15. břez­na 2020 si Vás do­vo­lu­je­me sr­deč­ně po­zvat na slav­nost k 100. vý­ro­čí na­ro­ze­ní Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé, za­kla­da­tel­ky Hnu­tí fo­ko­lá­re do olo­mouc­ké ka­tedrá­ly sv. Vác­la­va, kde v 10:00 ho­din za­há­jí­me mší sva­tou, po kte­ré bude ná­sle­do­vat se­tká­ní s Mons. Ja­nem Graub­ne­rem.

Pin It on Pinterest

Share This