V pá­tek 25. břez­na za­svě­tí pa­pež Fran­ti­šek bě­hem ka­jíc­né li­tur­gie Rus­ko a Ukra­ji­nu Ne­po­sk­vr­ně­né­mu Srd­ci Pan­ny Ma­rie. Mezi mod­lit­ba­mi za mír, kte­ré v tom­to ob­do­bí stou­pa­jí k nebi, za­zně­la i mod­lit­ba Mar­ga­ret Karra­mo­vé, pre­zi­dent­ky Hnu­tí fo­ko­lá­re, kte­rou vy­slo­vi­la 18. břez­na, bě­hem du­chov­ních cvi­če­ní Ge­ne­rál­ní rady Hnu­tí fo­ko­lá­re, v ba­zi­li­ce sv. Fran­tiš­ka v As­si­si, mod­lit­bu za mír na ce­lém svě­tě.

Dnes, 18. břez­na 2022, u hro­bu sva­té­ho Fran­tiš­ka, kte­rý je pří­kla­dem bra­tr­ství ce­lé­ho lid­ské­ho rodu, my, čle­no­vé Ge­ne­rál­ní rady Hnu­tí fo­ko­lá­re, shro­máž­dě­ní v těch­to dnech v As­si­si, chce­me na­lé­ha­vě pro­sit o dar míru!
Jsme zde v za­stou­pe­ní všech čle­nů Hnu­tí: křes­ťa­nů růz­ných církví, vě­ří­cích růz­ných ná­bo­žen­ství a všech těch, kte­ří se na­vzá­jem při­jí­ma­jí jako brat­ři a se­st­ry v je­di­né lid­ské ro­di­ně.
Be­re­me za svůj vý­křik a zou­fal­ství ná­ro­dů, kte­ré v této chví­li trpí ná­si­lím, kon­flik­ty a vál­kou. Otče nás všech, ob­ra­cí­me se na tebe tou­to mod­lit­bou:

„Bože náš, Bože po­ko­je, kte­rý mi­lu­ješ kaž­dé­ho věč­nou a bez­pod­mí­neč­nou lás­kou,
da­ruj nám mi­lost vi­dět v kaž­dém člo­vě­ku, se kte­rým se se­tká­me,
tvo­ji tvář a po­moz nám zbou­rat zdi ne­přá­tel­ství, ne­ná­vis­ti a ni­če­ní.

Ne­ú­nav­ně a s ví­rou tě pro­sí­me o dar míru, o po­koj v srd­ci kaž­dé­ho člo­vě­ka,
zvlášť o po­koj v srd­cích těch, kte­ří spra­vu­jí ná­ro­dy.
O mír mezi sku­pi­na­mi, et­ni­ky a ná­ro­dy.

Zvláš­tě tě pro­sí­me, s ví­rou, kte­rá hory pře­ná­ší, aby vy­ha­sl vá­leč­ný oheň
a zví­tě­zil di­a­log při hle­dá­ní mí­ro­vých cest mezi Rus­kem a Ukra­ji­nou.

Pro­sí­me tě o mi­lost, aby skon­či­ly všech­ny pro­bí­ha­jí­cí vo­jen­ské kon­flik­ty,
zvláš­tě ty, na kte­ré se za­po­mí­ná.

Pane, náš Bože, da­ruj nám mi­lost vzá­jem­né­ho při­je­tí a od­puš­tě­ní,
abychom žili jako jed­na lid­ská ro­di­na.
Ote­vři naše srd­ce a mys­li po­tře­bám na­šich bra­trů a sester, je­jich oba­vám a bo­les­tem.

Da­ruj nám mi­lost mi­lo­vat vlast dru­hých jako svo­ji vlast­ní!
Bože mi­lo­sr­den­ství a svor­nos­ti, učiň z nás ná­stro­je tvé­ho po­ko­je.

Tobě pat­ří naše chvá­la a slá­va, nyní i na věky věků. Amen.

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Foto: Pixabay V době, kdy pokračují zasedání biskupské synody, zaznívá především volání po ukončení nepřátelství ve Svaté zemi. Zvláště významný byl příspěvek Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre.   „Pane, prosíme tě za Svatou zemi, za národy Izraele a...

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Pin It on Pinterest

Share This