Celosvětové setkání Františkovy ekonomiky

Celosvětové setkání Františkovy ekonomiky

Ve dnech 22. – 24. 9. se konalo celosvětové setkání Františkovy ekonomiky v italském Assisi. Jedním z účastníků této jedinečné události je i Josef Zvoníček, spoluorganizátor červnové konference Františkovy ekonomiky, jejíž výstupy vám zde přinášíme.  Osamocenost...
Sbírka pro Ukrajinu

Sbírka pro Ukrajinu

Bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu se vzedmula v celé naší zemi obrovská vlna solidarity. Jak víte, ani my jsme nezůstali stát stranou. Mnozí z nás se zapojili do podpůrných akcí organizovaných církevními i občanskými organizacemi. Vedle toho vyhlásilo Hnutí...
Let­ní prá­ce v ci­ta­de­le

Let­ní prá­ce v ci­ta­de­le

Prv­ní čer­ven­co­vý tý­den se opět ko­na­ly let­ní prá­ce v ci­ta­de­le Pakt a ko­lem Cen­t­ra Ma­ri­a­po­li v Pra­ze-Vi­no­ři. Bě­hem těch­to dní se zde kaž­do­roč­ně se­tká­va­jí lidé růz­ných vě­ko­vých sku­pin a růz­né­ho po­vo­lá­ní, kte­ří při­chá­ze­jí...
Zlatá Praha v Srbsku

Zlatá Praha v Srbsku

Více než de­sít­ka od­váž­liv­ců, kte­ří přes­to, že je za prv­ní­ho let­ní­ho so­bot­ní­ho roz­břes­ku  ne­pro­bu­dil pro­ni­ka­vý zvuk bu­dí­ku, ale prou­dů li­jav­ce do­pa­da­jí­cích zven­čí na oken­ní pa­ra­pe­ty je­jich lož­nic, vy­ra­zi­li na různá praž­ská...
Čle­no­vé ško­ly Abba v Pra­ze: di­a­log o ak­tu­ál­ních vý­zvách ve­de­ný v srd­ci Ev­ro­py

Čle­no­vé ško­ly Abba v Pra­ze: di­a­log o ak­tu­ál­ních vý­zvách ve­de­ný v srd­ci Ev­ro­py

Při svém vý­jezd­ním za­se­dá­ní v Pra­ze (2.-5. 6. 2022) po­kra­čo­va­li čle­no­vé stu­dij­ní­ho cen­t­ra Hnu­tí fo­ko­lá­re, zná­mé­ho jako ško­la Abba, ve své běž­né prá­ci za­mě­ře­né na stu­di­um tex­tu Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé tý­ka­jí­cí­ho se ob­do­bí...

Pin It on Pinterest