Pan­de­mie CO­VID-19 roz­pou­ta­la po ce­lém svě­tě bez­pro­střed­ní vlnu so­li­da­ri­ty, do níž se za­po­ji­li i lidé z Hnu­tí fo­ko­lá­re.

Pro­blémy po­sti­že­ných však ne­skon­čí je­jím ode­zně­ním. Oče­ká­vá se znač­ný pro­pad pří­jmů mno­ha lidí.

20200511 covid syrie

Pro­to se chce­me při­po­jit k vý­zvě Me­zi­ná­rod­ní­ho cen­t­ra Hnu­tí fo­ko­lá­re, jíž byla vy­hlá­še­na akce mi­mo­řád­né­ho spo­le­čen­ství ma­jet­ku ur­če­né­ho pro po­moc oso­bám pan­de­mií za­sa­že­ným.

Tato vý­zva smě­řu­je pře­de­vším k in­ten­ziv­něj­ší­mu spo­le­čen­ství ma­jet­ku a po­mo­ci po­třeb­ným v rám­ci míst­ních ko­mu­nit, v nichž čle­no­vé a pří­z­niv­ci Hnu­tí žijí. Tak­též se lze do akce za­po­jit pod­le jed­not­li­vých vět­ví Hnu­tí (vo­lon­tá­ři, vo­lon­tár­ky …), bu­dou-li ta­ko­vou po­moc or­ga­ni­zo­vat.

Ve sna­ze o co nej­vět­ší ko­or­di­na­ci po­sky­to­va­né po­mo­ci, a to nejen v rám­ci Česka, ale i s ohle­dem na ce­lo­svě­to­vé po­tře­by, ote­ví­rá­me kon­to pro jed­no­rá­zo­vé nebo opa­ko­va­né pří­spěv­ky:

Číslo účtu: 474026843 / 0300

Va­ri­a­bil­ní sym­bol: 557

Sdě­le­ní pro pří­jem­ce:
CO­VID ČR: pro­střed­ky bu­dou po­u­ži­ty pro po­třeb­né v rám­ci České re­pub­li­ky
CO­VID Ev­ro­pa: pro­střed­ky bu­dou po­u­ži­ty pro po­třeb­né v ze­mích tzv. „fi­a­lo­vé zóny“ (zejmé­na Bal­kán a Vý­chod­ní Ev­ro­pa)
CO­VID svět: pro­střed­ky bu­dou za­slá­ny po­třeb­ným pro­střed­nic­tvím Me­zi­ná­rod­ní­ho cen­t­ra Hnu­tí fo­ko­lá­re
CO­VID Sý­rie: pro­střed­ky bu­dou za­slá­ny jako úče­lo­vá po­moc pro Sý­rii pro­střed­nic­tvím or­ga­ni­za­ce AMU (Associazione per un mondo unito)

Na za­sla­né fi­nanč­ní část­ky bude vy­sta­ve­no po­tvr­ze­ní o daru. O pří­jmech a vý­da­jích tak­to shro­máž­dě­ných pro­střed­ků Vás bu­de­me in­for­mo­vat na strán­kách www.focolare.cz.

Za Hnu­tí fo­ko­lá­re:
Mi­cha­e­la Ha­ran­to­vá a Jiří Kra­to­chvíl, ko­or­di­ná­to­ři akce mi­mo­řád­né­ho spo­le­čen­ství ma­jet­ku CO­VID-19

11. květen 2020

Pin It on Pinterest

Share This