Na 1. září připadá „Světový den modliteb za péči o stvoření“. Hnutí fokoláre se zapojuje do iniciativy „Čas tvorstva“ a mítinkem, který se bude konat v říjnu 2020. 

Dne 1. září, jako kaž­do­roč­ně, pro­bě­hl „Svě­to­vý den mod­li­teb za péči o tvor­stvo“. Usta­no­vil ho pa­pež Fran­ti­šek v roce 2015, kdy byla vy­dá­na en­cykli­ka Laudato si’. Pa­pež v ní všech­ny vy­zý­vá, aby se an­ga­žo­va­li při péči o tvor­stvo. Je to náš do­mov, naše nej­cen­něj­ší dob­ro. Žádá, abychom změ­ni­li sou­čas­né so­ci­ál­ně-eko­no­mic­ké uspo­řá­dá­ní. Ne­mů­že­me už dále vy­u­ží­vat pla­ne­tu Zemi, jako by její pří­rod­ní zdro­je byly ne­o­me­ze­né. Je tře­ba jed­nat rych­le a na­jít jiný roz­vo­jo­vý mo­del. Co mů­že­me dě­lat, abychom byli kon­krét­něj­ší? En­cykli­ka Laudato si’ uka­zu­je ces­tu k „eko­lo­gic­ké kon­ver­zi“: změ­nit ži­vot­ní styl a sna­žit se uvá­dět do pra­xe zá­sa­dy in­te­grál­ní eko­lo­gie. V tex­tu se tedy ne­ho­vo­ří jen o ži­vot­ním pro­stře­dí, ale i o po­li­ti­ce, eko­no­mi­ce a spo­leč­nos­ti. Mu­sí­me za­čí­nat sami od sebe, od svých kaž­do­den­ních roz­ho­do­vá­ní při spo­tře­bě, od vol­by po­li­ti­ků vní­ma­věj­ších na ochra­nu pří­ro­dy; více ovliv­ňo­vat spo­leč­nost ve smě­ru vět­ší­ho vy­u­ží­vá­ní ener­gií z ob­no­vi­tel­ných zdro­jů a sni­žo­vá­ní fo­sil­ních zdro­jů.

planting tree soc institutional 768x512

 I le­tos se Hnu­tí fo­ko­lá­re při­po­ju­je k ini­ci­a­ti­vě „Čas tvor­stva“, spo­čí­va­jí­cí v mod­lit­bách a ak­cích ve pro­spěch na­še­ho spo­leč­né­ho do­mo­va. Ini­ci­a­ti­va za­ča­la 1. září a kon­čí 4. říj­na, na svá­tek sva­té­ho Fran­tiš­ka z As­si­si, pa­t­ro­na eko­lo­gie, kte­ré­ho mají rádi křes­ťa­né mno­ha vy­zná­ní. Všich­ni jsou po­vzbu­zo­vá­ni, aby or­ga­ni­zo­va­li růz­né udá­los­ti a re­gis­tro­va­li je na strán­kách web. Tato ini­ci­a­ti­va má eku­me­nic­ký roz­měr s tři­ce­ti­le­tý­mi ko­ře­ny v roce 1989, kdy kon­stan­ti­no­pol­ský pa­tri­ar­cha pra­voslav­né církve De­me­t­ri­os vy­zval roz­hod­ným způ­so­bem růz­né křes­ťan­ské církve, aby den 1. září spo­leč­ně vy­hlá­si­ly jako „Svě­to­vý den mod­li­teb za péči o tvor­stvo“. Té­ma­tem pro le­toš­ní rok je „Vý­roč­ní den Země: nový ryt­mus, nová na­dě­je“. Tato udá­lost je uži­teč­ná pro uva­žo­vá­ní o in­te­grál­ním vzta­hu mezi po­třeb­ným od­dy­chem pro Zemi a eko­lo­gic­kým, eko­no­mic­kým, so­ci­ál­ním a po­li­tic­kým způ­so­bem ži­vo­ta, pře­de­vším v dů­sled­ku ob­rov­ských dů­sled­ků glo­bál­ní pan­de­mie co­vi­du-19.  Od 23. do 25. říj­na se bude v Cas­tel­gan­dol­fu (Itá­lie) ko­nat mí­tink or­ga­ni­zo­va­ný eko­lo­gic­kou sítí Hnu­tí fo­ko­lá­re Eco­O­ne. Zú­čast­ní se ho od­bor­ní­ci, po­li­ti­ci, uni­ver­zit­ní pro­fe­so­ři, or­ga­ni­za­ce a sdru­že­ní, aby se za­bý­va­li do­pa­dem en­cykli­ky Laudato sì’ na sou­čas­ný svět a vý­zku­mem no­vých cest smě­řu­jí­cích k in­te­grál­ní eko­lo­gii. Tato akce má po­u­ká­zat na úlo­hu, ja­kou mo­hou se­hrá­vat jed­not­liv­ci i spo­le­čen­ské sku­pi­ny při péči o náš spo­leč­ný do­mov. Le­to­šek je rov­něž spe­ci­ál­ním rokem, pro­to­že 24. květ­na, u pří­le­ži­tos­ti 5. vý­ro­čí vy­dá­ní en­cykli­ky, ho pa­pež Fran­ti­šek vy­hlá­sil jako „Rok en­cykli­ky Laudato sì’“, kte­rý bude tr­vat do 24. květ­na 2021.  

temo del creato

Si­tu­a­ce je tak na­lé­ha­vá, že vy­ža­du­je kon­krét­ní a bez­pro­střed­ní od­po­vě­di všech a na kaž­dé úrov­ni: lo­kál­ní, re­gi­o­nál­ní, ná­rod­ní i me­zi­ná­rod­ní. Pře­de­vším je tře­ba od­spo­du vy­tvo­řit „li­do­vé hnu­tí“ jako ali­an­ci všech lidí dob­ré vůle. Pro­to je dů­le­ži­té zú­čast­nit se na ini­ci­a­ti­vách jako je „Čas tvor­stva“ a mí­tink Eco­O­ne plá­no­va­ný na le­toš­ní ří­jen. Jak nám při­po­mí­ná pa­pež Fran­ti­šek, „všich­ni mů­že­me spo­lu­pra­co­vat jako ná­stro­je Boží v péči o stvo­ře­ní, kaž­dý pod­le vlast­ní kul­tu­ry a zku­še­nos­ti, vlast­ní ini­ci­a­ti­vy a schop­nos­tí“ (LS 14). Lorenzo Russo

12. září 2020

Pin It on Pinterest

Share This