Hnu­tí fo­ko­lá­re Vás zve na spo­leč­ně pro­ži­té dny 24.–28. 9. 2022 v ho­te­lu Srní v cen­t­ru Ná­rod­ní­ho par­ku Šuma­va.

TÉMA MA­RI­A­PO­LI: SVATÍ SPO­LEČNĚ

Za­čí­ná­me v so­bo­tu 24. 9. ve­če­ří v 18.00. Ukon­če­ní ve stře­du 28. 9. obě­dem.

Při­hlá­še­ní ZDE klikněte do 20. 5. 2022

UBY­TOVÁNÍ
Ho­tel Srní má dvou­lůž­ko­vé a tří­lůž­ko­vé po­ko­je s mož­nos­tí při­stý­lek.
V bu­do­vě je vý­tah, ba­zén i tě­lo­cvič­na. Par­ko­vá­ní zdar­ma.
Cena ob­sa­hu­je uby­to­vá­ní + stra­vu S,O,V. Při­hlá­še­ním si re­zer­vu­je­te celý po­byt.
Cena za do­spě­lou oso­bu:
Při uby­to­vá­ní v De­pan­dan­ci 5000 Kč / v hlav­ní bu­do­vě 5.500 Kč.
Cena za mlá­dež od 12 do 18 let: v obou bu­do­vách 2.500 Kč.
Cena za dítě od 2 do 12 let: v obou bu­do­vách 1.000 Kč.
Při­hlá­še­né děti do 2 let mají po­byt i stra­vu zdar­ma.

PLAT­BA
Zá­lo­ha: 2.500 Kč (De­pan­dan­ce) / 2.750 Kč (hl. bu­do­va) za do­spě­lou oso­bu,
1.250 Kč za mlá­dež od 12 do 18 let a 500 Kč za děti od 2 do 12 let.
Ter­mín za­pla­ce­ní zá­lo­hy: do 20. 5. 2022. Číslo účtu: 175617360/​0300,
VS: da­tum na­ro­ze­ní ve tva­ru DD­MMRRRR, po­znám­ka pro pří­jem­ce: Srní
Upo­zor­ně­ní: Při ne­u­hra­ze­ní zá­lo­hy v ter­mí­nu, bude re­zer­va­ce stor­no­vá­na.
Do­pla­tek: na výše uve­de­ný účet do 31. 8. 2022.
Pro­sí­me, po­u­žij­te plat­bu pře­vo­dem a pro­veď­te plat­bu za kaž­dou oso­bu zvlášť.

DO­DA­TEK
Do­po­led­ní pro­gram pro děti je za­jiš­těn.
Po­moz­te dob­ré or­ga­ni­za­ci. Při­hlas­te se a za­plať­te zá­lo­hu včas. Mož­nost účas­ti na Ma­ri­a­po­li na dobu krat­ší než čty­ři noci je pou­ze v pří­pa­dě vol­né ka­pa­ci­ty ho­te­lu a v běž­ných ho­te­lo­vých ce­nách + pří­pla­tek na re­žii. Bliž­ší in­for­ma­ce u Jana Ouš­ky: 607 817 438, jan.ouska@seznam.cz

Pozbánka na Mariapoli Srní 2022

Pin It on Pinterest

Share This