V roce 100. vý­ro­čí na­ro­ze­ní Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé sr­deč­ně zve­me Vás a Vaše přá­te­le na me­zi­ná­rod­ní se­tká­ní po­řá­da­né Hnu­tím fo­ko­lá­re na téma JEŽÍŠ MEZI NÁMI.

Je ur­če­no všem pří­z­niv­cům a přá­te­lům Hnu­tí fo­ko­lá­re, kte­ří chtě­jí blí­že po­znat a pro­hlou­bit jeho spi­ri­tu­a­li­tu.

Za­čí­ná 27. úno­ra 2020 ráno (čtvr­tek) a kon­čí v ne­dě­li 1. břez­na obě­dem. Před­po­klá­da­ný pří­jezd je 26. úno­ra ve­čer. (Zá­jem­ci mo­hou do­ra­zit dří­ve a zú­čast­nit se stře­deč­ní ge­ne­rál­ní au­di­en­ce.)

Do­pra­va:
Do­po­ru­ču­je­me do­pra­vu le­tec­ky (nebo dle své­ho uvá­že­ní au­to­bu­sem, vla­kem či au­tem). Do­pra­vu si za­jis­tí kaž­dý účast­ník sám (do­po­ru­ču­je­me pře­dem se ob­rá­tit na kon­takt­ní oso­bu kvů­li pří­pad­né ko­or­di­na­ci a pro­po­je­ní účast­ní­ků).

Za­jiš­tě­no tlu­mo­če­ní do slo­ven­šti­ny.

Cena po­by­tu:
Cca 160 eur (uby­to­vá­ní, plná pen­ze, re­žij­ní ná­kla­dy). Ne­za­hr­nu­je ces­tu z le­tiš­tě a zpět.

In­for­ma­ce a při­hláš­ky, pro­sím, do 5. úno­ra 2020:
Ma­rie Steh­lí­ko­vá, tel.: +420 737 273 875, e-mail: stebr@seznam.cz

Pin It on Pinterest

Share This