Poselství prezidentky Hnutí fokoláre Marie Voce pro komunitu hnutí na celém světě u příležitosti výročí úmrtí Chiary Lubichové.

Mi­lo­va­ní a mi­lo­va­né,
jsem upřím­ně ráda, že vás mohu všech­ny na ce­lém svě­tě pozdra­vit prá­vě dnes, 14. břez­na, v den Chi­a­ři­na od­cho­du do nebe a v roce sto­le­té­ho vý­ro­čí je­jí­ho na­ro­ze­ní.

Od za­čát­ku to­ho­to vý­ro­čí se tě­ší­me z množ­ství mi­mo­řád­ných udá­los­tí, kte­ré se ko­na­ly, a ješ­tě ko­na­jí na ce­lém svě­tě a vzbu­zu­jí zá­jem mé­dií jed­nak o oso­bu Chi­a­ry, ja­kož i o cha­risma, ze kte­ré­ho se tato vel­ká ro­di­na zro­di­la. Sku­teč­ně mno­zí se s ní na ce­lém svě­tě se­zná­mi­li.

Rádi bychom, aby tyto osla­vy, ja­kož i růz­né jiné udá­los­ti, se­tká­ní, ak­ti­vi­ty, kon­fe­ren­ce a spo­leč­né eu­cha­ris­tic­ké sla­ve­ní po­kra­čo­va­ly. Ale dob­ře víme, že si­tu­a­ce se změ­ni­la.

Epi­de­mie za­pří­či­ně­ná ko­ro­na­vi­rem při­nu­ti­la mno­hé země naší pla­ne­ty při­stou­pit k dras­tic­kým opat­ře­ním, aby se za­brá­ni­lo ší­ře­ní ná­ka­zy. Izo­la­ce osob i fy­zic­ká vzdá­le­nost, spo­leč­ně se zá­ka­zem ve­řej­ných se­tká­ní či akcí vše­ho dru­hu, jsou mo­men­tál­ně těmi nej­ú­čin­něj­ší­mi ná­stro­ji. Do­kon­ce tady v Itá­lii se ne­ko­na­jí ani bo­ho­služ­by!

Na­štěs­tí z Číny, je­jíž udá­los­ti jsme celé týd­ny s úz­kos­tí sle­do­va­li, za­čí­na­jí při­chá­zet méně zne­po­ko­ji­vé zprá­vy, jed­nak o po­čtu na­ka­že­ných osob, ja­kož i o úmr­tích, kte­ré za­čí­na­jí ubý­vat. Ale tady v Itá­lii a v ji­ných ze­mích svě­ta je si­tu­a­ce ješ­tě vel­mi váž­ná.

Zá­ro­veň dob­ře víme, že ko­ro­na­vi­rus není je­di­ným ne­bez­pe­čím, se kte­rým dnes lid­stvo zá­pa­sí. Mám zde na mys­li kon­flikt v Sý­rii, mi­gran­ty nu­ce­né utí­kat ze svých zemí i sta­ré a nové epi­de­mie v ně­kte­rých af­ric­kých ze­mích.

Za­jis­té, pro mno­hé z nás, kte­ří jsme izo­lo­vá­ni – i já k vám v této chví­li mlu­vím z domu – je to zce­la nová zku­še­nost, pro­to­že my jsme ur­če­ní pro spo­le­čen­ství a jed­no­tu. Je to vi­dět na plo­dech, kte­ré se uka­zu­jí i v tom­to bo­lest­ném ob­do­bí, jak mi mno­zí pí­še­te. Sr­deč­ně vám za ně dě­ku­ji. Je to živé svě­dec­tví o tom, že i přes ex­trém­ní si­tu­a­ci nám ni­kdo ne­mů­že ode­jmout Boha a za­brá­nit nám mi­lo­vat.

Exis­tu­je mno­ho způ­sobů, jak ko­nat skut­ky pod­po­ry a po­mo­ci. Pře­de­vším je to mod­lit­ba. Kro­mě ní jsou to skut­ky lás­ky, kte­ré mů­že­me ná­so­bit na­pří­klad ces­tou te­le­fo­nu, zprá­va­mi na What­sApp, mai­ly … aby se ni­kdo ne­cí­til sám; a to nejen ti, kte­ří jsou doma, ale také ne­moc­ní, i ti, co se na­sa­zu­jí při je­jich léč­bě, kte­ří po­tě­šu­jí či do­pro­vá­ze­jí ty, kte­rých se ná­sled­ky této si­tu­a­ce do­tý­ka­jí. Jed­ním slo­vem, za­po­j­me veš­ke­rou naši kre­a­ti­vi­tu a fan­ta­zii. Naši gen nás to učí spous­tou zku­še­nos­tí, s ni­miž se dělí na so­ci­ál­ních sí­tích, a nejen oni.

Pou­ze tak­to, jen pro­ka­zo­vá­ním skut­ků lás­ky, kte­ré mů­že­me vždy ko­nat, se mů­že­me na­ka­zit an­ti­vi­rem na­dě­je, an­ti­vi­rem bra­tr­ství.

Čeka­jí nás chví­le, dny, snad týd­ny či mě­sí­ce … pře­dem to ne­u­mí­me ur­čit, ale jed­nou to všech­no po­mi­ne. Po­kud bu­de­me dob­ře žít toto ob­do­bí, nově ob­je­ví­me ži­vou a sil­nou Je­ží­šo­vu pří­tom­nost v ži­tém evan­ge­liu, v bra­t­ro­vi, v Je­ží­ši mezi námi, je­hož v naší vel­ké ro­di­ně mů­že­me udr­žo­vat i na dál­ku, zvlášť ale v mi­lo­va­né bo­les­ti, v níž roz­po­zná­vá­me Je­ží­še Opuš­tě­né­ho – “ Chi­a­ři­na Boha “ – jak to s ob­li­bou ří­ká­vá tri­dent­ský bis­kup. V Něm se se­tká­me i s ní a na­u­čí­me se hle­dět na kaž­dou si­tu­a­ci je­jí­ma oči­ma. Stej­ně i my si bu­de­me moci zo­pa­ko­vat zku­še­nost Chi­a­ry a je­jích spo­leč­nic, kte­ré si sko­ro ani ne­u­vě­do­mo­va­ly řá­dě­ní vál­ky ko­lem sebe, ani její ko­nec, pro­to­že vy­tr­že­ny Bo­hem a jeho lás­kou žili sku­teč­nos­tí, kte­rá byla sil­něj­ší než všech­no ostat­ní. Vše za­ča­lo tou­to no­vou ví­rou v Boží lás­ku.

I my dnes vy­star­tu­j­me s jis­to­tou, že vše je Lás­ka a po­kud nás bude spo­jo­vat mod­lit­ba a lás­ka ke všem, při­spě­je­me tak­to k ší­ře­ní na­dě­je a k po­zved­nu­tí svě­ta.

A to bude ten nej­lep­ší způ­sob, jak osla­vit Chi­a­ru a její – i náš – vel­ký Ide­ál.

Jsem s vámi, kde­ko­li se na­chá­zí­te. Ciao!

Zde je možné sledovat video v italštině.

Roc­ca di Papa 14. břez­na 2020

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Foto: Pixabay V době, kdy pokračují zasedání biskupské synody, zaznívá především volání po ukončení nepřátelství ve Svaté zemi. Zvláště významný byl příspěvek Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre.   „Pane, prosíme tě za Svatou zemi, za národy Izraele a...

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Pin It on Pinterest

Share This