Dra­zí přá­te­lé!

Jak jsme se do­zvě­dě­li nejen ze sdě­lo­va­cích pro­střed­ků, ale pří­mo od po­sti­že­ných, bou­ře s krou­pa­mi i s tor­ná­dem se ve čtvr­tek ve­čer pro­hna­la pře­de­vším na Břec­lav­sku a Ho­do­nín­sku. Za­ne­cha­la ško­dy na do­mech, au­tech i ze­le­ni. Mno­zí z Vás se hlá­sí, že by rádi po­moh­li.

Pro po­moc po­sti­že­ným v rám­ci Díla Ma­rii­na je mož­no po­u­žít stej­ný účet a va­ri­a­bil­ní sym­bol jako u sbír­ky pro za­sa­že­né co­vi­dem-19, tj. čís­lo účtu: 474026843 / 0300, va­ri­a­bil­ní sym­bol: 557, po­znám­ka pro pří­jem­ce: Mo­ra­va.

Pří­pad­ně lze při­spět pro­střed­nic­tvím sbír­ky vy­hlá­še­né pro ten­to účel Diecéz­ní cha­ri­tou Brno:
čís­lo účtu: 4211325188 / 6800, va­ri­a­bil­ní sym­bol: 2002

Za vaší po­moc dě­ku­je­me!

Mi­cha­e­la Ha­ran­to­vá a Jir­ka Kra­to­chvíl

Nablízku mladým – „On my way“

Nablízku mladým – „On my way“

Již před několika lety vzniklo ve Vídni mužské a ženské fokoláre „On my way“ („Na mé cestě“) – obě jsou v úzké spolupráci otevřená mladým lidem. O své zkušenosti se rozdělila fokolarínka Veronika Sodomková, která pochází z Hlinska.   Jsi ve fokoláre se speciálním...

O prv­ním dí­tě­ti, tan­ci a kři­žo­vat­ce

O prv­ním dí­tě­ti, tan­ci a kři­žo­vat­ce

Man­že­lé Ven­t­ri­g­li­o­vi se řadu let vě­nu­jí man­že­lům v těž­kos­tech. A jsou od­bor­ní­ky na slo­vo vza­tí. Rita je se­xu­o­lož­kou, Sal­va­to­re psy­cho­te­ra­pe­u­tem a sami pro­šli hlu­bo­kou man­žel­skou kri­zí. Ač­ko­li mají růz­né zdra­vot­ní po­tí­že,...

Pin It on Pinterest

Share This