Chiara Lubichová v takzvaných kolegamentech – telefonických spojeních za účelem pomáhat si na „svaté cestě“ – mnohdy reagovala na konkrétní dění ve světě, jako tomu bylo například, když vypukla válka v Perském zálivu. Slova dnes více než kdy jindy aktuální.

(…) To, co se ne­mě­lo stát, se sta­lo: před osmi dny za­ča­la hroz­ná vál­ka a celý svět se za­ta­je­ným de­chem upa­dl v po­chyb­nost, zda se ne­roz­ší­ří a ne­za­chvá­tí dal­ší ná­ro­dy.
Také mno­zí z na­še­ho Hnu­tí z ná­ro­dů, kte­ré jsou více nebo méně po­sti­že­né ny­něj­ším bi­čem, již strá­da­jí: v Irá­ku, v Iz­ra­e­li, v Jor­dán­sku, v USA, v Tu­rec­ku atd.
Přes mno­hé mod­lit­by, i ty naše, Bůh do­pus­til vál­ku. Proč? Pro­to­že vůle ně­ko­ho ze zod­po­věd­ných se ne­sho­do­va­la s jeho vůlí, vy­já­d­ře­nou sbo­ro­vým hla­sem těch, kte­ří měli vět­ší prav­du, a kte­rou Sva­tý otec – nej­vět­ší du­chov­ní a mo­rál­ní au­to­ri­ta svě­ta – shr­nul a zkon­cen­t­ro­val ve svých usta­vič­ných vý­zvách k míru, k uvě­do­mě­ní si zby­teč­nos­ti vál­ky pro ře­še­ní ja­ké­ho­ko­liv pro­blé­mu a k před­chá­ze­ní je­jím ne­vy­hnu­tel­ným ka­ta­stro­fál­ním dů­sled­kům.
Dou­fá­me je­nom, že Bůh ve svých ta­jem­ných plá­nech a ve své ne­ko­neč­né lás­ce, do­ká­že a bude chtít vy­vo­dit něco dob­ré­ho i z to­ho­to ne­smír­né­ho zla tak, jak to udě­lal při po­sled­ní svě­to­vé vál­ce, ale­spoň po­kud se týče na­še­ho Hnu­tí. Ne­za­slou­ži­li bychom si to, ale zná­me bez­mez­nost jeho mi­lo­sr­den­ství. Z to­ho­to dů­vo­du a pře­de­vším pro­to, aby se na­vrá­til po­koj, se ne­pře­sta­ne­me mod­lit. Tím spí­še: nyní náš „time-out“(1) bude muset být ješ­tě in­ten­ziv­něj­ší.
V této chví­li pak mu­sí­me všich­ni cí­tit, že jsme po­vo­lá­ni k tomu, abychom roz­hod­ně sle­do­va­li ta­ko­vou ži­vot­ní li­nii, kte­rá by na­pra­vi­la – ale­spoň v na­šem nit­ru (avšak skr­ze spo­le­čen­ství sva­tých i u mno­hých) – ten omyl, kte­rý byl spáchán.
Lidé ne­ko­na­li vůli Boží, vůli Boha po­ko­je, a ko­na­li svou vůli.
My se mu­sí­me na­sa­dit tak jako ni­kdy, abychom do­ko­na­le pl­ni­li jeho vůli, kte­rá je vy­já­d­ře­na v jeho slo­vech.
Jeho slo­va musí dnes pro nás na­být zce­la mi­mo­řád­ný vý­znam.
Jestli­že jsme si zvo­li­li Boha jako ide­ál – a ta­ko­vá je naše to­tož­nost – jestli­že jsme ho po­sta­vi­li na prv­ní mís­to, vy­ža­du­je si to fak­tic­ky, abychom po­sta­vi­li na prv­ní mís­to ve svém srd­ci jeho Slo­vo, jeho vůli. Slo­vo musí vy­stou­pit do po­pře­dí pře­de vším ostat­ním. Před ním se ur­či­tým způ­so­bem kaž­dá věc musí stát lhos­tej­nou, v té sva­té lhos­tej­nos­ti, o níž ho­vo­ří ně­kte­ří sva­tí. Ne­mů­že být v na­šem ži­vo­tě pří­liš dů­le­ži­té, zda jsme na­pří­klad zdra­ví nebo ne­moc­ní, zda stu­du­je­me nebo slou­ží­me, spí­me nebo se mod­lí­me, ži­je­me nebo umí­rá­me. Dů­le­ži­té je žít Slo­vo, být ži­vým Slo­vem.
Tak­to jsme žili v za­čát­cích na­še­ho Hnu­tí, kdy nám Duch – prá­vě na po­za­dí jiné vál­ky – ozřej­mil hod­no­tu věcí.
Aby to bylo co nej­jas­něj­ší, chtě­la bych zde ješ­tě při­po­me­nout cha­rak­te­ris­tic­kou udá­lost z té doby, kte­rou ně­kdo už zná, ale kte­rá na­bí­zí i dnes před­sta­vu o tom, jak máme jed­nat.
