V úte­rý 20. říj­na se měs­to Řím sta­ne „hlav­ní měs­tem míru“; ve kte­rém pro­běh­ne me­zi­ná­rod­ní se­tká­ní s ná­zvem „Nikdo se nezachrání sám – bratrství a mír“.

Jed­ná se o v po­řa­dí 34. se­tká­ní, kte­ré po­řá­dá Ko­mu­ni­ta San­t’E­gi­dio, v du­chu mod­li­teb­ní­ho se­tká­ní v As­si­si. Prv­ní his­to­ric­ké se­tká­ní to­ho­to dru­hu se ko­na­lo v roce 1986 na přá­ní pa­pe­že Jana Pav­la II. Udá­lost za­čí­ná v 16 ho­din. Se­t­ka­jí se zde před­sta­vi­te­lé vel­kých ná­bo­žen­ství a zá­stup­ci růz­ných in­sti­tu­cí. V těž­kém ob­do­bí na­šich dě­jin, v dů­sled­ku pan­de­mie, ale i v dů­sled­ku sta­rých a no­vých vá­lek – ja­kou je již de­se­ti­le­tá vál­ka v Sý­rii nebo nej­no­věj­ší vál­ka v Ná­hor­ním Ka­ra­ba­chu, na­bíd­ne srd­ce Ev­ro­py ce­lé­mu svě­tu slav­nost­ní chví­li za­myš­le­ní, mod­lit­by a se­tká­ní, po­sel­ství bu­dou­cí na­dě­je ve jmé­nu vět­ší­ho dob­ra, kte­rým je mír.

Poté, co před­sta­vi­te­lé jed­not­li­vých ná­bo­žen­ství před­ne­sou svou mod­lit­bu na růz­ných mís­tech (pro křes­ťa­ny to bude ba­zi­li­ka Ara Co­eli, kte­ré se zú­čast­ní pa­pež Fran­ti­šek, pa­tri­ar­cha Bar­to­lo­měj I a před­sta­vi­te­lé růz­ných pra­voslav­ných a pro­tes­tant­ských církví), se v 17:15 ho­din ná­bo­žen­ští vůd­ci shro­máž­dí na hlav­ním ná­měs­tí k zá­vě­reč­né­mu ob­řa­du. Po pří­cho­du pre­zi­den­ta ital­ské re­pub­li­ky Ser­gia Mat­ta­relly, se ujmou slo­va za­kla­da­tel Ko­mu­ni­ty San­t’E­gi­dio An­drea Ric­car­di a skr­ze vi­deo-po­sel­ství před­sed­ky­ně Ev­rop­ská ko­mi­se, Ur­su­la von der Leye­no­vá. Za­zní pří­spěv­ky vůd­ců a před­sta­vi­te­lů ná­bo­žen­ství, kte­rý­mi bu­dou: pa­tri­ar­cha Kon­stan­ti­no­po­li, Bar­to­lo­měj I., hlav­ní ra­bín Fran­cie, Haim Kor­sia, ge­ne­rál­ní ta­jem­ník Vyš­ší­ho vý­bo­ru lid­ské­ho bra­tr­ství, Mo­ha­med Ab­del­sa­lam Ab­della­tif (is­lám), budd­his­ta Sho­ten Mi­ne­gishi a na zá­věr pro­mlu­ví pa­pež Fran­ti­šek. Bude ná­sle­do­vat mi­nu­ta ti­cha k uctě­ní obě­tí pan­de­mie a všech vá­lek, poté bude pře­čte­na vý­zva míru roku 2020, je­jíž zně­ní  pře­dá sku­pi­na dětí vel­vy­slan­cům a před­sta­vi­te­lům ná­rod­ní a me­zi­ná­rod­ní po­li­ti­ky.

V zá­vě­ru pa­pež Fran­ti­šek spo­lu se vše­mi ná­bo­žen­ský­mi vůd­ci za­pá­lí sví­cen míru. Vzhle­dem k ak­tu­ál­ním opat­ře­ním z dů­vo­du pan­de­mie se akce může zú­čast­nit pou­ze ome­ze­ný po­čet lidí. Na webu ko­mu­ni­ty San­t’E­gi­dio www.san­te­gi­dio.org je mož­ná re­gis­tra­ce ke sle­do­vá­ní pře­no­su  v ná­sle­du­jí­cích ja­zy­cích: ital­šti­na, an­g­lič­ti­na, fran­couz­šti­na, špa­něl­šti­na, por­tu­gal­šti­na, něm­či­na a ja­pon­šti­na 

Zdroj: https://preghieraperlapace.santegidio.org/

Pin It on Pinterest

Share This