Ve­li­ko­noč­ní přá­ní Ma­rie Voce, prezidentky Hnutí fokoláre: stále znovu zakoušet přechod ze smrti ke zmrtvýchvstání skrze lásku k bratru. Jen tak překonáme bolestnou situaci pandemie a každou další bolest.

Dra­zí,

v le­toš­ním roce nám Je­žíšův pře­chod ze smr­ti k no­vé­mu ži­vo­tu kla­de otáz­ky a na­chá­zí nás v na­slou­chá­ní. Prá­vě v této chví­li nám víra a naše cha­risma při­chá­zí na po­moc: od­po­věď na­chá­zím v Je­ží­ši ukři­žo­va­ném a opuš­tě­ném, v Bohu sou­čas­né ne­po­cho­pi­tel­né si­tu­a­ce.

Sa­mo­ta, ve kte­ré teď mož­ná mu­sí­me žít, může být ve spo­je­ní s Ním obyd­le­na a za­pl­ně­na Jeho krá­lov­stvím. Pou­ze teh­dy, když si zvo­lí­me jeho, obe­jme­me ho v kaž­dé bo­les­ti a bu­de­me ho mi­lo­vat lás­kou vý­ji­meč­nou, na­jde­me spo­lu s ce­lým lid­stvem ces­tu ke svět­lu, k no­vé­mu zro­ze­ní.

JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH!

Za­kou­šej­me ne­u­stá­lý pře­chod ze smr­ti ke vzkří­še­ní a pře­dá­vej­me tuto zku­še­nost mno­hým, všem. Při­pra­ví­me se tak na zí­t­řek a po­sta­ví­me pev­né zá­kla­dy nad­chá­ze­jí­cí­ho svě­ta, až se zno­vu osob­ně se­tká­me a v ob­je­tí pozdra­ví­me.

POŽEHNANÉ VE­LI­KO­NO­CE! 

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Velikonoce 2022

Velikonoce 2022

Drazí, jménem Díla Mariina – Hnutí Fokolále Vám všem přejeme Velikonoce plné naděje, radosti a světla! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvíl

Mod­lit­ba za mír na ce­lém svě­tě

Mod­lit­ba za mír na ce­lém svě­tě

V pá­tek 25. břez­na za­svě­tí pa­pež Fran­ti­šek bě­hem ka­jíc­né li­tur­gie Rus­ko a Ukra­ji­nu Ne­po­sk­vr­ně­né­mu Srd­ci Pan­ny Ma­rie. Mezi mod­lit­ba­mi za mír, kte­ré v tom­to ob­do­bí stou­pa­jí k nebi, za­zně­la i mod­lit­ba Mar­ga­ret Karra­mo­vé,...

Pin It on Pinterest

Share This