Sr­deč­ně vás zve­me na pa­ne­lo­vou dis­ku­si vě­no­va­nou en­cyk­li­ce pa­pe­že Fran­tiš­ka „Fra­tel­li tut­ti“, kte­rá pro­běh­ne 5. 5. 2021 v 19:00 ho­din na apli­ka­ci Zoom.

Pa­ne­lis­té:

Prof. PhDr. Sta­ni­slav Ba­lík, Ph.D.
po­li­to­log, his­to­rik dě­kan Fa­kul­ty so­ci­ál­ních stu­dií Ma­sa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty v Brně

Doc. Mgr. Ja­ro­slav Šebek, Ph.D.
his­to­rik His­to­ric­ký ústav AV ČR

Dr. the­ol. Ště­pán­ka Hu­isman
te­o­lož­ka, uči­tel­ka ná­bo­žen­ské a svě­to­ná­zo­ro­vé for­mač­ní vzdě­lá­vá­ní Ni­zo­zem­sko, Rij­swijk

Mo­de­ru­je: Mgr. Fran­ti­šek Ta­líř, his­to­rik

Link: Join Zoom MeetingPassco­de: 777908

Sle­do­vat mů­že­te také na Youtube kanálu Hnutí fokoláre

Pin It on Pinterest

Share This