Kdo mi­lu­je, vlád­ne. Je to přes­ně tak. Pla­tí to pro tebe i toho, kdo je chudý a ne­moc­ný a se­tká­vá se s lid­mi bo­ha­tý­mi a pl­ný­mi zdra­ví. Vždyť ten, kdo mi­lu­je, dává. Dává stá­le. Svým dá­vá­ním se stá­vá pá­nem a má v sobě pl­nost, kte­rá ni­kdy ne­kon­čí.

Snad prá­vě pro­to nám Bůh při­ká­zal mi­lo­vat – pro­to, aby nám dal ra­dost z po­ci­tu, že (…) jsme dět­mi Boha, Krá­le krá­lů.

Kaž­dý, kdo je ve­d­le mě, je stvo­ře­ný jako dar pro mě a já jsem stvo­ře­na jako dar pro něj. Na zemi je všech­no se vším ve vzta­hu lás­ky – kaž­dá věc s kaž­dou věcí. Je však tře­ba být Lás­kou, abychom mezi vše­mi by­tost­mi na­šli zla­tou nit.

Chiara Lubichová (Výbor z díla, Nové Město 2016)

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Foto: Pixabay V době, kdy pokračují zasedání biskupské synody, zaznívá především volání po ukončení nepřátelství ve Svaté zemi. Zvláště významný byl příspěvek Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre.   „Pane, prosíme tě za Svatou zemi, za národy Izraele a...

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Pin It on Pinterest

Share This