Při­jí­mat bo­lest svě­ta

„Mu­sí­me za­po­mí­nat na sebe a jako hnu­tí se více otevřít při­je­tí bo­les­tí svě­ta.“ Tou­to sil­nou vý­zvou uda­la pre­zi­dent­ka Ma­ria Voce jas­ný směr me­zi­ná­rod­ní­mu ce­lo­svě­to­vé­mu se­tká­ní zod­po­věd­ných za Hnu­tí fo­ko­lá­re.Ve svém vy­stou­pe­ní bě­hem ne­dáv­né­ho se­tká­ní s ge­ne­rál­ní ra­dou ho­vo­ři­la Ma­ria Voce o své úz­kos­ti ze spous­ty utr­pe­ní, o němž pře­de­vším v tom­to ob­do­bí pan­de­mie kaž­do­den­ně re­fe­ru­jí sdě­lo­va­cí pro­střed­ky. Se svý­mi nej­bliž­ší­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky sdí­le­la tuto otáz­ku: „Kdo jen do­ká­že na sebe vzít všech­nu tu bo­lest? Zdá se mi, že Bůh od nás chce, abychom byli blí­že bo­les­ti svě­ta, byli více ochot­ni ji při­jí­mat, mi­lo­vat, mod­lit se … ale také dě­lat něco více.“ Od­po­vě­dět na ni je tře­ba du­chov­ně i prak­tic­ky.

Pro­gram se­tká­ní de­le­gá­tů hnu­tí z ce­lé­ho svě­ta (10.-12. září) byl cha­rak­te­ri­zo­ván roz­sáh­lým sdí­le­ním lo­kál­ních pro­blé­mů, spe­ci­fic­kých v růz­ných ze­mě­pis­ných ob­las­tech, ale v tom­to zvlášt­ním ob­do­bí také spo­leč­ných, při­ná­še­jí­cích ob­rov­ské bo­les­ti i nové mož­nos­ti.

Při di­a­lo­gu a sdí­le­ní byla sna­ha na­lé­zat oso­bi­tý pří­spě­vek Hnu­tí fo­ko­lá­re k pro­bí­ha­jí­cím epo­chál­ním změ­nám, sou­čas­ným i bu­dou­cím.Je to téma, kte­ré sa­mo­zřej­mě ne­by­lo vy­čer­pá­no bě­hem těch­to dní, ale zů­stá­vá i pro na­stá­va­jí­cí ge­ne­rál­ní shro­máž­dě­ní hnu­tí, kte­ré bylo pů­vod­ně plá­no­vá­no na prv­ní po­lo­vi­nu září 2020, ale z dů­vo­du kri­ze způ­so­be­né co­vi­dem-19 bylo od­lo­že­no na za­čá­tek příští­ho roku: od 24. led­na do 7. úno­ra 2021. De­le­gá­ti hnu­tí byli rov­něž in­for­mo­vá­ni o ná­vr­zích pří­prav­né ko­mi­se vše­o­bec­né­ho shro­máž­dě­ní s cí­lem vy­u­žít „zís­ka­ný“ čas k tomu, aby se všich­ni čle­no­vé hnu­tí moh­li více do pří­pra­vy shro­máž­dě­ní za­po­jit.

Autor: Joachim Schwind, www.focolare.org

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Velikonoce 2022

Velikonoce 2022

Drazí, jménem Díla Mariina – Hnutí Fokolále Vám všem přejeme Velikonoce plné naděje, radosti a světla! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvíl

Pin It on Pinterest

Share This