Milí přá­te­lé, rádi bychom Vás po­zva­li na Ma­ri­a­po­li 2021 v Prud­ké.

Loni jsme akci na po­sled­ní chví­li zru­ši­li kvů­li ome­ze­ním, ale vě­ří­me, že ten­to­krát už se to po­ve­de! Po­čí­tá­me jak s roz­vol­ně­ný­mi pod­mín­ka­mi, tak s no­vý­mi mož­nost­mi tes­to­vá­ní zdar­ma. 

Ter­mín bude sva­to­vác­lav­ský: (pá­tek ve­čer) 24. – 28. září 2021 (úte­rý)

Mís­to: Re­kre­ač­ní stře­dis­ko Prud­ká, mezi Bys­tři­cí nad Pern­štej­nem a Tiš­no­vem. Je to pří­rod­ní are­ál na krás­ném mís­tě v údo­lí řeky Svrat­ky, s vel­kým spor­tov­ním zá­ze­mím.
Více viz strán­ky www.prudka.cz
Na mapě zde: https://mapy.cz/s/dohatopove
Uby­to­vá­ní je v pří­jem­ném re­kre­ač­ním stan­dar­du s mož­nos­tí vy­tá­pě­ní, po­kud by to po­ča­sí vy­ža­do­va­lo. 

Při­hlá­še­ní: Ka­pa­ci­ta je ome­ze­ná asi na 140 účast­ní­ků., pro­to se při­hlas­te co nejdřív, a to po­mo­cí elek­tro­nic­ké­ho for­mu­lá­ře. Na­jde­te ho na tom­to od­ka­zu: https://forms.gle/gpUx9VurgL3Vmj589 

Ná­kla­dy na po­byt a stra­vu (plná pen­ze):
4.000,- Kč – do­spě­lí
2.500,- Kč – mla­dí, do­sud ne­pra­cu­jí­cí do­spě­lí
1.600,- Kč – děti a mlá­dež 3 – 17 let
Děti do 2 let (včet­ně) bez po­tře­by spo­leč­né­ho stra­vo­vá­ní a vlast­ní po­ste­le zdar­ma

Jak jste si všimli, cena nám se změ­nou mís­ta a vyš­ší kva­li­tou uby­to­vá­ní vý­raz­ně po­sko­či­la na ta­ko­vou běž­něj­ší, ale stá­le ješ­tě pří­z­ni­vou ce­no­vou hla­di­nu.
Po­kud je to pro ně­ko­ho moc, do­mluv­te se, pro­sí­me, s Lí­dou Bar­bor­ko­vou. Byli bychom ne­ra­di, aby cena byla pře­káž­kou účas­ti. Jest­li chce ně­kdo při­spět víc a pod­po­řit tím jiné, může po­slat víc na účet pře­dem nebo po akci. 

Úhra­da
Pro­sí­me o za­slá­ní zá­lo­hy 50% ane­bo rov­nou celé plat­by hned ane­bo nej­poz­dě­ji do mě­sí­ce od při­hlá­še­ní na účet Ro­di­ny, z.s.: 2700527638/​2010 (Fio ban­ka)
Va­ri­a­bil­ní sym­bol: da­tum na­ro­ze­ní ve tva­ru DD­MMRRRR. 
Zprá­va pro pří­jem­ce: jmé­no a pří­jme­ní účast­ní­ka, za kte­ré­ho je plat­ba (pří­pad­ně jmé­no zá­stup­ce ro­di­ny). Úhra­du za ro­di­nu pro­veď­te jed­nou plat­bou.
Upo­zor­ně­ní: při ne­u­hra­ze­ní zá­lo­hy v ter­mí­nu bude re­zer­va­ce stor­no­vá­na. 
Do­pla­tek: na výše uve­de­ný účet do 31. čer­ven­ce 2021.
Po­moz­te dob­ré or­ga­ni­za­ci. Při­hlas­te se a uhraď­te zá­lo­hu včas. 

Po­je­tí Ma­ri­a­po­li v Prud­ké 2021
Rádi bychom na­vá­za­li na ro­din­ný duch Ma­ri­a­po­li na Klu­čan­ce, kde jsme se ne­dě­li­li na or­ga­ni­zá­to­ry a účast­ní­ky a kaž­dý svým způ­so­bem při­spí­val do spo­leč­né­ho. I ten­to­krát bychom vás rádi při­zva­li ke spo­lu­prá­ci. V při­hláš­ce na­jde­te kon­krét­ní ná­vrhy.
Bu­de­me se sna­žit při­pra­vit co nej­lep­ší pro­gram i pro děti a mlá­dež. 
Mů­že­te při­zvat dal­ší přá­te­le. 

Kon­takt pro pří­pad­né do­ta­zy ohled­ně uby­to­vá­ní:
Re­gi­na Mar­ko­vá, marek.milan@centrum.cz  603 227 554
Kon­takt pro pří­pad­né do­ta­zy ohled­ně uby­to­vá­ní nebo tech­nic­kých pro­blé­mů s plat­bou:
Mi­lan Ma­rek, marek.milan@centrum.cz 603 529 903 

Pře­je­me krás­né dny! 

Za všech­ny, kdo se sna­ží Ma­ri­a­po­li na­star­to­vat
zdra­ví
Li­duš Bar­bor­ko­vá
e-mail: ludmila.barborkova@gmail.com
mob:  602 257 045

Pin It on Pinterest

Share This