V pá­tek 25. břez­na za­svě­tí pa­pež Fran­ti­šek bě­hem ka­jíc­né li­tur­gie Rus­ko a Ukra­ji­nu Ne­po­sk­vr­ně­né­mu Srd­ci Pan­ny Ma­rie. Mezi mod­lit­ba­mi za mír, kte­ré v tom­to ob­do­bí stou­pa­jí k nebi, za­zně­la i mod­lit­ba Mar­ga­ret Karra­mo­vé, pre­zi­dent­ky Hnu­tí fo­ko­lá­re, kte­rou vy­slo­vi­la 18. břez­na, bě­hem du­chov­ních cvi­če­ní Ge­ne­rál­ní rady Hnu­tí fo­ko­lá­re, v ba­zi­li­ce sv. Fran­tiš­ka v As­si­si, mod­lit­bu za mír na ce­lém svě­tě.

Dnes, 18. břez­na 2022, u hro­bu sva­té­ho Fran­tiš­ka, kte­rý je pří­kla­dem bra­tr­ství ce­lé­ho lid­ské­ho rodu, my, čle­no­vé Ge­ne­rál­ní rady Hnu­tí fo­ko­lá­re, shro­máž­dě­ní v těch­to dnech v As­si­si, chce­me na­lé­ha­vě pro­sit o dar míru!
Jsme zde v za­stou­pe­ní všech čle­nů Hnu­tí: křes­ťa­nů růz­ných církví, vě­ří­cích růz­ných ná­bo­žen­ství a všech těch, kte­ří se na­vzá­jem při­jí­ma­jí jako brat­ři a se­st­ry v je­di­né lid­ské ro­di­ně.
Be­re­me za svůj vý­křik a zou­fal­ství ná­ro­dů, kte­ré v této chví­li trpí ná­si­lím, kon­flik­ty a vál­kou. Otče nás všech, ob­ra­cí­me se na tebe tou­to mod­lit­bou:

„Bože náš, Bože po­ko­je, kte­rý mi­lu­ješ kaž­dé­ho věč­nou a bez­pod­mí­neč­nou lás­kou,
da­ruj nám mi­lost vi­dět v kaž­dém člo­vě­ku, se kte­rým se se­tká­me,
tvo­ji tvář a po­moz nám zbou­rat zdi ne­přá­tel­ství, ne­ná­vis­ti a ni­če­ní.

Ne­ú­nav­ně a s ví­rou tě pro­sí­me o dar míru, o po­koj v srd­ci kaž­dé­ho člo­vě­ka,
zvlášť o po­koj v srd­cích těch, kte­ří spra­vu­jí ná­ro­dy.
O mír mezi sku­pi­na­mi, et­ni­ky a ná­ro­dy.

Zvláš­tě tě pro­sí­me, s ví­rou, kte­rá hory pře­ná­ší, aby vy­ha­sl vá­leč­ný oheň
a zví­tě­zil di­a­log při hle­dá­ní mí­ro­vých cest mezi Rus­kem a Ukra­ji­nou.

Pro­sí­me tě o mi­lost, aby skon­či­ly všech­ny pro­bí­ha­jí­cí vo­jen­ské kon­flik­ty,
zvláš­tě ty, na kte­ré se za­po­mí­ná.

Pane, náš Bože, da­ruj nám mi­lost vzá­jem­né­ho při­je­tí a od­puš­tě­ní,
abychom žili jako jed­na lid­ská ro­di­na.
Ote­vři naše srd­ce a mys­li po­tře­bám na­šich bra­trů a sester, je­jich oba­vám a bo­les­tem.

Da­ruj nám mi­lost mi­lo­vat vlast dru­hých jako svo­ji vlast­ní!
Bože mi­lo­sr­den­ství a svor­nos­ti, učiň z nás ná­stro­je tvé­ho po­ko­je.

Tobě pat­ří naše chvá­la a slá­va, nyní i na věky věků. Amen.

Velikonoce 2022

Velikonoce 2022

Drazí, jménem Díla Mariina – Hnutí Fokolále Vám všem přejeme Velikonoce plné naděje, radosti a světla! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvíl

Ně­ko­lik po­zná­mek k Ukra­ji­ně

Ně­ko­lik po­zná­mek k Ukra­ji­ně

Pavel Fischer, senátor a předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Ve chví­li, když píši ten­to text, má Ukra­ji­na za se­bou dva­cet dnů ne­o­spra­ve­dl­ni­tel­né rus­ké agre­se. Rus­ká ar­má­da se zvlášt­ní zvrá­ce­nos­tí úto­čí na obyt­né...

Sta­lo se, co se ne­mě­lo stát… Vál­ka…

Sta­lo se, co se ne­mě­lo stát… Vál­ka…

Chiara Lubichová v takzvaných kolegamentech – telefonických spojeních za účelem pomáhat si na „svaté cestě“ - mnohdy reagovala na konkrétní dění ve světě, jako tomu bylo například, když vypukla válka v Perském zálivu. Slova dnes více než kdy jindy aktuální. (…) To, co...

Pin It on Pinterest

Share This