Na po­zvá­ní Mons. Jana Graub­ne­ra, ar­ci­bis­ku­pa olo­mouc­ké­ho a me­t­ro­po­li­ty mo­rav­ské­ho, se ve spo­lu­prá­ci s olo­mouc­kým spo­le­čen­stvím Hnu­tí fo­ko­lá­re ko­na­lo v ar­ci­bis­kup­ské re­zi­den­ci v so­bo­tu 23. květ­na 2020 se­tká­ní u pří­le­ži­tos­ti 100. vý­ro­čí na­ro­ze­ní Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé, za­kla­da­tel­ky Hnu­tí fo­ko­lá­re.

20200523 olm sebek

Při této pří­le­ži­tos­ti před­ne­sl Doc. Ja­ro­slav Šebek z His­to­ric­ké­ho ústa­vu Aka­de­mie věd České re­pub­li­ky pro­jev na téma Hnu­tí fo­ko­lá­re a jeho pří­nos spo­leč­nos­ti v době to­ta­li­ty. V před­náš­ce ro­ze­bral po­čát­ky Hnu­tí v ob­do­bí to­ta­lit­ní­ho re­ži­mu u nás i v dal­ších ze­mích vý­chod­ní­ho blo­ku – NDR, Ma­ďar­sku a Pol­sku. Ja­ro­slav Šebek pou­ta­vým způ­so­bem uve­dl vy­bra­né do­ku­men­ty z taj­ných svaz­ků II. od­dě­le­ní STB, tý­ka­jí­cí se Hnu­tí. Před­sta­vil osob­nos­ti, kte­ré se o roz­ší­ře­ní a roz­voj Díla Ma­rii­na, jak se také Hnu­tí fo­ko­lá­re na­zý­vá, u nás za­slou­ži­ly. Byli to slo­ven­ský bis­kup Pa­vol Hni­li­ca a ital­ský fo­ko­larín Qui­do Mir­ti, pře­zdí­va­ný „Cen­gia“. Ten ces­to­val po ze­mích vý­chod­ní­ho blo­ku jako ob­chod­ník a zpro­střed­ko­vá­val kon­takt mezi „pod­zem­ní“ míst­ní církví, hlav­ně řá­dem je­zu­i­tů, a Va­ti­ká­nem. Mezi prv­ní­mi čes­ký­mi kně­ží­mi, kte­ří žili spi­ri­tu­a­li­tu Hnu­tí fo­ko­lá­re, byli P. Ka­rel Pi­lík, P. Bo­hu­mil Ko­lář, P. Fran­ti­šek Ko­hlí­ček, teh­dej­ší kněz bez stát­ní­ho sou­hla­su a bu­dou­cí kar­di­nál Mi­lo­slav Vlk, P. Jan Graub­ner, bu­dou­cí ar­ci­bis­kup, P. Pa­vel Jan­čík, P. Jan Ku­táč a řada dal­ších kněž­ských osob­nos­tí.

Po skon­če­ní před­náš­ky se roz­vi­nu­la živá dis­ku­ze na dané téma. Vět­ší část pří­tom­ných si tyto doby dob­ře pa­ma­tu­je. Mno­zí obo­ha­ti­li pro­gram svým osob­ním svě­dec­tvím.

Karel Kavička

Pin It on Pinterest

Share This