Mla­dí z Hnu­tí vás v rám­ci Týd­ne za sjed­no­ce­ný svět zvou na akci, kte­rá bude pro­bí­hat for­mou on­li­ne dis­ku­ze se tře­mi hos­ty – Fran­ti­šek Ta­líř, Alen­ka Da­vi­do­vá a Věra Lu­xo­vá.
Bu­dou vy­prá­vět o svém pů­so­be­ní v po­li­ti­ce, o ak­tiv­ním ob­čan­ství a o tom, jak lze ur­či­té ob­las­ti změ­nit. Poté bude mož­nost otá­zek a sdí­le­ní.

ZOOM Me­e­ting ID: 829 8292 0536
Passco­de: 530856
Link: https://us02web.zoom.us/j/82982920536

Akce bude v češ­ti­ně a slo­ven­šti­ně s pře­kla­dy do an­g­lič­ti­ny a ital­šti­ny.

Pin It on Pinterest

Share This