Dnes je 22. le­den 2020. Před 100 lety, 22. led­na 1920, se na­ro­di­la Chi­a­ra Lu­bi­cho­vá. Dnes na ce­lém svě­tě stou­pá k nebi chva­lo­zpěv díků za ten ne­smír­ný dar, kte­rý Bůh dal svě­tu skr­ze na­ro­ze­ní Chi­a­ry.

Chi­a­ra – žena, kte­rá žila pro to, aby všich­ni na svě­tě zno­vu ob­je­vi­li, že jsou si bra­t­ry, a aby se moh­la utvá­řet ro­di­na dětí Bo­žích spo­je­ná vzá­jem­nou lás­kou. Dě­la­la to den za dnem, na­va­zo­va­la vzta­hy se vše­mi lid­mi, se kte­rý­mi se se­tka­la, aniž by se ne­cha­la za­sta­vit ja­ký­mi­ko­li kul­tur­ní­mi, ná­bo­žen­ský­mi nebo et­nic­ký­mi roz­dí­ly, od­liš­nos­tí po­hla­ví nebo věku, pro­to­že byla pře­svěd­če­na, že Bůh je Otec všech a že tedy všich­ni muži a všech­ny ženy jsou bra­t­ry a sestra­mi. Její po­sel­ství jed­no­ty je, mys­lím, ješ­tě i dnes na­nej­výš ak­tu­ál­ní a je dů­le­ži­té, pro­to­že se ne­u­stá­le ob­je­vu­jí prou­dy růz­ných par­ti­ku­la­ris­mů a roz­dě­le­ní, vzni­ka­jí stá­le nové zdi a nové hra­ni­ce. Vní­mám na­lé­ha­vou tou­hu na­vrá­tit dů­raz na náš je­di­ný cíl, je­di­ný pro všech­ny: žít a ko­nat tak, aby se bu­do­val svět od­liš­ný od toho, v němž jsme, svět sjed­no­ce­ný pod­le Je­ží­šo­vy vize: „Aby všich­ni byli jed­no.“ To je smy­sl mot­ta „Sla­ve­ní jako pří­le­ži­tost k se­tká­ní“, kte­ré jsme zvo­li­li pro osla­vy to­ho­to 100. vý­ro­čí. Ne­chce­me nos­tal­gic­ky vzpo­mí­nat na Chi­a­ru, ale se­tkat se s Chi­a­rou, se­tkat se s ní ži­vou, v du­chu, kte­rý nám pře­da­la, v hnu­tí, kte­ré za­lo­ži­la, ži­vou v ne­spo­čet­ném množ­ství ná­sle­dov­ní­ků ro­ze­se­tých ve všech čás­tech svě­ta. Pro­to vy­zý­vám vás všech­ny, kte­ří jste se jed­no­ho dne se­tka­li s Chi­a­rou a je­jím cha­risma­tem – ať už jste mo­men­tál­ně v kon­tak­tu s na­ším hnu­tím, ane­bo ne – abys­te žili to, co je naší snad zá­klad­ní cha­rak­te­ris­ti­kou: totiž být lid­mi, kte­ří jsou schop­ní vy­tvá­řet vzta­hy, při­jí­mat dru­hé bez před­sud­ků, bez za­u­je­tí, bez sché­mat, pro­po­jo­vat je s dru­hý­mi. Slav­me toto vý­ro­čí Chi­a­ry. Ne­s­me dál její po­sel­ství, její vel­ký sen jed­no­ty, slav­me a dě­lej­me to všich­ni spo­leč­ně. Chi­a­ra nás vidí a pře­je si, abychom byli sjed­no­ce­ní. A účast­ně­me se růz­ných udá­los­tí, kte­ré se ko­na­jí na ce­lém svě­tě a zvláš­tě těch, kte­ré se ko­na­jí v Tri­den­tu, je­jím rod­ném měs­tě, a v Me­zi­ná­rod­ním cen­t­ru Hnu­tí fo­ko­lá­re zde, v Roc­ca di Papa. Buď­te si jis­tí, že jste všich­ni s ra­dos­tí oče­ká­vá­ni a ví­tá­ni!

Via Fras­ca­ti, 306 – 00040 ROC­CA DI PAPA (Roma) – Ita­lia

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Foto: Pixabay V době, kdy pokračují zasedání biskupské synody, zaznívá především volání po ukončení nepřátelství ve Svaté zemi. Zvláště významný byl příspěvek Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre.   „Pane, prosíme tě za Svatou zemi, za národy Izraele a...

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Pin It on Pinterest

Share This