Sr­deč­ně Vás zve­me na mši sv. v so­bo­tu 18. led­na 2020 v 9:30 hod. ve Zlí­ně, v kos­te­le sv. Fi­li­pa a Ja­ku­ba, kte­rou bu­dou slou­žit olo­mouc­ký ar­ci­bis­kup Jan Graub­ner a svě­ti­cí bis­kup An­to­nín Basler.

Po mši sv. ná­sle­du­je be­se­da s tě­mi­to vzác­ný­mi hos­ty, k nimž se při­po­jí také MUDr. Fran­ti­šek Sla­ví­ček – fo­ko­larín, kněz a mi­si­o­nář i dal­ší.

Tě­ší­me se na Vás.

P. Ivan Fišar, Petr Mach, Mi­lan Kopři­va

Pin It on Pinterest

Share This