Sr­deč­ně Vás zve­me na 37. kon­fe­ren­ci Člo­věk a mé­dia na téma KOMU VĚŘÍME A PROČ?, kte­rá se usku­teč­ní dne 10. 11. 2021 od 17:30 hod., v Ame­ric­kém cen­t­ru (Tr­žiš­tě 13, Pra­ha 1).

Naše po­zvá­ní při­ja­li:
Nora Frid­ri­cho­vá – no­vi­nář­ka, re­por­tér­ka a mo­de­rá­tor­ka
Jo­sef Šler­ka – ana­ly­tik dat so­ci­ál­ních sítí
Ka­rel Pa­ták – blo­ger

Pro­sí­me Vás o do­dr­žo­vá­ní plat­ných epi­de­mi­o­lo­gic­kých opat­ře­ní.

Tě­ší­me se na Vás.

Pin It on Pinterest

Share This