#da­re­to­ca­re in my city*# – *#od­vá­žit se sta­rat o své měs­to*# – LA­TIN­SKÁ AME­RI­KA

Tato se­tká­ní on­li­ne (na Zo­o­mu) bu­dou pří­le­ži­tos­tí ke sdí­le­ní zku­še­nos­tí a pro­jek­tů a pro in­spi­ra­ci těch, kte­ří chtě­jí něco změ­nit, kte­ří dá­va­jí im­pulz ke kon­krét­ním ak­cím za­mě­ře­ných na ko­mu­ni­ty, kde žijí.
Je to ak­ti­vi­ta v rám­ci pro­jek­tů Hnu­tí fo­ko­lá­re pro sjed­no­ce­ný svět (Uni­ted World Pro­ject).

Kaž­dé 2 mě­sí­ce bu­de­me vir­tu­ál­ně ces­to­vat z jed­no­ho kon­ti­nen­tu na dru­hý, abychom ob­je­vi­li lidi a ko­mu­ni­ty, kte­ré se sta­ra­jí o své obce.

*DA­TUM*: SO­BO­TA 8. srp­na 2020 ve 22 ho­din na­še­ho času

Ja­zy­ky: an­g­lič­ti­na, ital­šti­na, špa­něl­šti­na a por­tu­gal­šti­na

Pin It on Pinterest

Share This