V so­bo­tu 18. led­na jsme toto vý­znam­né vý­ro­čí osla­vi­li i ve Zlí­ně krás­ným se­tká­ním.

Za­ča­lo v kos­te­le sv. Fi­li­pa a Ja­ku­ba v 9.30 mší sva­tou s hlav­ním ce­le­bran­tem ar­ci­bis­ku­pem Mons. Ja­nem Graub­ne­rem, me­t­ro­po­li­tou mo­rav­ským, a dal­ší­mi pěti kon­ce­le­bran­ty, kně­ží­mi z Hnu­tí. Svým bez­vad­ným a mo­hut­ným zpě­vem do­pro­vo­di­la mši zlín­ská muž­ská schó­la do­pl­ně­ná ně­ko­li­ka ak­tiv­ní­mi člen­ka­mi schó­ly dív­čí. Na kon­ci ne­schá­ze­lo ani mo­hut­né Sal­ve re­gi­na zpí­va­né s ra­dos­tí vše­mi pří­tom­ný­mi z Díla.

100. vyroci narozeni Chiary ve Zline

Po mši sva­té pro­běh­la rov­něž v kos­te­le be­se­da, v níž se se čle­ny Hnu­tí fo­ko­lá­re i mno­hý­mi zlín­ský­mi far­ní­ky roz­dě­li­li o zku­še­nos­ti ze své­ho ži­vo­ta pod­le Ide­á­lu Mons. Jan Graub­ner, Ale­na Vo­rá­čo­vá a P. Fran­ti­šek Sla­ví­ček. Od­po­ví­da­li vel­mi kon­krét­ně na otáz­ku Pet­ra Ma­cha „Jak Chi­a­ra Lu­bi­cho­vá ovliv­ni­la Váš ži­vot?“. Je­jich osob­ní sdě­le­ní vy­vo­la­la čas­to do­je­tí a také vel­ký po­tlesk pří­tom­ných.

100. vyroci narozeni Chiary ve Zline

Všich­ni pak byli po­zvá­ni do far­ní­ho klu­bu Pod ká­noí na bo­ha­té ob­čer­stve­ní, při­pra­ve­né far­ní­ky i míst­ní­mi čle­ny Díla.
Roz­chá­ze­li a roz­jíž­dě­li jsme se ra­dost­ní a šťast­ní až dlou­ho po po­led­ni.
Vel­ké díky otci Iva­no­vi, Pe­t­ro­vi a všem, kte­ří nám ten­to ne­za­po­me­nu­tel­ný spo­leč­ný pro­ži­tek při­pra­vi­li.

Ma­rie Ma­tu­lo­vá

Pin It on Pinterest

Share This