Ten­to den si při­po­mí­ná­me utr­pe­ní a ukři­žo­vá­ní Je­ží­še Kris­ta. Sna­ží­me se zti­šit, po­ro­zu­mět a svým způ­so­bem pro­jít ces­tu spo­lu s Ním na Kal­vá­rii. Snad není nic těž­ší­ho k po­cho­pe­ní než kříž. K ži­vo­tu pat­ří ra­dost i bo­lest. Ne­e­xis­tu­je ži­vot bez bo­les­ti – bez kří­že. Ra­dost při­jí­má­me s já­so­tem, ale s bo­les­tí se pe­re­me a hle­dá­me smy­sl utr­pe­ní, kte­ré se nás do­tý­ká. Bo­les­ti jsou malé, vel­ké, tě­les­né, du­chov­ní, če­ka­né i ne­če­ka­né. Jsou v ži­vo­tě kaž­dé­ho z nás. Vel­ký pá­tek, den ukři­žo­vá­ní a smr­ti Je­ží­še Kris­ta, je dnem, kte­rý mi dává od­po­věď na to, jak bo­lest při­jmout, po­cho­pit a pro­mě­nit. Je­žíš Ukři­žo­va­ný a Opuš­tě­ný! Oka­mžik nej­vět­ší Je­ží­šo­vy bo­les­ti je vy­já­d­řen vý­kři­kem na kří­ži: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opus­til?“ (Mk 15,34)

Jak čas­to mě tato věta za­sáh­ne, a hle­dám od­po­věď. Na­štěs­tí jsem po­zna­la na své du­chov­ní ces­tě v Hnu­tí fo­ko­lá­re způ­sob k po­cho­pe­ní kří­že. Kaž­dá bo­lest, kte­rá mě za­sáh­ne, má jmé­no. Je­žíš ne­po­cho­pe­ný, od­mít­nu­tý, zra­ze­ný, od­str­če­ný, pod­ve­de­ný, po­mlu­ve­ný, ra­ně­ný, zbi­tý, po­tu­pe­ný… On pro­šel kaž­dou mojí bo­les­tí a zná ji. A když má bo­lest jmé­no, ří­kám: „Ano, to jsi, Pane, Ty, při­jí­mám Tě a chci být s Te­bou v této bo­les­ti.“ A mod­lím se, po­tla­ču­ji vzdor a po­kor­ně vo­lám o po­moc. Ně­kdy to trvá déle, ale na­ko­nec při­chá­zí do srd­ce po­koj, smí­ře­ní a čas­to i ra­dost. Je to spo­je­ní s Bo­hem. Kříž a bo­lest není jen utr­pe­ní, ale je ces­tou ke spo­je­ní s Bo­hem. Je­ží­šo­va ces­ta ne­vr­cho­lí na­štěs­tí kří­žo­vou ces­tou a smr­tí, ale zmrtvýchvstá­ním a na­ne­bevstou­pe­ním a Bůh se nám skr­ze Je­ží­še uka­zu­je jako Lás­ka.

Pro­ži­la jsem před dva­ce­ti lety vel­kou ztrá­tu. Man­žel váž­ně one­moc­něl a měl jen ma­lou šan­ci na vy­lé­če­ní. Oba jsme tu zprá­vu při­ja­li s jis­to­tou, že je to dal­ší po­do­ba Je­ží­še Opuš­tě­né­ho. Léčbu i dal­ší po­stup lé­ka­řů jsme svě­ři­li do mod­li­teb ro­di­ny a přá­tel a vě­ři­li v uzdra­ve­ní. Pro­ží­va­li jsme chví­le po­ko­je, ale i úz­kos­ti a stra­chu. Vel­kou opo­rou byla pro mě víra a vel­mi mi po­má­hal kar­di­nál Mi­lo­slav Vlk. Často jsme si te­le­fo­no­va­li a on mi vždy ří­kal: „Mu­síš vě­řit, že Bůh je Lás­ka.“ Já jsem si ni­kdy ne­při­pus­ti­la, že by man­žel mohl ze­mřít, a to mi dá­va­lo sílu. Ne­moc se však ná­h­le zhor­ši­la a lé­ka­ři nám jas­ně řek­li, že už pro nás ne­mo­hou nic udě­lat. Man­žel tu zprá­vu při­jal v kli­du, při pl­ném vě­do­mí. Já jsem to ne­chtě­la po­cho­pit a stá­le jsem se mod­li­la za zá­zrak uzdra­ve­ní, se­dě­la jsem u něho a dr­že­la ho za ruku a cí­ti­la, jak od­chá­zí… Ta chví­le byla po­svát­ná, cí­ti­la jsem Boží pří­tom­nost a měla vel­kou jis­to­tu, že skr­ze Boží lás­ku bu­de­me stá­le spo­lu. Když jsem vo­la­la otci kar­di­ná­lo­vi zprá­vu, že man­žel ze­mřel, řekl: „I teď mu­síš vě­řit, že Bůh je Lás­ka.“ V tom je síla kří­že a bo­les­ti, že se pro­mě­ňu­je a při­ná­ší po­koj.

Chi­a­ra Lu­bi­cho­vá, za­kla­da­tel­ka Hnu­tí fo­ko­lá­re, ve své jed­né me­di­ta­ci na­psa­la:
„Kříž – sym­bol křes­ťa­na, kte­rý svět od­mí­tá, po­ně­vadž se do­mní­vá, že se vy­hne bo­les­ti, vy­hne-li se kří­ži, a neví, že tomu, kdo mu po­ro­zu­mí, do­ko­řán ot­ví­rá duši pro krá­lov­ství Svět­la a Lás­ky: té lás­ky, kte­rou svět to­lik hle­dá, ale nemá.“

Věra Luxová, manželka bývalého místopředsedy vlády a předsedy KDU-ČSL

Z brožury PŮST 2020 královéhradeckého biskupství / otištěno s jeho laskavým svolením v časopise Nové město 2/2020

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Foto: Pixabay V době, kdy pokračují zasedání biskupské synody, zaznívá především volání po ukončení nepřátelství ve Svaté zemi. Zvláště významný byl příspěvek Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre.   „Pane, prosíme tě za Svatou zemi, za národy Izraele a...

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Pin It on Pinterest

Share This