Hnu­tí se za­ča­lo ší­řit i do Říma a my jsme po­tře­bo­va­li byd­le­ní. Bylo straš­ně těž­ké něco na­jít, ale pro­zře­tel­nost nám na­bíd­la ur­či­tou mož­nost a do­sta­li jsme i po­třeb­nou sumu, kte­rá se měla zá­lo­ho­vat. Šli jsme tedy za na­ším tri­dent­ským ar­ci­bis­ku­pem, abychom ho in­for­mo­va­li.
On me­zi­tím uva­žo­val, jak se má zno­vu ujis­tit o tom, že naše Dílo je dí­lem Bo­žím a vzpo­mněl si na své­ho za­kla­da­te­le Gaspa­re Ber­to­ni­ho, kte­rý ří­kal, že „zna­me­ním všech zna­me­ní“ je po­sluš­nost. A roz­ho­dl se, že nás podro­bí zkouš­ce.
Když jsme při­šli k němu, před­lo­ži­li jsme mu náš plán, ale on se pro­ti němu po­sta­vil jas­ným „ne“ a zdů­vod­nil to do­bou, jaká je.
Naše re­ak­ce – při níž se bis­kup utvr­zo­val ve zna­me­ní, kte­ré­ho se mu do­sta­lo – byla oka­mži­tá: ra­dost a já­sot. Po­zna­li jsme Boží vůli! A my jsme ne­chtě­li nic ji­né­ho než tu. Pří­liš dob­ře jsme po­cho­pi­li, co zna­me­ná. Spo­čí­va­la v tom, co nám řekl bis­kup. Nám ab­so­lut­ně ne­zá­le­že­lo na tom, zda máme nebo ne­má­me byd­le­ní, ale abychom moh­li ko­nat vůli Boží. To­hle byl ide­ál.
Ta­ko­vým­to způ­so­bem se mu­sí­me cho­vat i dnes.
Za­ži­li jsme ná­h­lou a bo­lest­nou změ­nu v ži­vo­tě ně­ko­ho z nás?
Mu­sí­me pří­liš čas­to bě­žet do úkry­tů, prá­vě tak jako v těch dáv­ných do­bách, jež jsou nám přes­to to­lik dra­hé? Máme chvil­ky stra­chu, úz­kos­ti, po­chyb­nos­tí, do­kon­ce zda ne­při­jde­me o ži­vot? Nebo ve­de­me po­řád stej­ný ži­vot, s na­ši­mi kaž­do­den­ní­mi po­vin­nost­mi a jsme ješ­tě da­le­ko od ne­bez­pe­čí?
Kéž pro všech­ny pla­tí to, co má nej­vyš­ší hod­no­tu: ne jed­na nebo dru­há věc, ale vůle Boží.
Slo­vo ži­vo­ta příští­ho mě­sí­ce říká: „To je můj mi­lo­va­ný Syn, toho po­slou­chej­te!“ (Mk 9,7)
Ano, máme ho po­slou­chat, po­sta­vit na prv­ní mís­to ve svém srd­ci, v pa­mě­ti, v mys­li jeho Slo­vo; dát mu před­nost před kaž­dou věcí a dát všech­ny svo­je síly do jeho slu­žeb.
Abychom to zkon­kre­ti­zo­va­li: po­slou­chej­me ten­to mě­síc slo­vo, kte­ré říká: „Ne má, ale tvá vůle ať se sta­ne.“ (srov. Mk 14,36)
Skr­ze ně, když ho všich­ni uve­de­me do pra­xe, na­pra­ví­me, ale­spoň v sobě, omyl, kte­rý se stal. Skr­ze ně Kris­tus zů­sta­ne v na­šem srd­ci a tak bu­de­me všich­ni soudrž­něj­ší, sjed­no­ce­něj­ší, více jed­no, bu­de­me sdí­let kaž­dou věc a účin­ně se mod­lit za sebe na­vzá­jem a za to, aby se na­vrá­til mír. (…)
Chi­a­ra Lu­bi­cho­vá
(Z „ko­le­ga­men­ta“, Roc­ca di Papa 24. led­na 1991)

(1) Time-out: Chví­le za­myš­le­ní a mod­lit­by za mír v po­led­ne míst­ní­ho času. Time-out vy­hlá­si­la Chi­a­ra Lu­bi­cho­vá v roce 1991 jako re­ak­ci na vál­ku v Per­ském zá­li­vu. Je to věc stá­le ak­tu­ál­ní.

Zdroj: Nové měs­to 3/​2022

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Foto: Pixabay V době, kdy pokračují zasedání biskupské synody, zaznívá především volání po ukončení nepřátelství ve Svaté zemi. Zvláště významný byl příspěvek Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre.   „Pane, prosíme tě za Svatou zemi, za národy Izraele a...

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Pin It on Pinterest

Share This