Hora Mat­ky Boží, Krá­lí­ky; 21. – 26. 8. 2022

Me­zi­ná­rod­ní se­tká­ní mlá­de­že v Krá­lí­kách je sou­čás­ti ev­rop­ské­ho pro­jek­tu v pro­gra­mu Eras­mus+ malá part­ner­ství, kde se v 3 ze­mích (Česko, Ma­ďar­sko a Ru­mun­sko) fi­nanč­ně pod­po­ří mlá­dež­nic­ké dob­ro­vol­nic­ké tá­bo­ry (v Čechách Sum­merJ­ob) a spo­lu­prá­ce a sdí­le­ní dob­ré pra­xe mezi or­ga­ni­za­ce­mi ve zmí­ně­ných ze­mích.

Se­tká­ní za­čí­ná již tuto ne­dě­li 21. 8. 2022 od­po­led­ne a cí­lem je svě­dec­tví jed­no­ty pro ce­lou Ev­ro­pu. Mla­dí se se­zná­mí s ji­ný­mi mla­dý­mi křes­ťa­ny, po­zna­jí je­jich kul­tu­ru, do­zvě­dí se více o dob­ro­vol­nic­kých ak­ti­vi­tách v jed­not­li­vých ze­mích, jak žijí mla­dí jin­de v Ev­ro­pě a za­mys­lí se také nad fun­go­vá­ním EU.

In­spi­ru­je­me se po­sel­stvím pa­pe­že Fran­tiš­ka k účast­ní­kům Ev­rop­ské kon­fe­ren­ce mlá­de­že: „Pro­měň­te Sta­rý kon­ti­nent na nový.“

Při­je­de nás na­vští­vit paní eu­ro­po­slan­ky­ně Mi­cha­e­la Šoj­dro­vá.

Ji­ný­mi po­zva­ný­mi hos­ty jsou Pál Tóth z Ma­ďar­ska, Ka­rin Obe­re­gel­sba­cher z Ra­kous­ka, Vera Fe­di­va z Ukra­ji­ny a Mi­hai Ben­chea z Ru­mun­ska.

eu summit

PRO­GRAM

21.8. ne­dě­le
Uví­tá­ní, se­zna­mo­vá­ní, po­sel­ství pa­pe­že Fran­tiš­ka k účast­ní­kům Ev­rop­ské kon­fe­ren­ce mlá­de­že

22.8. pon­dě­lí
Ev­rop­ské hod­no­ty, de­ba­ty (naše kul­tu­ry CZ, HU, RO, naše vlast, naše hod­no­ty, tra­di­ce a zá­jmy) dis­kus­ní sku­pin­ky, sdí­le­ní

23.8. úte­rý
Worksho­py: spo­le­čen­ství eko­no­mi­ky – Fran­tiš­ko­va eko­no­mi­ka, eko­lo­gie – re­spekt k člo­vě­ku a pří­ro­dě, prá­ce ve sku­pin­kách

24.8. stře­da
Vzác­ný host – Eu­ro­po­slan­ky­ně M. Šoj­dro­vá,
dob­ro­vol­nic­tví + dob­ro­vol­nic­ká prá­ce v oko­lí, hu­deb­ní ve­čer

25.8. čtvr­tek
Fake News, ob­čan­ská an­ga­žo­va­nost, spor­tov­ní hry, in­ter­ak­tiv­ní hry, sdí­le­ní, kul­tur­ní pro­gram

26.8. pá­tek
Nová ge­ne­ra­ce – nová Ev­ro­pa

Pin It on Pinterest

Share This