Kaž­dé tři roky po­řá­da­jí Chlap­ci a děv­ča­ta za jed­no­tu (Te­ens 4 uni­ty) me­zi­ná­rod­ní pro­jekt na­zva­ný Hom­bre Mun­do (´člo­věk svě­to­vé­ho for­má­tu´), je­hož cí­lem je roz­ví­jet kul­tu­ru bra­tr­ství a přá­tel­ství, pod­po­ro­vat so­li­da­ri­tu, spra­ve­dl­nost, mír a přá­tel­ství, lás­ku k vlas­ti bliž­ní­ho jako k té vlast­ní, jak jim to za­kla­da­tel­ka Hnu­tí fo­ko­lá­re pře­da­la: “…´člo­věk svě­to­vé­ho for­má­tu´, ten, kte­rý do­ká­že no­sit ve svém srd­ci všech­ny po­kla­dy, jež na­bí­ze­jí lidé z ji­ných kon­ti­nen­tů a zá­ro­veň umí da­ro­vat své po­kla­dy dru­hým. Člo­vě­kem bu­douc­nos­ti je člo­věk jed­no­ty – ´člo­věk svě­to­vé­ho for­má­tu´“. Chiara Lubichová, Superkongres Chlapců a děvčat za jednotu 10. května 1997

Pro­jekt Hom­bre Mun­do se po­pr­vé ko­nal v r. 2014 v Ar­gen­ti­ně, v r. 2017 ve vý­chod­ní a střed­ní Ev­ro­pě (Bel­gie, Itá­lie, Švý­car­sko, Chor­vat­sko, Česká re­pub­li­ka, Bul­har­sko, Srb­sko, Pol­sko a dal­ší). V roce 2020 byl plá­no­va­ný v Af­ri­ce (Keňa, Po­bře­ží slo­no­vi­ny), ale z dů­vo­du pan­de­mie byl od­lo­žen.

Nyní se pro­jekt Hom­bre Mun­do 2022 po­pr­vé usku­teč­ní v ce­lo­svě­to­vém mě­řít­ku, od 25. 2. do 27. 2. 2022. Pro­gram při­pra­vu­jí mla­dí všech kon­ti­nen­tů z ce­lé­ho svě­ta a bude po­si­lou na je­jich ces­tě ke sjed­no­ce­né­mu svě­tu. Té­ma­ta, kte­rá si vy­bra­li, jsou: ži­vot­ní styl; eko­lo­gie, pan­de­mie, ži­vot ve spo­leč­nos­ti a pro­jekt „Ko­nec hla­du“; mír a jed­no­ta mezi ná­ro­dy. Le­toš­ní ce­lo­svě­to­vý pro­jekt Hom­bre Mun­do 2022 vy­vr­cho­lí spo­leč­ným mo­men­tem „Time-out“ – ce­lo­pla­ne­tár­ní mod­lit­bou za mír.

Letáček v PDF: HOMBRE MUNDO – Time-out

Zve­me vás ke spo­leč­né mod­lit­bě 26. 2. 2022 ve 12.00 ho­din (Gre­e­nwich), ve 13:00 ho­din SEČ s prosbou o mír na ce­lém svě­tě, zvláš­tě na Ukra­ji­ně! Přímý přenos ZDE.

www.teens4unity.org
hombre mundo 2022

Kdo jsme?

Žije­me ve 182 ze­mích a jsme Chlap­ci a děv­ča­ta za jed­no­tu z Hnu­tí fo­ko­lá­re.
Jsme křes­ťa­né, ale také mla­dí z ji­ných ná­bo­žen­ství nebo kul­tur, kte­ří se k ná­bo­žen­ské víře ne­hlá­sí.
Spo­ju­je nás je­den cíl: chce­me do­sáh­nout uni­ver­zál­ní­ho bra­tr­ství tím, že do to­ho­to pro­jek­tu za­po­ju­je­me mno­ho dal­ších mla­dých na ce­lém svě­tě.

V CO VĚŘÍME

Jen lás­ka může změ­nit svět. Chce­me, aby se Zla­té pra­vi­dlo sta­lo sku­teč­nos­tí mezi vše­mi lid­mi na zemi.

CO CHCE­ME

Sle­duj­me všech­ny mož­né ces­ty k od­stra­ně­ní ba­ri­ér a roz­dě­le­ní. Za­čí­ná­me v na­šich měs­tech a v pro­stře­dí, kde ži­je­me, s jis­to­tou, že sjed­no­ce­ný svět se usku­teč­ní mezi vše­mi ná­ro­dy.

Plakát školy dialogu

Pin It on Pinterest

Share This