Na tyto a dal­ší otáz­ky a vý­zvy pa­pe­že Fran­tiš­ka bu­de­me hle­dat od­po­vě­di v rám­ci Kon­fe­ren­ce Fran­tiš­ko­vy eko­no­mi­ky – Eko­no­mi­ka zítř­ka.

Za­jí­máš se o to jak žít udr­ži­tel­ným způ­so­bem k pří­ro­dě a dru­hým oko­lo sebe? Chceš vě­dět jak svým kaž­do­den­ním eko­no­mic­kým roz­ho­do­vá­ním mů­žeš při­spí­vat k po­ko­ji, re­spek­tu a péči o dru­hé a o stvo­ře­ní?

Jaké by to bylo, kdy­by cen­t­rem na­še­ho uva­žo­vá­ní byl člo­věk, a ne zisk, péče o pří­ro­du, a ne její vy­ko­řis­ťo­vá­ní, bra­tr­ská souná­le­ži­tost, a ne vzá­jem­né vy­lu­čo­vá­ní? Není nám lhos­tej­né ja­kým smě­rem se bude ubí­rat spo­leč­nost zítř­ka. Pro­to chce­me spo­leč­ně vzít ini­ci­a­ti­vu a od­po­věd­nost do svých ru­kou a spo­lu­vy­tvá­řet eko­no­mi­ku bez pro­past­ných ne­rov­nos­tí s re­spek­tem a péčí o všech­ny a o všech­no, kte­rá je je­di­nou al­ter­na­ti­vou EKO­NO­MI­KY ZÍTŘKA.

👉 KDY? – 11.6.2022

👉 KDE? – Cen­t­rum Ma­ri­a­po­li (Mla­do­bo­leslav­ská 667, 190 17 Pra­ha 9 – Vi­noř)

👉 Při­hla­šo­vá­ní: https://forms.gle/2grGnUuTDK9T1TJ86

👉Více info: www.frantiskovaekonomika.org/konference

👉 Udá­lost: https://fb.me/e/32SexoZYH

Plakát školy dialogu

Pin It on Pinterest

Share This