Představitelé Hnutí fokoláre v Evropě napsali společný dopis členům Hnutí s výzvou k modlitbám za mír.

Píší: „… tvá­ří v tvář pro­bí­ha­jí­cí vál­ce na Ukra­ji­ně bychom vás všech­ny chtě­li vy­zvat, abychom se spo­leč­ně in­ten­ziv­ně mod­li­li za mír, vy­sla­li sig­nál jed­no­ty a bra­tr­ství a vy­já­d­ři­li, že ho chce­me vy­tvá­řet v Ev­ro­pě všich­ni spo­leč­ně. Ob­nov­me nebo po­kra­čuj­me s no­vým na­sa­ze­ním v mod­lit­bě „time-outu“ za mír, kte­rá se koná ve 12:00 ho­din míst­ní­ho času kaž­dé země. Mod­le­me se za ukon­če­ní všech kon­flik­tů a utr­pe­ní v Ev­ro­pě a za ví­těz­ství míru. Je to malé zna­me­ní, kte­ré může pod­ní­tit a pod­po­řit dal­ší mod­li­teb­ní ini­ci­a­ti­vy nebo kon­krét­ní akce za mír. Níže uvá­dí­me ně­kte­ré z nich, kte­ré již za­ča­ly (…) Jsme vel­mi na­blíz­ku všem li­dem na Ukra­ji­ně!“

  • Ve „fialové zóně“ se každý čtvrtek v 19:30 (SEČ) modlíme s Ukrajinou a za Ukrajinu prostřednictvím Zoomu a také YouTube. K modlitbě se můžete připojit přes následující odkaz: (1177) Preghiera per la pace. Prossimo appuntamento: 09.06.2022, ore 19.30. – YouTube
  • Akce Společně pro Evropu vás zve na setkání s ukrajinskými sestrami a bratry, abychom jim naslouchali a společně se modlili za mír: středa 2. března 2022, 19:00-20:30 (SEČ) na Zoomu (německý jazyk). Odkaz získáte napsáním e-mailu na adresu mfe2021@web.de
  • V Itálii je na různých sociálních sítích spuštěna kampaň s hashtagem #noisiamolapace; zde je o ní také krátké video: https://youtu.be/_jDUc7nWwRk

Pin It on Pinterest

Share This