U pří­le­ži­tos­ti 60. vý­ro­čí za­lo­že­ní eku­me­nic­ké­ho cen­t­ra Hnu­tí fo­ko­lá­re se koná on-line eku­me­nic­ký kon­gres.

Ve­d­le před­se­dy Pa­pež­ské rady pro jed­no­tu křes­ťa­nů kar­di­ná­la Kur­ta Ko­cha vy­stou­pí i pre­zi­dent­ka Hnu­tí fo­ko­lá­re Mar­ga­ret Karra­mo­vá, spo­lu­pre­zi­dent Je­s­ús Mo­rán a dal­ší za­jí­ma­ví hos­té.

Ter­mín ko­ná­ní je pá­tek 28. a so­bo­ta 29. květ­na – vždy v od­po­led­ních ho­di­nách.

Kon­gres bude tlu­mo­čen do ně­ko­li­ka svě­to­vých ja­zy­ků a také do slo­ven­šti­ny.

Celý prů­běh je mož­né sle­do­vat na ad­re­se https://live.focolare.org

Po­zván­ka s pro­gra­mem v PDF 

Mezinarodní setkání za jednotu křesťanů

Pin It on Pinterest

Share This