Mar­ga­ret Karra­mo­vá zvo­le­na no­vou pre­zi­dent­kou Hnu­tí fo­ko­lá­re

Do čela Hnutí byla 31. ledna 2021 zvolena jako třetí prezidentka po zakladatelce Chiaře Lubichové a po Marii Voce, která skončila druhé volební období.

Mar­ga­ret Karra­mo­vá, po­chá­ze­jí­cí ze Sva­té země, byla vče­ra zvo­le­na pre­zi­dent­kou Hnu­tí fo­ko­lá­re více než dvou­tře­ti­no­vou vět­ši­nou opráv­ně­ných vo­li­te­lů z účast­ní­ků ge­ne­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní Hnu­tí. To je slo­že­no z 359 zá­stup­ců z ce­lé­ho svě­ta. Mar­ga­ret Karra­mo­vá Je ná­sle­dov­ni­cí za­kla­da­tel­ky Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé a Ma­rie Voce, kte­rá se­tr­va­la v této funk­ci 12 let (dvě funkč­ní ob­do­bí).

Mar­ga­ret Karra­mo­vá, (58 let), je Arab­ka ka­to­lic­ké­ho vy­zná­ní. Na­ro­di­la se v Hai­fě a na Hebrej­ské uni­ver­zi­tě v Los An­ge­les (USA) vy­stu­do­va­la judais­mus. Pů­so­bi­la na růz­ných po­zi­cích jako od­po­věd­ná za fo­ko­lá­re v Los An­ge­les a v Je­ruza­lémě. Spo­lu­pra­co­va­la také s ně­ko­li­ka ko­mi­se­mi a or­ga­ni­za­ce­mi pro pod­po­ru di­a­lo­gu mezi tře­mi mo­no­te­is­tic­ký­mi ná­bo­žen­ství­mi, jako je bis­kup­ská ko­mi­se pro me­zi­ná­bo­žen­ský di­a­log, sbor ka­to­lic­kých or­di­ná­řů Sva­té země a or­ga­ni­za­ce ICCI (Me­zi­ná­bo­žen­ská ko­or­di­nač­ní rada v Iz­ra­e­li). 14 let pra­co­va­la na ital­ském ge­ne­rál­ním kon­zu­lá­tu v Je­ruza­lémě.

Od roku 2014 pů­so­bi­la v Me­zi­ná­rod­ní cen­t­ru Hnu­tí fo­ko­lá­re jako po­rad­ky­ně pro ob­last Itá­lie a Al­bá­nie a byla spo­lu­zod­po­věd­ná za di­a­log mezi cír­kev­ní­mi hnu­tí­mi a no­vý­mi ka­to­lic­ký­mi ko­mu­ni­ta­mi. Mlu­ví arab­sky, hebrej­sky, ital­sky a an­g­lic­ky. V roce 2013 jí bylo udě­le­no oce­ně­ní „Mount Zion Award“ za usmí­ře­ní; do­sta­la ho spo­leč­ně se ži­dov­skou věd­ky­ní a ba­da­tel­kou Yis­cou Ha­ra­ni za své úsi­lí o roz­ví­je­ní di­a­lo­gu mezi růz­ný­mi kul­tu­ra­mi a ná­bo­žen­ství­mi. V roce 2016 ob­dr­že­la me­zi­ná­rod­ní cenu sv. Rity za pod­po­ru di­a­lo­gu v kaž­do­den­ním ži­vo­tě mezi křes­ťa­ny, židy a mus­li­my, mezi Iz­ra­el­ci a Pa­les­tin­ci.

Vol­by se ko­na­ly vče­ra 31. led­na 2021, ale její jme­no­vá­ní na­by­lo účin­nos­ti až dnes, po po­tvr­ze­ní va­ti­kán­ským Di­kas­te­ri­em pro lai­ky, ro­di­nu a ži­vot, jak to vy­ža­du­jí zá­klad­ní sta­no­vy Hnu­tí fo­ko­lá­re. Po­tvr­zo­va­cí do­ku­ment vy­ja­dřu­je přá­ní, aby nová pre­zi­dent­ka pl­ni­la svůj úkol „s věr­nos­tí, s po­sto­jem služ­by a v du­chu církve, pro dob­ro čle­nů Díla i uni­ver­zál­ní církve “.

Úkoly pre­zi­dent­ky

Pod­le zá­klad­ních sta­nov Hnu­tí je pre­zi­dent­ka vo­le­na ze za­svě­ce­ných fo­ko­larí­nek s věč­ný­mi sli­by a bude jí vždy žena. Říká se v nich, že je „zna­me­ním jed­no­ty Hnu­tí“. Zna­me­ná to, že je před­sta­vi­tel­kou vel­ké ná­bo­žen­ské, kul­tur­ní, so­ci­ál­ní a ge­o­gra­fic­ké roz­ma­ni­tos­ti všech, kdo se ve 182 ze­mích, kde je hnu­tí pří­tomno, hlá­sí ke spi­ri­tu­a­li­tě fo­ko­lá­re a zto­tož­ňu­jí s po­sel­stvím o bra­tr­ství, jež za­kla­da­tel­ka Chi­a­ra Lu­bi­cho­vá čer­pa­la z evan­ge­lia: „Otče, ať jsou všich­ni jed­no.“ (Jan 17, 20–26)

Mar­ga­ret Karra­mo­vou čeká v příš­tích le­tech mno­ho úko­lů a vý­zev při ve­de­ní glo­bál­ně za­mě­ře­né­ho hnu­tí, ja­kým Hnu­tí fo­ko­lá­re je. Je hlu­bo­ce po­no­ře­no do míst­ní i glo­bál­ní re­a­li­ty a do pro­blé­mů lid­stva, po­čí­na­je ak­tu­ál­ní do­bou pan­de­mie. Sta­no­vy rov­něž na­zna­ču­jí styl, jímž se úřad pre­zi­dent­ky musí vy­zna­čo­vat: „Její před­sed­nic­tví je pře­de­vším před­sed­nic­tvím lás­ky, pro­to­že musí mi­lo­vat jako prv­ní, to zna­me­ná slou­žit svým bra­t­rům a se­strám a pa­ma­to­vat při­tom na Je­ží­šo­va slo­va ‚(…) kdo chce být mezi vámi prv­ní, ať je slu­žeb­ní­kem všech‘ (Mk 10,44).“

Pri­már­ní úlo­hou pre­zi­dent­ky je pro­to být sta­vi­tel­kou mos­tů a zpro­střed­ko­va­tel­kou zá­klad­ní­ho po­sel­ství spi­ri­tu­a­li­ty Hnu­tí fo­ko­lá­re; má být při­pra­ve­na uvá­dět ho do pra­xe a ší­řit ho, jak rov­něž ří­ka­jí sta­no­vy, i za cenu vlast­ní­ho ži­vo­ta.

Dal­ší­mi kro­ky ge­ne­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní Hnu­tí fo­ko­lá­re bude vol­ba spo­lu­pre­zi­den­ta, dnes od­po­led­ne, a 4. úno­ra vol­ba po­rad­ců. 

Ste­fa­nia Ta­nesi­ni, www.fo­co­la­re.org

Pin It on Pinterest

Share This