9. květ­na je Den Ev­ro­py. V době pan­de­mie se me­zi­ná­rod­ní zku­še­nost Spo­leč­ně pro Ev­ro­pu stá­vá dů­le­ži­těj­ší než kdy­ko­li před­tím. Díky přá­tel­ství mezi vše­mi hnu­tí­mi a ve spo­lu­prá­ci pro po­třeb­né, pro ži­vot­ní pro­stře­dí a pro mír je tato ini­ci­a­ti­va stá­le více znám­kou na­dě­je.

Kaž­dý je po­vo­lán být jeho pro­ta­go­nis­tou v kaž­do­den­ním ži­vo­tě. Za­čít není těž­ké. Po­lož­me si kaž­dé ráno otáz­ku: Komu mohu být dnes na­blíz­ku, kon­krét­ně a v mod­lit­bě?

SPO­LEČNĚ PRO EV­RO­PU sdru­žu­je křes­ťan­ská hnu­tí a spo­le­čen­ství – přes 300 na ce­lém kon­ti­nen­tu – pa­t­ří­cích do růz­ných církví. Web www.together4europe.org ob­sa­hu­je po­drob­né in­for­ma­ce v hlav­ních svě­to­vých ja­zy­cích.
Také v České re­pub­li­ce se se­tká­va­jí čle­no­vé růz­ných hnu­tí pů­so­bí­cích na na­šem úze­mí.
Spo­leč­ně se při­po­jí mod­li­teb­ní no­vé­nou, kte­rá bude před­chá­zet Dnu Ev­ro­py, de­vět dní vždy ve­čer od 29. 4. do 7. 5. ve 21:00 až 21:15 na plat­for­mě Zoom.

Kaž­dý, kdo má zá­jem, se může při­po­jit.

https://zoom.us/j/96415479464?pwd=RFlNa3Ivb0poWE1aVFN1YXIySEVjZz09
Me­e­ting ID: 964 1547 9464
Passco­de: 2020

Po­řá­da­jí zá­stup­ci Hnu­tí Fo­ko­lá­re, San­t’E­gi­dio a Schön­statt­ské­ho hnu­tí.

Pin It on Pinterest

Share This