Oso­by po­vě­ře­né v HNUTÍ FO­KOLÁRE v České re­pub­li­ce NA POD­PO­RU BLA­HA  A OCHRA­NU NE­ZLE­TILÝCH A ZRA­NI­TELNÝCH OSOB

PhDr. Ja­ro­slav Štur­ma
mo­bil  +420 606 437 151
e-mail: jaroslav.sturma@gmail.com

Mgr. Alž­bě­ta Jan­to­vá
mo­bil +420 723 084 016
e-mail:  alzbeta.jantova@seznam.cz

Pin It on Pinterest

Share This