Kdo mi­lu­je, vlád­ne. Je to přes­ně tak. Pla­tí to pro tebe i toho, kdo je chudý a ne­moc­ný a se­tká­vá se s lid­mi bo­ha­tý­mi a pl­ný­mi zdra­ví. Vždyť ten, kdo mi­lu­je, dává. Dává stá­le. Svým dá­vá­ním se stá­vá pá­nem a má v sobě pl­nost, kte­rá ni­kdy ne­kon­čí.

Snad prá­vě pro­to nám Bůh při­ká­zal mi­lo­vat – pro­to, aby nám dal ra­dost z po­ci­tu, že (…) jsme dět­mi Boha, Krá­le krá­lů.

Kaž­dý, kdo je ve­d­le mě, je stvo­ře­ný jako dar pro mě a já jsem stvo­ře­na jako dar pro něj. Na zemi je všech­no se vším ve vzta­hu lás­ky – kaž­dá věc s kaž­dou věcí. Je však tře­ba být Lás­kou, abychom mezi vše­mi by­tost­mi na­šli zla­tou nit.

Chiara Lubichová (Výbor z díla, Nové Město 2016)

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Velikonoce 2022

Velikonoce 2022

Drazí, jménem Díla Mariina – Hnutí Fokolále Vám všem přejeme Velikonoce plné naděje, radosti a světla! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvíl

Pin It on Pinterest

Share This