Zprá­vy z mís­ta ka­ta­stro­fy na strán­kách hu­ma­ni­tár­ní or­ga­ni­za­ce hnu­tí Fo­ko­lá­re AMU – Azi­o­ne per un mon­do uni­to (Akce pro sjed­no­ce­ný svět).

Po ni­či­vém vý­buchu v Bej­r­útu ve ve­čer­ních ho­di­nách 4. srp­na 2020, při­ja­la míst­ní ko­mu­ni­ta hnu­tí Fo­ko­lá­re spo­lu se sdru­že­ním Hu­ma­ni­té Nou­velle (Nové lid­stvo) opat­ře­ní k uspo­ko­je­ní nej­na­lé­ha­věj­ších po­třeb lidí po­sti­že­ných ka­ta­stro­fou.
Ob­rov­ská ex­plo­ze, ke kte­ré do­šlo ten den v ob­las­ti po­blíž pří­sta­vu li­ba­non­ské­ho hlav­ní­ho měs­ta Bej­r­útu, způ­so­bi­la přes 100 úmr­tí a 4 000 zra­ně­ných. Kro­mě de­vasta­ce bu­dov byly do 10 km od ob­las­ti ka­ta­stro­fy roz­bi­ty a zni­če­ny veš­ke­rá okna a vý­lo­hy. Vlá­da ho­vo­ří o 300 000 bez­do­mov­cích.
Ješ­tě před tou­to ka­ta­stro­fou če­li­la země cedrů sil­né hos­po­dář­ské kri­zi, kte­rá byla v po­sled­ní době dra­ma­tic­ky ovliv­ně­na pan­de­mií Co­ro­na­vi­rus. Pod­le ofi­ci­ál­ních zdro­jů žije více než 45% po­pu­la­ce v chu­do­bě a ne­za­měst­na­nost vzrost­la na 35%.
Vý­buch 4. srp­na tedy před­sta­vu­je dal­ší vel­mi sil­nou ránu nejen pro hos­po­dář­ství a in­frastruk­tu­ru Li­ba­no­nu, ale také pro mo­rál­ku lidí, kte­ří v po­sled­ních de­se­ti­le­tích strá­da­li.
Stej­ně jako všech­na hu­ma­ni­tár­ní sdru­že­ní za­ča­la or­ga­ni­za­ce Fo­ko­lá­re „Hu­ma­ni­té Nou­velle“ po­má­hat těm, kte­ří byli nej­ví­ce za­sa­že­ni. S po­mo­cí míst­ní ko­mu­ni­ty hnu­tí bylo zpří­stup­ně­no cen­t­rum Ma­ri­a­po­li „La Sor­gen­te“ v Ainu Aar po­blíž Bej­r­útu, pro po­tře­by těch, kte­ří při­šli o do­mov.
Sku­pi­ny mla­dých lidí a do­spě­lých se daly k dis­po­zi­ci, aby po­moh­ly ro­di­nám a nej­ví­ce po­sti­že­ným li­dem. Shro­maž­ďu­jí jíd­lo a dal­ší po­třeb­ný ma­te­ri­ál, a sle­du­jí dal­ší vzni­ka­jí­cí po­tře­by.
_______________________________________
Ak­ti­vo­vá­na byla také nou­zo­vá ko­or­di­na­ce hnu­tí Fo­ko­lá­re, kte­rá bude za­sa­ho­vat pro­střed­nic­tvím or­ga­ni­za­cí AMU a AFN.
Pro ty, kte­ří by chtě­li spo­lu­pra­co­vat na po­mo­ci, mo­hou pro­střed­nic­tvím ná­sle­du­jí­cích ban­kov­ních účtů:
Akce pro jed­not­ný svět ON­LUS (AMU)
IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
SWIFT / BIC kód: CCR­TI­T2T
v Ban­ca Po­po­la­re Eti­ca
Akce pro nové ro­di­ny ON­LUS (AFN)
IBAN: IT11­G0306909606100000001060
SWIFT / BIC kód: BCI­TITMM
ve spo­leč­nos­ti Ban­ca In­te­sa San Pa­o­lo
Do po­znám­ky je tře­ba na­psat: Emer­gen­za Li­ba­no

Od­kaz na člá­nek slo­ven­ské­ho No­vé­ho Měs­ta: https://nm.sk/8872/bejrutska-katastrofa/

Pin It on Pinterest

Share This