Dílo Ma­rii­no na Slo­ven­sku or­ga­ni­zu­je v so­bo­tu 6. 2. 2020 přes ZOOM on­li­ne kurz pro prá­ci s ne­zle­ti­lý­mi. Kurz bude za­mě­ře­ný na pre­ven­ci všech fo­rem ná­si­lí, zne­u­ží­vá­ní, špat­né­ho za­chá­ze­ní či ši­ka­no­vá­ní. Jeho cí­lem je mimo jiné i to, abychom do­ká­za­li být po­zor­ní na ri­zi­ko­vé pří­zna­ky u dětí, se kte­rý­mi pra­cu­je­me, a do­ká­za­li jim pří­pad­ně na­bíd­nout vhod­nou po­moc, což je úkol pro kaž­dé­ho z nás.

Toto téma je vel­mi ak­tu­ál­ní ve svě­tě, v církvi i v Díle. Také z roz­hod­nu­tí Rady Díla Ma­rii­na musí kaž­dý pl­no­le­tý, kte­rý pra­cu­je s ne­zle­ti­lý­mi, pro­jít tím­to kur­zem, aby se se­zná­mil se Směrnicemi na ochranu nezletilých a zís­kal cer­ti­fi­kát pro prá­ci s mlá­de­ží co nejdří­ve (do kon­ce břez­na).

Kurz je tedy ur­če­ný pro:

  • asistenty Gen 3, Gen 4
  • animátory a pomocníky s dětmi
  • lektory Up2Me
  • pro ty, kteří zabezpečují péči o děti a mládež po dobu setkání komunit, aggiornamenta atp….
  • pro ty, kteří touží jakkoli pomáhat při práci s dětmi anebo mládeží na setkáních a dosud třeba nebyla vhodná příležitost nebo odvaha se nabídnout. Velmi rádi bychom rozšířili okruh dospělých, kteří by se chtěli věnovat našim novým generacím, a věříme, že i toto může být dobrá příležitost. 

Po­zvá­ní se k ně­kte­rým mož­ná do­sta­lo již před Vá­no­ce­mi, ale díky tech­no­lo­giím je mož­né vy­u­žít vět­ší ka­pa­ci­tu, a tak jsme do­sta­li in­for­ma­ci o pro­dlou­že­ní při­hla­šo­vá­ní cca do kon­ce led­na. 

Při­hlá­še­ní je mož­né na tom­to od­ka­zu: https://forms.gle/YofrymkbDmNnz2g2A. Ná­sled­ně do­sta­ne­te link na kurz, kte­rý bude ve slo­ven­šti­ně s po­drob­ným pro­gra­mem. 

Při re­gis­tra­ci do­sta­ne­te otáz­ku na mož­nost výše pří­spěv­ku na or­ga­ni­za­ci kur­zu a pří­pad­ně dal­ších ak­ti­vit pro děti. Zvol­te tedy va­ri­an­tu pod­le va­šich mož­nos­tí. Ur­či­tě by to pro ni­ko­ho ne­mě­la být pře­káž­ka účas­ti. Uva­žu­je­me o tom, že bychom pří­pad­ný pří­spě­vek vy­bra­li v ko­runách a po­sla­li na Slo­ven­sko hro­mad­ně a pro stu­den­ty bychom moh­li ře­šit pod­po­ru v rám­ci spo­le­čen­ství ma­jet­ku. 

Víme, že bude ješ­tě jed­na mož­nost kur­zu, a to za­čát­kem břez­na pro ce­lou naši zónu – v ital­šti­ně, snad s pře­kla­dem do češ­ti­ny. Jakmi­le do­sta­ne­me po­zván­ku s ter­mí­nem a při­hla­šo­vá­ním, tak ji pře­po­šle­me.

Vy­u­žijme tedy této na­bíd­ky co nejdří­ve. Po­kud bys­te se chtě­li na něco ze­ptat, mů­že­te se na nás kdy­ko­li ob­rá­tit. 

Ro­sa­mar a Stan­da

Ro­san­ge­la Sa­la­zar rosamarsalazar@gmail.com; 736 427 826
Sta­ni­slav Há­jek stanislav.hajek@hajci.net; 724 042 456

Pin It on Pinterest

Share This