­ním shro­máž­dě­ní v roce 2008 byl zvo­len po­rad­cem pre­zi­dent­ky a byl mu svě­řen aspekt kul­tur­ní for­ma­ce čle­nů Hnu­tí. V roce 2009 se stal čle­nem in­ter­dis­ci­pli­nár­ní­ho stu­dij­ní­ho cen­t­ra Hnu­tí fo­ko­lá­re „Škola Abba“ pro obor te­o­lo­gic­ké an­tro­po­lo­gie a mo­rál­ní te­o­lo­gie. Od roku 2014 do sou­čas­nos­ti je spo­lu­pre­zi­den­tem Hnu­tí.

Úkoly spo­lu­pre­zi­den­ta

Prv­ní po­vin­nos­tí spo­lu­pre­zi­den­ta je plná pod­po­ra pre­zi­dent­ky a spo­lu­prá­ce s ní. Sta­no­vy hnu­tí ho­vo­ří o „hlu­bo­ké jed­no­tě s pre­zi­dent­kou“, s cí­lem po­skyt­nout jí pří­le­ži­tost ke zva­žo­vá­ní je­jích myš­le­nek a roz­hod­nu­tí, na­slou­chat jí a spo­leč­ně hle­dat Boží vůli.

Je od­po­věd­ný za kně­ze, kte­ří pat­ří do Hnu­tí fo­ko­lá­re, a dbá na to, aby vnitř­ní ži­vot a čin­nos­ti Hnu­tí od­po­ví­da­ly víře a mo­rál­ce církve.

Zdroj: Stefania Tanesini, www.focolare.org

Pin It on Pinterest

Share This