Dne 6. února přijal papež František 362 účastníků generálního shromáždění Hnutí fokoláre na soukromé audienci; část z nich byla přítomna v aule Pavla VI. ve Vatikánu a většina připojena elektronicky. V úvodu pozdravil všechny členy Hnutí fokoláre. Povzbudil je, aby zůstali věrní původnímu zdroji svého charismatu a zároveň setrvali v dialogu s novými sociálními a kulturními situacemi. Vyzval je, aby se vyvarovali veškeré sebestřednosti, aby přijali každou krizi jako příležitost k růstu, aby svědčili o bratrské lásce, která překonává všechny překážky, a stále více posilovali synodalitu. Na závěr je vyzval, aby vytrvale následovali zakladatelku hnutí Chiaru Lubichovou a naslouchali výkřiku Krista v jeho opuštěnosti na kříži, jež je srdcem křesťanství i charismatu Hnutí fokoláre.

Po smr­ti za­kla­da­tel­ky – vy­svět­lil pa­pež ve svém pro­je­vu – je Hnu­tí ve­de­no k tomu, aby pře­ko­na­lo při­ro­ze­ný útlum a nu­me­ric­ký po­kles. „Kaž­dé cha­risma je kre­a­tiv­ní, není to so­cha v mu­zeu. […] Jde o to, abys­te zů­sta­li věr­ní pů­vod­ní­mu zdro­ji tak, že se po­ku­sí­te o něm pře­mýš­let nově a vy­já­d­řit ho v di­a­lo­gu s no­vý­mi so­ci­ál­ní­mi a kul­tur­ní­mi si­tu­a­ce­mi. Má pev­né ko­ře­ny, ale strom ros­te v di­a­lo­gu s re­a­li­tou. Tato prá­ce na ak­tu­a­li­za­ci je o to plod­něj­ší, o co více je v sou­la­du s tvo­ři­vos­tí, moud­ros­tí, cit­li­vos­tí vůči všem a ve věr­nos­ti církvi. Vaše spi­ri­tu­a­li­ta, cha­rak­te­ri­zo­va­ná di­a­lo­gem a ote­vře­nos­tí růz­ným kul­tur­ním, so­ci­ál­ním a ná­bo­žen­ským kon­tex­tům, může roz­hod­ně to­mu­to pro­ce­su na­po­má­hat. Je tře­ba stá­le pěs­to­vat ote­vře­nost vůči ostat­ním, ať je to kdo­ko­li; evan­ge­li­um je ur­če­no pro všech­ny, ni­ko­li však jako pro­se­ly­tis­mus, to ne. Je ur­če­no pro všech­ny, je to kvas no­vé­ho lid­stva na kaž­dém mís­tě a kdy­ko­li “.

Pa­pež va­ru­je před se­bestřed­nos­tí „kte­rá ni­kdy ne­vy­chá­zí z dob­ré­ho du­cha; to je něco, co pře­je­me celé církvi: dá­vat si po­zor na za­hle­dě­ní do sebe. To vede k tomu, že brá­ní­me in­sti­tu­ce na úkor lidí, a může to také smě­řo­vat k ospra­vedl­ňo­vá­ní nebo kry­tí růz­ných fo­rem zne­u­ží­vá­ní. […] Mís­to toho je tře­ba být od­váž­ný a če­lit pro­blé­mům na zá­kla­dě parrhesie (ote­vře­nos­ti) a prav­dy a vždy ná­sle­do­vat usměr­ně­ní církve. […] Se­be­chvá­la ni­kdy není cha­risma­tu ku pro­spě­chu, ni­kdy. Je tře­ba spí­še při­jí­mat kaž­dý den s úža­sem – ne­za­po­mí­nej­te na úžas, kte­rý vždy uka­zu­je Boží pří­tom­nost – jako bez­plat­ný dar, kte­rý jste do­sta­li, když jste se se­tka­li s ide­á­lem své­ho ži­vo­ta, a s Boží po­mo­cí se snaž­te na něj od­po­ví­dat s ví­rou, po­ko­rou a od­va­hou, jako Pan­na Ma­ria po Zvěs­to­vá­ní“.

Poté pře­chá­zí k dru­hé­mu té­ma­tu a zdů­raz­ňu­je vý­znam kri­zí, kte­ré jsou vždy pří­le­ži­tos­tí k růstu. Kri­ze „je čas Du­cha, kte­rý vy­vo­lá­vá po­tře­bu ak­tu­a­li­za­ce, aniž bys­te ztrá­ce­li od­va­hu tvá­ří v tvář lid­ské slo­ži­tos­ti a je­jím roz­po­rům. […] Je po­vin­nos­tí těch, kdo za­stá­va­jí ve­dou­cí funk­ce na všech úrov­ních, aby tím nej­lep­ším a nej­kon­struk­tiv­něj­ším způ­so­bem usi­lo­va­li o ře­še­ní ko­mu­nit­ních a or­ga­ni­zač­ních kri­zí; na­pro­ti tomu osob­ní du­chov­ní kri­ze, kte­ré se tý­ka­jí nit­ra jed­not­liv­ce a ob­las­ti svě­do­mí, vy­ža­du­jí, aby se k nim při­stu­po­va­lo obe­zřet­ně, a ře­ši­li je ti, kte­ří v rám­ci hnu­tí ne­za­stá­va­jí ve­dou­cí po­zi­ce na růz­ných úrov­ních. (…) Pro­ple­te­ní sfé­ry ve­de­ní se sfé­rou svě­do­mí vede ke zne­u­ží­vá­ní moci a k dal­ším for­mám zne­u­ží­vá­ní, kte­rých jsme byli svěd­ky, když se od­kryl hr­nec těch­to oš­k­li­vých pro­blé­mů.

