„Byť ro­di­nou“ – Ľubov­ni­an­ske kúpe­le, 7. – 10. 7. 2022

Hnu­tie fo­ko­lá­re Vás a Va­šich pri­a­teľov po troj­ročnej od­ml­ke po­zý­va na prázd­ni­no­vé Ma­ri­a­po­li.

Sr­dečne Vás pozdra­vu­je­me vša­de tam, kde ži­je­te, pra­cu­je­te, od­dychu­je­te, slo­vom v kaž­dom kúte nášho Slo­ven­ska a mož­no aj za jeho hra­ni­ca­mi. Pan­dé­mia vst­úpi­la do na­šich ži­vo­tov veľ­mi kon­krét­ne a v mno­hých prí­pa­doch aj bo­lest­ne. Ale kaž­dá min­ca má dve stra­ny a iste všet­ci máme aj veľa dô­vo­dov na po­ďa­ko­va­nie za mno­ho prí­le­ži­tos­tí, kto­ré nám po­moh­li „ ísť na hl­bi­nu“ a dali šan­cu usku­toč­niť a za­žiť mno­ho po­zi­tív­nych sk­ú­se­nos­tí.

Žiaľ, ani te­raj­šia si­tu­á­cia nie je bez bo­les­ti kvô­li hroz­nej voj­ne u na­šich suse­dov na Ukra­ji­ne. Mno­hí z nás majú bo­ha­té kon­krét­ne sk­ú­se­nos­ti s po­mo­cou ute­čen­com, ktorí chrá­ni­ac to naj­cen­nej­šie – svo­je ži­vo­ty, hľa­da­li a na­šli u nás po­moc. Pre­to by sme boli radi, aby to­ho­roč­né Ma­ri­a­po­li bolo obo­ha­te­né účas­ťou tých Ukra­jin­cov, kto­rým ste po­skyt­li uby­to­va­nie, po­zná­te ich pro­stred­níc­tvom prá­ce, bý­vajú niekde vo Va­šej blíz­kos­ti ale­bo akým­koľ­vek spô­so­bom s nimi pri­chá­d­za­te do kon­tak­tu. Po­z­vi­te ich ako hos­tí spo­lu s Vami pre­žiť pár dní od­dychu a du­chov­né­ho po­o­kri­a­tia v krásnej prí­ro­de Spiš­skej Ma­gu­ry.

Tu ná­jde­te link na prihláš­ku a všet­ky in­for­má­cie o Ma­ri­a­po­li 2022: KLIKNI ZDE

Více Ma­ri­a­po­lis ve fi­a­lo­vé zóně: KLIKNI ZDE

Pin It on Pinterest

Share This