Ji­ho­če­ši z Hnu­tí Fo­ko­lá­re – Díla Ma­rii­na se roz­hod­li na­pl­nit výzvu pa­pe­že Fran­tiš­ka po ge­ne­rál­ní au­di­en­ci no­vé­ho ve­de­ní Díla Ma­rii­na, kde pa­pež Fran­ti­šek vy­bí­zel, abychom vy­šli k po­třeb­ným. Pře­mýš­le­li jsme, jak to kon­krét­ně udě­lat a oslo­vi­li jsme ně­ko­lik ne­zisko­vých or­ga­ni­za­cí na jihu, abychom vě­dě­li, kam na­mí­řit své síly. A zá­ro­veň jsme na­psa­li do všech spo­le­čen­ství v ji­ho­čes­ké ob­las­ti, abychom vše dě­la­li spo­leč­ně. Z od­po­vě­dí, kte­ré jsme do­sta­li, bylo zjev­né, že ně­kdo může po­mo­ci v mod­lit­bě za po­třeb­né, ně­kdo se může po­dí­let fi­nanč­ně a ně­kdo zase kon­krét­ní čin­nos­tí.
A z oslo­ve­ných ne­zisko­vých or­ga­ni­za­cí při­šly také kon­krét­ní po­ža­dav­ky. Vý­sled­kem je, že ně­ko­lik čle­nů Díla Ma­rii­na se spo­ji­lo s hospi­cem Kle­o­fáš a pra­vi­del­ně do­stá­va­jí in­for­ma­ce, za koho se mají mod­lit. Kdo mohl, při­po­jil se k pro­jek­tu Ba­lí­ček pro zdra­vot­ní­ky, kte­rý se po­da­řil zor­ga­ni­zo­vat hned pro tři ji­ho­čes­ké ne­moc­ni­ce a do kte­ré­ho se za­po­ji­lo mno­ho far­nos­tí. Dal­ší vel­kou po­mo­cí byl ná­kup dvou no­vých po­čí­ta­čů, kte­ré jsme přes Diecéz­ní cha­ri­tu vě­no­va­li dvě­ma ro­di­nám. Prů­běh pře­dá­ní a po­dě­ko­vá­ní z Diecéz­ní cha­ri­ty je níže.
Na nové po­čí­ta­če jsme po­u­ži­li pe­ní­ze z ji­ho­čes­ké­ho účtu, kte­rý slou­ží nejen pro po­tře­by Díla Ma­rii­na, např. jako pří­spě­vek na Ma­ri­a­po­li, na ces­ty na se­tká­ní v Cen­t­ru Díla apod., ale také pro ty, kte­ří nejsou v Díle Ma­rii­ně. Na ten­to účet při­spí­vá pra­vi­del­ně i ne­pra­vi­del­ně ně­ko­lik čle­nů Díla Ma­rii­na v naší ob­las­ti. Také jsme z to­ho­to účtu po­sla­li dar pro Co­vi­dem za­sa­že­né ob­las­ti ve svě­tě.

Za Ji­ho­če­chy Mar­ti­na Fürs­to­vá

Pomáháme potřebným z Jihočeského kraje

Je­den po­čí­tač jsme pře­da­li man­že­lům Dunn, kte­rým se po­čí­tač roz­bil a hoj­ně ho vy­u­ží­va­jí pro prá­ci s au­tis­tic­kou dce­rou. V době Co­vi­du měla ma­min­ka ome­ze­né mož­nos­ti vý­děl­ku a ta­tí­nek – An­g­li­čan má jen čás­teč­ný úva­zek ve škol­ství s ohle­dem na péči o po­sti­že­nou dce­ru a také je­jich mlad­ší­ho syna. Dar je vel­mi do­jal a ihned za­ča­li PC vy­u­ží­vat. Jsou vám všem vel­mi vděč­ni. Já při­klá­dám prosbu o mod­lit­by za tuto ro­di­nu.

Dru­hý po­čí­tač jsem pře­da­la Mar­kétě Von­dráš­ko­vé – so­ci­ál­ní pra­cov­ni­ci z po­rad­ny pro ženy a dív­ky v nou­zi, kte­rá jej pře­da­la paní, kte­rá po­chá­zí z ci­zi­ny a dlou­ho­do­bě se sta­ra­la o těž­ce ne­moc­né­ho man­že­la. Z dů­vo­du zhor­še­ní zdra­vot­ní­ho sta­vu se ro­di­na pře­su­nu­la do ČR, kde však ta­tí­nek na kom­pli­ka­ce spo­je­né s co­vi­dem-19 ze­mřel. Paní ani je­jich dce­ři ne­ná­le­ží žád­ná mož­ná so­ci­ál­ní dáv­ka, a to z ob­jek­tiv­ních dů­vo­dů, kte­rých se se­šlo více do­hro­ma­dy. Ma­min­ka je kli­ent­kou po­rad­ny již řadu mě­sí­ců, cho­dí do prá­ce v děl­nic­ké sfé­ře, ač pů­vod­ně po­chá­zí z uni­ver­zit­ní­ho pro­stře­dí. Tuto prá­ci v ČR také zkom­pli­ko­val Co­vid a ro­di­ně tedy opa­ko­va­ně cha­ri­ta po­má­há v za­jiš­tě­ní zá­klad­ních ži­vot­ních po­třeb. Paní se omlou­vá, ale fo­to­gra­fo­vat se ne­chtě­la.

S vel­kým díky za vaše dob­rá srd­ce!
Mgr. Pet­ra Brych­to­vá
ve­dou­cí slu­žeb Stře­dis­ka DCHCB

Nablízku mladým – „On my way“

Nablízku mladým – „On my way“

Již před několika lety vzniklo ve Vídni mužské a ženské fokoláre „On my way“ („Na mé cestě“) – obě jsou v úzké spolupráci otevřená mladým lidem. O své zkušenosti se rozdělila fokolarínka Veronika Sodomková, která pochází z Hlinska.   Jsi ve fokoláre se speciálním...

O prv­ním dí­tě­ti, tan­ci a kři­žo­vat­ce

O prv­ním dí­tě­ti, tan­ci a kři­žo­vat­ce

Man­že­lé Ven­t­ri­g­li­o­vi se řadu let vě­nu­jí man­že­lům v těž­kos­tech. A jsou od­bor­ní­ky na slo­vo vza­tí. Rita je se­xu­o­lož­kou, Sal­va­to­re psy­cho­te­ra­pe­u­tem a sami pro­šli hlu­bo­kou man­žel­skou kri­zí. Ač­ko­li mají růz­né zdra­vot­ní po­tí­že,...

Pin It on Pinterest

Share This