“Usku­teč­ňo­vá­ní jed­no­ty, k níž se Hnu­tí fo­ko­lá­re cítí být zvláš­tě po­vo­lá­no, na­zna­ču­je pa­pež z dvo­jí per­spek­ti­vy: „Po­kud jde o jed­ná­ní na­ve­nek, po­vzbu­zu­ji vás, abys­te svěd­či­li o blíz­kos­ti dru­hým skr­ze bra­tr­skou lás­ku, kte­rá pře­ko­ná­vá všech­ny ba­ri­é­ry a do­tý­ká se všech lid­ských si­tu­a­cí. Pře­ko­ná­vej­te ba­ri­é­ry, ne­boj­te se! Je to ces­ta bra­tr­ské blíz­kos­ti, kte­rá při­ná­ší pří­tom­nost Vzkří­še­né­ho Kris­ta li­dem naší doby, po­čí­na­je chudý­mi, nejmen­ší­mi a vy­řa­ze­ný­mi; pra­cuj­te spo­leč­ně s lid­mi dob­ré vůle na pro­sa­zo­vá­ní spra­ve­dl­nos­ti a míru.“ […] Po­kud jde o an­ga­žo­va­nost uvnitř Hnu­tí, vy­bí­zí ke stá­le vět­ší­mu pro­sa­zo­vá­ní sy­no­da­li­ty, „aby všich­ni čle­no­vé, ja­kož­to správ­ci té­hož cha­risma­tu, byli spo­lu­zod­po­věd­ní a měli účast na ži­vo­tě Díla Ma­rii­na a na usku­teč­ňo­vá­ní jeho spe­ci­fic­kých cílů. Kdo­ko­li má od­po­věd­nost za ve­de­ní, je po­vo­lán k pro­sa­zo­vá­ní a usku­teč­ňo­vá­ní transpa­rent­ní kon­zul­ta­ce nejen v rám­ci ří­dí­cích or­gá­nů, ale na všech úrov­ních, v du­chu lo­gi­ky spo­le­čen­ství, pod­le níž může kaž­dý prav­di­vě a svo­bod­ně dá­vat své dary a své ná­zo­ry do slu­žeb dru­hým.“

Uza­ví­rá tím, že vy­zý­vá k ná­sle­do­vá­ní za­kla­da­tel­ky Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé tr­va­lým na­slou­chá­ním vý­kři­ku Kris­ta opuš­tě­né­ho na kří­ži, „kte­rý pro­je­vu­je lás­ku v nej­vyš­ší míře. Mi­lost, jež z toho vy­plý­vá, do­ká­že v nás, sla­bých a hříš­ných, pro­bou­zet vel­ko­ry­sé a ně­kdy hr­din­ské od­po­vě­di; je schop­na pro­mě­ňo­vat utr­pe­ní, a do­kon­ce i tragé­die, ve zdroj svět­la a na­dě­je pro lid­stvo. V tom­to pře­cho­du ze smr­ti do ži­vo­ta se na­chá­zí já­dro křes­ťan­ství a také va­še­ho cha­risma­tu.“

Se­tká­ní s pa­pe­žem Fran­tiš­kem za­há­ji­la Ma­ria Voce, od­stu­pu­jí­cí pre­zi­dent­ka Hnu­tí fo­ko­lá­re, kte­rá před­sta­vi­la no­vou pre­zi­dent­ku Mar­ga­ret Karra­mo­vou: „Jsme vděč­ní Du­chu Sva­té­mu, že si ji vy­bral – řek­la – a mám ra­dost, že ji teď mohu svě­řit vaší mod­lit­bě a lás­ce, Sva­tý otče, jež ur­či­tě bude stej­ně hlu­bo­ká a ve­li­ká, jako tomu bylo po celé uply­nu­lé roky vůči mně.

“Nově zvo­le­ná pre­zi­dent­ka s do­je­tím svě­ři­la pa­pe­ži, že se jí ti­tul pre­zi­dent­ka ne­lí­bí: „Jsem dce­rou církve a chci být ke služ­bě Vám i všem ostat­ním.“ Vy­já­d­ři­la svou vděč­nost za pa­pe­žo­va slo­va a ges­ta, jež „nás ne­u­stá­le pod­ně­cu­jí, abychom spo­lu s ce­lým Bo­žím li­dem vy­chá­ze­li ven, sklá­ně­li se k bo­les­tem lid­stva a sna­ži­li se o to, aby v na­šem spo­leč­ném do­mo­vě všich­ni k sobě při­stu­po­va­li a cho­va­li se jako brat­ři a se­st­ry.“ Po­dě­ko­va­la Di­kas­té­riu pro lai­ky, ro­di­nu a ži­vot za to, že to umož­ni­lo usku­teč­nit toto ge­ne­rál­ní shro­máž­dě­ní elek­tro­nic­kou for­mou.

Au­di­en­ci je mož­né shléd­nout ze zá­zna­mu v ital­šti­ně na ad­re­se: https://youtu.be/PFDeHEv2Fy0 a v an­g­lič­ti­ně na ad­re­se: https://youtu.be/rU8iwe34w-U

Zdroj: www.focolare.org

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Foto: Pixabay V době, kdy pokračují zasedání biskupské synody, zaznívá především volání po ukončení nepřátelství ve Svaté zemi. Zvláště významný byl příspěvek Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre.   „Pane, prosíme tě za Svatou zemi, za národy Izraele a...

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Pin It on Pinterest

Share This