Pra­voslav­ný pa­tri­ar­cha Bar­to­lo­měj I., kte­rý při­jel do Říma na me­zi­ná­bo­žen­ské se­tká­ní Nikdo se nezachrání sám,  na­vští­vil 20. 10. 2020 cen­t­rum Hnu­tí fo­ko­lá­re v Roc­ca di Papa.

Pre­zi­dent­ka hnu­tí Ma­ria Voce a spo­lu­pre­zi­dent Je­sus Mo­ran pro­ved­li Bar­to­lo­mě­je I. do­mem, kde žila Chi­a­ra Lu­bi­cho­vá, se kte­rou pa­tri­ar­chu po­ji­lo dlou­ho­le­té přá­tel­ství a vzá­jem­ná úcta.

Tě­mi­to slo­vy si ji při­po­me­nul: „Chi­a­ra se při­hlá­si­la k bra­tr­ství, jed­no­tě a míru ve všech ob­las­tech lid­ské­ho ži­vo­ta. Pro­střed­nic­tvím své­ho ži­vo­ta a svých spi­sů nám po­skyt­la po­sel­ství, kte­ré ne­mů­že­me ig­no­ro­vat.“

A dále: „Hnu­tí a všech­na díla, kte­rá dnes exis­tu­jí, jsou díky je­jí­mu cha­risma­tu svě­dec­tvím o ži­vo­tě strá­ve­ném pro Pána, kte­rý také pro­šel kří­žem, ale vždy smě­řo­val ke vzkří­še­ní.“

V pro­je­vu se ob­rá­til i k Ma­rii Voce-Emaus, kte­rou po­jme­no­val jako „nej­draž­ší sest­ru… je­jíž přá­tel­ství s námi a s na­ším eku­me­nic­kým pa­tri­ar­chá­tem je dlou­hé a pev­né, pro­to­že léta je­jí­ho po­by­tu v Kon­stan­ti­no­po­li, (kde pů­so­bi­la dří­ve, než se sta­la pre­zi­dent­kou Hnu­tí) za­ne­cha­la ne­sma­za­tel­ný otisk služ­by bra­tr­ství, jed­no­ty a lás­ky pro všech­ny…“

Pak byly pa­tri­ar­cho­vi před­sta­ve­ny ně­kte­ré akce po­řá­da­né u pří­le­ži­tos­ti sté­ho vý­ro­čí na­ro­ze­ní Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé. Mezi nimi ce­lo­svě­to­vá ak­ti­vi­ta mla­dých z Hnu­tí fo­ko­lá­re, Uni­ted World Pro­ject, pod hes­lem „Od­va­ha po­sta­rat se“, za­mě­ře­ná na péči o ži­vot­ní pro­stře­dí a nej­kře­h­čí čás­ti spo­leč­nos­ti po ce­lém svě­tě. Pa­tri­ar­cha to ko­men­to­val slo­vy „Myš­len­ky a akce, te­o­rie a pra­xe. Dou­fám, že do to­ho­to pro­jek­tu bu­dou za­hr­nu­ti ně­kte­ří mla­dí pra­voslav­ní, kte­ří s vámi bu­dou spo­lu­pra­co­vat pro dob­ro lid­stva “. 

Zdroj: vi­meo.com

13. listopad 2020

Pin It on Pinterest

Share This