Co jsou kulturní války

Co jsou kulturní války

Organizátoři 39. konference cyklu Člověk a média se rozhodli pro třaskavé téma: kulturní války. Odkud se tento poměrně nový fenomén vzal? Jak přispívá k polarizaci společnosti, které jsme svědkem od jisté doby? Jakou roli v tom hraje internet a sociální sítě? Uvedení...
Mezinárodní konference o synodalitě

Mezinárodní konference o synodalitě

října 2022 od 9 hodin do 15:30 se v bratislavské Aule Benedikta XVI. na Rímskokatolícké cyrilometodské bohoslovecké fakultě bude konat mezinárodní konference otevřená pro širokou veřejnost. Na konferenci vystoupí uznávaný teolog Piero Coda a bude přednášet na...
Pozvánka na školu dialogu

Pozvánka na školu dialogu

Zveme vás na podzimní běh naší školy dialogu. Jedná se o opakování úspěšného jarního kursu, a proto zveme zvláště ty, kdo se na jaře nemohli zúčastnit. Tentokrát je však škola otevřena i pro širší veřejnost, a proto můžete pozvat také další zájemce ze svého okolí. Na...
EU You­th Sum­mit

EU You­th Sum­mit

Hora Mat­ky Boží, Krá­lí­ky; 21. – 26. 8. 2022 Me­zi­ná­rod­ní se­tká­ní mlá­de­že v Krá­lí­kách je sou­čás­ti ev­rop­ské­ho pro­jek­tu v pro­gra­mu Eras­mus+ malá part­ner­ství, kde se v 3 ze­mích (Česko, Ma­ďar­sko a Ru­mun­sko) fi­nanč­ně pod­po­ří...
Zla­tá Pra­ha 25. 6. 2022

Zla­tá Pra­ha 25. 6. 2022

V so­bo­tu 25. červ­na 2022 se usku­teč­ní vý­let Zla­té Pra­hy do Srb­ska pod. ná­zvem „Za pří­ro­dou Čes­ké­ho kra­su“.  Celá tra­sa je dlou­há cca 9 km s pře­vý­še­ním cca 250 me­t­rů. Podrobnější informace ke stažení. EU You­th Sum­mit Srp 21, 2022 |...
MA­RI­A­PO­LI 2022 nejen na Slo­ven­sku

MA­RI­A­PO­LI 2022 nejen na Slo­ven­sku

„Byť ro­di­nou“ – Ľubov­ni­an­ske kúpe­le, 7. – 10. 7. 2022 Hnu­tie fo­ko­lá­re Vás a Va­šich pri­a­teľov po troj­ročnej od­ml­ke po­zý­va na prázd­ni­no­vé Ma­ri­a­po­li. Sr­dečne Vás pozdra­vu­je­me vša­de tam, kde ži­je­te, pra­cu­je­te, od­dychu­je­te,...

Pin It on Pinterest