Při­jí­mat bo­lest svě­ta

„Mu­sí­me za­po­mí­nat na sebe a jako hnu­tí se více otevřít při­je­tí bo­les­tí svě­ta.“ Tou­to sil­nou vý­zvou uda­la pre­zi­dent­ka Ma­ria Voce jas­ný směr me­zi­ná­rod­ní­mu ce­lo­svě­to­vé­mu se­tká­ní zod­po­věd­ných za Hnu­tí fo­ko­lá­re.Ve svém vy­stou­pe­ní bě­hem ne­dáv­né­ho se­tká­ní s ge­ne­rál­ní ra­dou ho­vo­ři­la Ma­ria Voce o své úz­kos­ti ze spous­ty utr­pe­ní, o němž pře­de­vším v tom­to ob­do­bí pan­de­mie kaž­do­den­ně re­fe­ru­jí sdě­lo­va­cí pro­střed­ky. Se svý­mi nej­bliž­ší­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky sdí­le­la tuto otáz­ku: „Kdo jen do­ká­že na sebe vzít všech­nu tu bo­lest? Zdá se mi, že Bůh od nás chce, abychom byli blí­že bo­les­ti svě­ta, byli více ochot­ni ji při­jí­mat, mi­lo­vat, mod­lit se … ale také dě­lat něco více.“ Od­po­vě­dět na ni je tře­ba du­chov­ně i prak­tic­ky.

Pro­gram se­tká­ní de­le­gá­tů hnu­tí z ce­lé­ho svě­ta (10.-12. září) byl cha­rak­te­ri­zo­ván roz­sáh­lým sdí­le­ním lo­kál­ních pro­blé­mů, spe­ci­fic­kých v růz­ných ze­mě­pis­ných ob­las­tech, ale v tom­to zvlášt­ním ob­do­bí také spo­leč­ných, při­ná­še­jí­cích ob­rov­ské bo­les­ti i nové mož­nos­ti.

Při di­a­lo­gu a sdí­le­ní byla sna­ha na­lé­zat oso­bi­tý pří­spě­vek Hnu­tí fo­ko­lá­re k pro­bí­ha­jí­cím epo­chál­ním změ­nám, sou­čas­ným i bu­dou­cím.Je to téma, kte­ré sa­mo­zřej­mě ne­by­lo vy­čer­pá­no bě­hem těch­to dní, ale zů­stá­vá i pro na­stá­va­jí­cí ge­ne­rál­ní shro­máž­dě­ní hnu­tí, kte­ré bylo pů­vod­ně plá­no­vá­no na prv­ní po­lo­vi­nu září 2020, ale z dů­vo­du kri­ze způ­so­be­né co­vi­dem-19 bylo od­lo­že­no na za­čá­tek příští­ho roku: od 24. led­na do 7. úno­ra 2021. De­le­gá­ti hnu­tí byli rov­něž in­for­mo­vá­ni o ná­vr­zích pří­prav­né ko­mi­se vše­o­bec­né­ho shro­máž­dě­ní s cí­lem vy­u­žít „zís­ka­ný“ čas k tomu, aby se všich­ni čle­no­vé hnu­tí moh­li více do pří­pra­vy shro­máž­dě­ní za­po­jit.

Autor: Joachim Schwind, www.focolare.org

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Foto: Pixabay V době, kdy pokračují zasedání biskupské synody, zaznívá především volání po ukončení nepřátelství ve Svaté zemi. Zvláště významný byl příspěvek Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre.   „Pane, prosíme tě za Svatou zemi, za národy Izraele a...

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Pin It on Pinterest

Share This