Ve­li­ko­noč­ní přá­ní Ma­rie Voce, prezidentky Hnutí fokoláre: stále znovu zakoušet přechod ze smrti ke zmrtvýchvstání skrze lásku k bratru. Jen tak překonáme bolestnou situaci pandemie a každou další bolest.

Dra­zí,

v le­toš­ním roce nám Je­žíšův pře­chod ze smr­ti k no­vé­mu ži­vo­tu kla­de otáz­ky a na­chá­zí nás v na­slou­chá­ní. Prá­vě v této chví­li nám víra a naše cha­risma při­chá­zí na po­moc: od­po­věď na­chá­zím v Je­ží­ši ukři­žo­va­ném a opuš­tě­ném, v Bohu sou­čas­né ne­po­cho­pi­tel­né si­tu­a­ce.

Sa­mo­ta, ve kte­ré teď mož­ná mu­sí­me žít, může být ve spo­je­ní s Ním obyd­le­na a za­pl­ně­na Jeho krá­lov­stvím. Pou­ze teh­dy, když si zvo­lí­me jeho, obe­jme­me ho v kaž­dé bo­les­ti a bu­de­me ho mi­lo­vat lás­kou vý­ji­meč­nou, na­jde­me spo­lu s ce­lým lid­stvem ces­tu ke svět­lu, k no­vé­mu zro­ze­ní.

JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH!

Za­kou­šej­me ne­u­stá­lý pře­chod ze smr­ti ke vzkří­še­ní a pře­dá­vej­me tuto zku­še­nost mno­hým, všem. Při­pra­ví­me se tak na zí­t­řek a po­sta­ví­me pev­né zá­kla­dy nad­chá­ze­jí­cí­ho svě­ta, až se zno­vu osob­ně se­tká­me a v ob­je­tí pozdra­ví­me.

POŽEHNANÉ VE­LI­KO­NO­CE! 

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Foto: Pixabay V době, kdy pokračují zasedání biskupské synody, zaznívá především volání po ukončení nepřátelství ve Svaté zemi. Zvláště významný byl příspěvek Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre.   „Pane, prosíme tě za Svatou zemi, za národy Izraele a...

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Pin It on Pinterest

Share This