Všem, kdo pat­ří k Hnu­tí fo­ko­lá­re v ce­lém svě­tě

Sdělení týkající se Koronaviru (COVID-19)

V dů­sled­ku zjiš­tě­ných pří­pa­dů ná­ka­zy ko­ro­na­vi­rem (CO­VID-19) také v Itá­lii

Me­zi­ná­rod­ní cen­t­rum Hnu­tí fo­ko­lá­re,

kte­ré má své síd­lo v Itá­lii a je or­ga­ni­zá­to­rem a mís­tem se­tká­ní, na nichž se účast­ní oso­by po­chá­ze­jí­cí z mno­ha zemí, vy­bí­zí vel­kou ro­di­nu Hnu­tí fo­ko­lá­re ve svě­tě, aby tuto kri­zo­vou zdra­vot­ní si­tu­a­ci žila s po­třeb­nou po­zor­nos­tí a s vel­kým
smys­lem pro zod­po­věd­nost s ohle­dem na osob­ní zdra­ví a spo­leč­né dob­ro.

Hnu­tí fo­ko­lá­re zvláš­tě do­po­ru­ču­je do­dr­žo­vat vel­mi přís­ně opat­ře­ní pre­ven­ce a bez­peč­nos­ti vy­hlá­še­né zdra­vot­ní­mi au­to­ri­ta­mi dané země a sle­do­vat po­zor­ně pří­sluš­ná sdě­le­ní. Co se týká akcí or­ga­ni­zo­va­ných Me­zi­ná­rod­ním cen­t­rem, Cen­t­rum je v těs­ném kon­tak­tu se zdra­vot­nic­ký­mi au­to­ri­ta­mi a míst­ní­mi sa­mo­sprá­va­mi, aby sle­do­va­lo vý­voj a uplat­ni­lo opat­ře­ní, kte­rá se uká­ží jako ne­zbyt­ná. Me­zi­ná­rod­ní cen­t­rum do­po­ru­ču­je, aby se stej­ně po­stu­po­va­lo pro vel­ká se­tká­ní v ostat­ních ze­mích.

Na­dá­le však pla­tí vý­zva Ma­rie Voce (Em­maus) z 1. úno­ra, abychom měli (prá­vě jako ce­lo­svě­to­vá ro­di­na fo­ko­lá­re) bez­pod­mí­neč­nou lás­ku ke všem, lás­ku, „kte­rá ne­dě­lá roz­dí­ly a kte­rá nemá strach. Vždyť i bra­tr, kte­rý tě může na­ka­zit, je stá­le tvůj bra­tr a ty se o něho mu­síš po­sta­rat“.

Roc­ca di Papa 22. úno­ra 2020

202002koronavirus letk

Pin It on Pinterest

Share This